divendres, 24 de juliol del 2015

Promoció a les Escales A1, A2 i C1

  

Com a concreció de la previsió pressupostària per a la convocatòria de places per a la promoció interna del PAS funcionari, la UB va presentar a la Junta de PAS un calendari d’oposicions en torn intern restringit per a les següents escales de personal:

- Tècnic A1: 15 places (entre 10 i 20 places en la proposa inicial)

- Gestió A2: 30 places (entre 25 i 35 places en la proposta inicial)

- Administració C1: 25 places (entre 20 i 30 places en la proposta inicial)

La previsió inicial de les convocatòries havia d’ésser el mes de maig, però encara resta pendent la negociació de diferents punts plantejats per la Junta de PAS i que esperem que es tanqui definitivament al setembre.

Alguns dels punts actualment en discussió:

- Nombre final de places a convocar per escales. En aquest sentit també demanem una previsió per a incloure al Pressupost de 2016. També es va demanar conèixer les dades del nombre de persones potencialment interessades en cada col·lectiu (exemple, personal de l'escala administrativa C1 amb titulació per poder presentar-se a l'escala de Gestió A2)

- Major concreció dels temaris i referències per trobar-ho

- Proves: encara no hi ha acord en alguns apartats

- Sistema de selecció: la UB planteja exclusivament l’Oposