divendres, 24 de novembre de 2017

Comissió Delegada de PAS 21-11-2017

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 21 de novembre es van tractar els següents temes:


Informe del president (vicerector d’Organització i PAS)

·         El president informa, entre d’altres coses:

- Oferta Pública 2009. Les respectives convocatòries s’han de publicar aquest mateix any per evitar la seva caducitat. Amb posterioritat es convocarien les OP de 2016 i 2017.

CCOO fa mesos que estem demanant reunions, amb Comitè d’Empresa de PAS laboral i Junta de PAS funcionari respectivament, per de negociar les bases de les convocatòries

- Renovació dels contractes i nomenaments que finalitzen el 31 de desembre. A pregunta de CCOO, el vicerector afirma que tothom serà renovat l’1 de gener, és a dir, els que tenen actualment contracte temporal de PAS-L o nomenament interí de PAS-L fins el 31 de desembre, i també els que finalitzen el 30 de novembre i es prorroguen fins el 31 de desembre


Marc organitzatiu

El vicerector fa una exposició dels motius i objectius (ho penjaran al Web de la UB) i de què ho volen fer en 4 fases, fins el 2020. En un primer moment no afectarà a la RLT i es vol començar amb una “prova pilot”

També manifesten que no assumeixen els Plans d’Ordenació aprovats l’any passat i que només utilitzaran els treballs que tècnicament els siguin d’utilitat

CCOO manifestem el nostre escepticisme i considerem que una vegada més veiem que el “nou equip de govern” parlar de tornar a començar, i s’oblident de la gran quantitat de persones que porten anys esperan un reconeixement al seu treball i unes raonables expectatives de promoció. Alhora que considerem que és imprescindible:

- criteris d’estructura, mapa de llocs de treballs, etc.. eines per treballar

- un calendarització del procés d’implementació de les estructures.


Calendari laboral

S’informa que s’ha acordat el Calendari laboral de 2018, de manera semblant als anys anteriors (veure full específic)

Tanmateix, el Director de Recursos Humans informa de què estan preparant una instrucció per als dies de tancament del 2 al 5 de gener, en el sentit d’obrir quasi totes les biblioteques i també per garantir l’accés al professorat per atendre alumnat

Sobre això últim CCOO mostrem la nostra disconformitat i anunciem possibles problemes atesa la precipitació i manca de negociació amb el personal afectat, i que pot provocar que no es cobreixen les necessitats previstes per la UBModificació RLT de PAS

Es van aprovar diferents modificacions puntuals de al RLT de PAS, per diferents casuístiques.

CCOO ens oposem, més enllà de les particularitats individuals de cada modificació, al procés de modificació de la RLT i que recorda a temps anteriors. N’hi ha moltíssima gent, com diem a un punt anterior, esperant que hi hagi un reconeixement a la tasques que han anat assumint al llarg dels anys. I manifestem el nostre rebuig al procediment emprat pels següents motius:

·         Manca de temps per la negociació
-          Com a mínim haurien de ser 15 dies, però en aquest cas la primera reunió va ser dijous passat, i la segona ahir, és  a dir, 3 dies hàbils. Per tant, sense temps a que els respectius òrgans de representació puguin fer una anàlisi acurada

·         Manca de criteris
-          Modificacions puntuals, sense planificació ni criteris. Sense saber situació
-          Com es decideix que la majoria de gent que fa anys que espera un reconeixement ha d’esperar indefinidament, i alguns casos puntuals no?
-          Es van aprovar els Plans d’Ordenació però ara es fan modificacions no previstes... novament s’actua, en alguns casos, per la via de fet. S’estan fent modificacions en funció de persones, no de llocs de treball
-          Un exemple, al CRAI: s’aprova la modificació d’un lloc de treball en altre que s’anomena “adjunt/a a cap de biblioteca”, però, perquè no es creen els altres llocs “d’adjunt/a” previstes al Pla d’Ordenació? I com es preveu solucionar que passi a tenir el mateix nivell 22 que la respectiva cap?

·         Manca d’informació
-          Segon acord de la CDPAS de 11.11.2013, cal saber, entre d’altres, els efectes sobre la unitat orgànica
-          Efecte sobre els PO aprovat al 2016
* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser el Vicerector, el Gerent, 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB) i 1 PDI. No van assistir-hi 1 PDI i el representant de l’alumnat.

dijous, 23 de novembre de 2017

Calendari laboral 2018

Finalitzades les reunions de negociació del Calendari Laboral 2018 entre la UB i el Comitè d’Empresa i la Junta de PAS, s’ha arribat a un acord global signat per la Junta de PAS, el Calendari laboral 2018 i aspectes complementaris.

La dada més rellevant és que es mantenen els mateixos criteris des de l’any 2013, i es mantenen les modificacions de redacció aprovades a l’any 2014. Això vol dir que hem tingut en compte, entre d’altres criteris, la referència del nombre total d’hores del Conveni, el nombre total de dies d’afers propis i dies de tancament, per la qual cosa la Junta de PAS funcionari, amb el suport de CCOO, ha donat la seva conformitat.

Així mateix, pel que fa al document Acords complementaris (inclosa la pròrroga dels dos projectes: curs de Gestió del Temps i Bossa de Conciliació), han estat signat per les Seccions Sindical de CCOO i UGT.

Pel que fa al Document “Full Informatiu – Calendari laboral 2018”:

§  6 dies d’afers propis, de l’Estatut Bàsic d’Empleat Públic (EBEP)

§  22 dies hàbils de vacances (EBEP)

§  Estiu: reducció de ½ hora diària en els mesos de juliol i agost.

Pel que fa al Document “Aspectes Complementaris”

§  Es prorroguen els projectes de Formació per a la Gestió del Temps i el de la Bossa d’hores de Conciliació.

§  Es concreta que es tancaran 9 dies per motius d’estalvi (2, 3, 4 i 5 de gener, 29 de març - dijous Sants - i 24, 27, 28 i 31 de desembre). Així mateix es tanca el període de vacances del 4 al 24 d’agost (14 dies hàbils de vacances)

§  Es fan diferents aclariments relatius a la compensació de dies de treball obligatori durant els períodes de tancament (1,5 dies per cada dia de treball)


dilluns, 23 d’octubre de 2017

Comissió Delegada de PAS 9-10-2017

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 9 d’octubre es van tractar els següents temes:


Informe del president (vicerector d’Organització i PAS)

·         El president informa, entre d’altres coses:

- Presentació del nou director de Recursos Humans

- Renovació dels contractes i nomenaments que finalitzen el 30 de novembre. Està prevista la renovació per la resta de l’any, però encara no es pot confirmar si es podrà fer en tots els casos. Si no fos possible, es parlarà amb els representants sindicals (novetat: amb posterioritat a aquest reunió, ens han confirmat que sí es renovaran tots els casos)

- Pagament de l’1%. Es farà a la Nòmina d’octubre amb endarreriments des del gener. Aquest és l’increment que estableixen els PGE 2017, i tot i ser una quantitat totalment insuficient, CCOO-UB vam demanar que ens sigui d’aplicació el més aviat (la majoria d’universitats ho van pagar al setembre)

- Premi de jubilació de PAS-L es pagarà al mes de Novembre, però no es farà en el cas de PAS-F. Considerem un greuge comparatiu i una injustícia del tot inacceptable, i recordem l’Acord de la Junta de Govern que es va realitzar al 1991. Així mateix demanen que es lliuri per escrit l’argumentació de la UB per no fer els pagaments.


Oferta Pública 2017, i altres

·         S’informa favorablement, per unanimitat, l’OP de 2017 amb 73 places:

- Personal funcionari: 1 lletrat, 7 ajudants de biblioteques i 37 auxiliars administratius

- Personal laboral: 5 grup I, 5  grup II, 12 grup III i 6 grup IV

·         El vicerector explica que les convocatòries de les places es farà conjuntament amb les corresponent a l’OP de 2016. Us hi recordem el detall de les 43 places:

- Personal funcionari: 1 lletrat, 5 ajudants de biblioteques i 19 auxiliars administratius

- Personal laboral: 3 grup I, 3  grup II, 7 grup III i 5 grup IV

·         D’altra banda, la UB ha acceptat la petició que vam fer des de CCOO-UB per tal d’activar les convocatòries corresponents a l’OP de 2009, que va quedar aturada per les diferents lleis “retalladores”, però que ara ja es possible convocar. Us recordem el detall de les 57 places:

- Personal funcionari: 30 auxiliars administratius

- Personal laboral: 7 grup I, 2  grup II, 12 grup III i 6 grup IV


Per tant, el total de places a convocar del conjunt de les Ofertes Públiques aprovades és de 173 places. Aquest nombre és molt insuficient per resoldre els problemes de temporalitat del PAS de la UB (com sabeu el PAS de les universitats no va estar inclòs a les Ofertes Públiques extraordinàries per a l’estabilitat), però és un pas important i que cal confirmar amb unes bases negociades de les corresponents convocatòries. El detall de les places és els següents:

- Personal funcionari: 2 lletrat, 12 ajudants de biblioteques i 86 auxiliars administratius

- Personal laboral: 15 grup I, 10  grup II, 31 grup III i 17 grup IV

Tanmateix la UB ens informa que les convocatòries corresponent a l’OP 2009 es farà de manera separada a les de 2016 i 2017, per evitar possibles impugnacions.

* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser el Vicerector, el Gerent, 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB) i 2 PDI. No va assistir-hi el representant de l’alumnat .

dimecres, 6 de setembre de 2017

Inici de curs 2017-2018

El curs passat a la UB ha estat un moment de canvis diversos. El nou equip rectoral ha agafat les regnes d’una institució que està de facto intervinguda i amb les mans molt lligades. Aquest final de curs ha estat marcat, en el cas del PDI, per la convocatòria d’un gran nombre de concursos de professor associat que no varen ser realitzats quan pertocava.

En aquest sentit, volem recordar que a cap professor el poden obligar a iniciar el curs sense haver signat contracte.

Per altra banda, la situació actual, ha impedit que la UB podés treure noves contractacions de professorat Lector i Agregat, així com tampoc donar expectatives a la promoció (agregat, catedràtic) del professorat permanent. De moment, només s’ha pogut donar resposta a una certa continuació de la situació sense saber quan es desbloquejarà la autonomia de la UB per poder fer una política de personal.

Aquest fet, amb la evidència que s’han fet contractes d’associat per la via d’urgència i per tant, utilitzant la figura de manera fraudulenta i generant borses de precarietat, la inexistència de relleu generacional, la falta de carrera acadèmica i de RLT, fan cada vegada més necessari aclarir quines són les polítiques de personal. Cal garantir, en la mesura del possible, no només el futur dels treballadors i treballadores de la UB, sinó de la pròpia institució.

Aquest curs, una vegada apagats els focs, cal atendre les demandes. Cal per tant reforestar amb les places de professorat adients per poder atendre les necessitats docents i de recerca. Per aquesta raó des de CCOO demanem que cal posar fil a l’agulla per a:

-       Identificar la plantilla dels departaments amb la descripció de tot tipus de categoria de professors.

-       Plantejar expectatives reals per a transformar les places de professors associat amb feines estructurals, que no pertocarien, a places de professor a temps complet dins de la carrera acadèmica.


-       Estudiar el relleu generacional per evitar la pèrdua del lideratge docent i investigador de la Institució.

dijous, 20 de juliol de 2017

Informacions PDI UB

·         Triennis temporals: demana’ls! si tens més de 3 anys d’antiguitat (a la UB o amb serveis previs en d’altres Administracions Públiques) i no t’ho estan pagant

Ens han arribat informacions de què la UB no està pagant d’ofici els triennis de PDI temporal si no ho demanen una primera vegada. CCOO-UB hem contrastat aquesta informació, i també hem realitzat consultes amb d’altres universitats del nostre entorn. Per saber si t'ho paguen has de veure si en la teva Nòmina apareix el concepte "triennis".

Arran d’aquestes consultes, hem demanat a la Gerència de la UB que faci d’ofici el pagament del primer reconeixement de triennis a tot el personal interí o temporal que tingui dret, o que els avisi de què ho han de demanar.

·         Oferta Pública extraordinària als Pressupostos Generals de l’Estat

Malgrat que en un primer moment el personal universitari quedava fora de l’Oferta Pública d’Ocupació extraordinària per a la millora de l’ocupació pública, i que en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat es preveia que les contractacions públiques de caràcter temporal no podien superar els tres anys de durada, finalment gràcies a les accions i mobilitzacions realitzades arreu, i haver aconseguit el suport de rectorats i diferents institucions i partits polítics, es va aconseguir que el PDI temporal fos inclòs a l’Oferta Pública per l’estabilització (no així el PAS), i que fos suprimida la limitació dels tres anys.

·         Sentència contra la UB per encadenament de contractes fraudulents

La sala Social del Tribunal Suprem ha dictat una sentència amb data 22 de juny on declara que, tal com defensava l’advocada del Gabinet Jurídic de CCOO, un docent de la UPF (i membre del Comitè d’empresa per CCOO) que va tenir diversos contractes com a professor associat entre el 2008 i el 2012, ha de veure reconegut el caràcter d’indefinit no fix de la seva relació contractual.

Creiem que aquesta sentencia del TS (junt amb una altra en termes similars del passat 1 de juny) obliguen a les universitats i al legislador a obrir un procés de negociació amb les organitzacions sindicals per tal de posar fi a una situació d’abús de la contractació temporal.

Tot i que s’ha d’estudiar cada cas per analitzar la concurrència de les circumstàncies en què es fonamenten les sentències, es tracta d’una fita molt important. Això, juntament amb el fet de la possibilitat de fer Ofertes Públiques extraordinàries (veure apartat anterior), ha de permetre negociar la regularització i estabilització de professorat laboral temporal.

·         Programa Serra Húnter i Oferta Pública aprovats a la UB

Finalment s’ha signat el Conveni del Programa Serra Húnter. Es preveu que en breu es desencallin els concursos del l’any 2016 i, alhora que s’iniciï la crida internacional per 29 Tenure Track, aprovades per la UB dins de l’oferta pública d’enguany.

Dins de l’oferta pública aprovada parcialment, s’inclouen 11 places d’Agregat per a RyC amb acreditació I3 i, també, tiraran endavant 35 places d’Agregat interí. Encara es desconeix quan s’aprovaran les places de Professor Lector, Agregat i Titular, així com les promocions a càtedres (funcionaris i contractats) per part de la DGU i que la UB voldria convocar.

·         Aplicació de les instruccions 2/2017 i 3/2017

Des de vicerectorat s’està fent un seguiment de l’aplicació de la instrucció 2/2017 sobre l’increment de dedicació a la docència del PDI permanent a temps complert i com afecta a la reducció general de la dedicació docent a nivell de Secció o Departament. A hores d’ara no coneixem com afecta directament al professorat temporal. És a dir, com i quin professorat associat ha vist reduïda la seva dedicació docent o bé no ha renovat el contracte.

En quan la instrucció 3/2017 sobre la dedicació docent dels professors associats, hi ha encara una gran incertesa en diversos centres de com afectarà la docència els curs vinent i hi ha molts dubtes de si es podrà iniciar adequadament el curs.

·         Promoció de laborals

El requeriment que va interposar la Secretaría de Estado de presupuestos y gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública va provocar la suspensió de la convocatòria de promoció de professor Col·laborador a Agregat. La DGU es van inhibir davant la situació i s’està negociant a nivell de Secretaria per poder endegar de nou el concurs.

Per altra banda, s’han pres mesures cautelars respecte a la promoció de Professor Agregat a Catedràtic i cal esperar com evoluciona el procés .

·         Incompliment de la Llei orgànica d’Universitats

De les dades facilitades per Vicerectorat, es desprèn que teòricament no se superen ni els percentatges de temporalitat ni de professorat contractat, tal i com afirmen des de Ministeri i Generalitat. Des de CCOO no estem d’acord amb com s’estan realitzant els càlculs i estudiarem les mesures jurídiques per tal que quedi palès que el nombre de PDI funcionari està per sota del que indica la llei, i que el percentatge de temporalitat ha superat amb escreix el que seria admissible.

·         Increment salarial de l’1%

Aquest és l’increment que estableixen els PGE 2017, i tot i ser un percentatge totalment insuficient, hem demanat que ens sigui d’aplicació el més aviat (a la Generalitat es pagarà al juliol), amb els corresponents endarreriments des de l’1 de gener.

·         Altres informacions enviades darrerament:

- ANECA: carta conjunta adreçada a Secretari General d’Universitats i director de l’ANECA

- La Seguretat Social dóna la raó a CCOO i emet la Targeta sanitària europea per a investigadors amb contracte predoctoral.


dimarts, 11 de juliol de 2017

Informacions PAS UB

·         Triennis temporals: demana’ls! si tens més de 3 anys d’antiguitat (a la UB o amb serveis previs en d’altres Administracions Públiques) i no t’ho estan pagant

Ens han arribat informacions de què la UB no està pagant d’ofici els triennis de PAS funcionari interí o PAS laboral temporal si no ho demanen una primera vegada. CCOO-UB hem contrastat aquesta informació, i també realitzades consultes amb d’altres universitats del nostre entorn,  i hem demanat a la Gerència de la UB que també faci d’ofici el pagament del primer reconeixement de triennis a tot el personal interí o temporal que tingui dret, o que els avisi de què ho han de demanar.

·         Acords sobre Borsa de treball de personal funcionari interí

La UB i la Junta de PAS, CCOO i UGT, van signar el 4 de juliol dos d’Acords sobre l’accés de personal funcionari interí. D’una banda es convocaran les ampliacions de les borses de les categories d’auxiliar administrava i d’ajudant de biblioteques respectivament (les bases de les convocatòries encara s’han d’acabar de negociar) i alhora s’estableix un procediment per als nomenaments urgents, mentre es desenvolupa el procés d’ampliació de les Borses de treball, però que no es pot perllongar més enllà del 30 de novembre.

Aquests acords desenvolupen el previst al Reglament de selecció de personal funcionari interí i desitgem que tinguin continuïtat amb les negociacions de les bases de les convocatòries. Així mateix esperem que sigui un camí que també s’enceti en la selecció de personal laboral temporal.

·         Estabilització

Malgrat les accions i mobilitzacions realitzades arreu, i haver aconseguit el suport de rectorats i diferents institucions i partits polítics, finalment no es van modificar el Pressupostos General de l’Estat (PGE), i per tant el PAS de les universitats no ha estat inclòs en les mesures d’Ofertes Públiques extraordinàries per a l’estabilització. Caldrà doncs persistir en les mobilitzacions per a que sigui inclòs als Pressupostos de 2018 que es comencem a discutir properament.

Tanmateix, des de CCOO continuem reclamant que s’utilitzen les eines actuals per Acordar un pla d’ estabilització del PAS a la UB. Així, el 30 de març vam fer un proposta a la UB per tal d’incloure “a places vacants” els contractes i nomenaments estructurals. També ho vam explicar amb detall a la reunió del dia 18 de maig que vam tenir amb el vicerector d’organització i PAS i el Gerent.

Cal recordar que la UB va fer una interpretació molt restrictiva des de fa anys i va passar a nomenar o contractar “fora de plaça”. Per aquest motiu el 30 de maig, a la reunió d’urgència demanada per CCOO Universitats per parlar de la temporalitat i les esmenes al PGE amb la Direcció General d’Universitats , vam plantejar aquesta interpretació de la UB, i ens van dir que això no era així, que es tracta d’un problema de gestió intern de la UB! Així mateix, dies desprès es va realitzar un Acord de Govern de la Generalitat que modificava l’anterior i que ja no deixa marge a la interpretació, atès que ja no inclou a les universitats.

Per tant, continuem demanant un Pla d’estabilitat, que incorpori els contractes i nomenaments estructurals a plaça vacant, així com la realització de contractes indefinits no fixes (personal laboral) en els casos que correspongui.

També us informem que hem demanat incorporar l’Oferta Pública de 2009 de la UB, atès que es va aprovar però no es va executar, i que s’incorpori a la de 2017 les places afectades per la transitòria 4a de l’EBEP, tal com recull els PGE 2017.

·         Demandes de personal temporal

Com sabeu al llarg de mesos des de CCOO vam realitzar una campanya de reclamació d’indemnitzacions i/o situació d’indefinit no fixe de personal temporal (funcionari o laboral). En aquest moments els processos jurídics segueixen el seu camí.

D’altra banda, en aquest moments de moment des de CCOO estem exigint un Pla d’estabilitat a les diferents universitats, i en aquest sentit en demanat una reunió de la Mesa d’Universitats, que tindrà lloc el proper dia 20. Pel que fa a la UB vam realitzar una proposta concreta de criteris (veure punt anterior). Tanmateix si finalment no es possible arribar a una Acord amb la UB, valorarem les possibilitats de demandes, i llavors es faria una important oferta de reducció de preus dels honoraris dels advocats, atès que podria afectar a diferents universitats i llavors el volum de persones afectes ser molt important.

·         Comissió Delegada de PAS

El 5 de juliol es va reunir la Comissió Delegada de PAS, i el punt més rellevant va ser l’informe sobre la proposta de modificació de les retribucions del cap dels Serveis Jurídics, amb un increment de 9.300 euros a l’any, i alhora es disminueixen les retribucions del cap de gabinet de rector, per la qual cosa, va explicar el gerent, no hi ha cost pressupostari.

Els representants de CCOO es van manifestar en contra atès que encara que no hi hagi cost, considerem que una modificació de RLT no es pot fer per “motius personals” o per “captar el millor”. Així mateix vam exigir una justificació documental, els criteris per fer una valoració del complement específic, els canvis organitzatius que comporta, etc., i en qualsevol cas no ens sembla gens oportú un increment de retribució en els alts càrrecs mentre la resta de llocs han d’esperar una vegada més modificacions de la RLT.

Finalment la votació, no vinculant, va ser 3 a favor i 3 en contra (els representants de PAS), i va quedar aprovat pel vot de qualitat del president (vicerector de PAS)

·         Pressupost UB 2017

Els representants de CCOO van votar en contra, tant a la Comissió Econòmica com al Consell de Govern, atesa la manca de concreció de les mesures per al PAS. Tot i que verbalment es van donar explicacions, no ens van passar detall en les diferents partides pressupostàries que les haurien de contenir.

·         Increment salarial de l’1%


Aquest és l’increment que estableixen els PGE 2017, i tot i ser una quantitat totalment insuficient, hem demanat que ens sigui d’aplicació el més aviat (a la Generalitat es pagarà al juliol), amb els corresponents endarreriments des de l’1 de gener.

dilluns, 26 de juny de 2017

Cap a on va la UB? Carta oberta (informació de l’assemblea de PDI)Companya, company,

El passat dilluns 19 de juny es va realitzar l’assemblea conjunta de professorat laboral i funcionari convocada des del Comitè d’Empresa i la Junta de PDI, i de la qual ja et vam informar.

Des de CCOO-UB us assenyalem diferents consideracions que es van fer:

I. Es posa de manifest la necessitat i la voluntat de l’acció sindical per tal d’afrontar els greus problemes que afecta professorat i a la UB.

II. La instrucció 2/2017 sobre la modificació del punt 5è del PDA ha generat molèstia a nivell de tot el professorat. No es pot considerar la docència com un càstig. Tampoc és tolerable que persones que compleixen amb les seves responsabilitats acadèmiques hagin de deixar la Universitat perquè s’aplica l'esmentada instrucció, o perquè hi hagi professorat que no realitzi les seves funcions.

III. Demanem al Rectorat que s'adreci a la comunitat universitària per explicar amb claredat la situació que s’està vivint a la UB, les pressions que s’estan exercint d’on venen i per part de qui, com pensa afrontar i resoldre la situació.

IV. Tal com es va indicar a la convocatòria de l’assemblea, els punts sobre els que demanem al Rectorat que es posicioni públicament davant de la comunitat universitària són:

-          Quin pla de treball té per dignificar les condicions de treball del professorat que s’ha vist precaritzat durant els darrers anys.

-          Com pensa impulsar la promoció acadèmica del professorat

-          Quines mesures està posant en marxa per estabilitzar al professorat.

-          Com es proposa afrontar l’envelliment de la plantilla i la falta de relleu generacional

-          Quines mesures s’han pres davant dels mecanismes estructurals de precarització.


Per  últim, entre els assistents també es va destacar la importància d’ampliar i coordinar la participació del PDI, i en aquest sentit es va proposar la realització d’un grup de treball conjunt per a concretar un pla d’actuació.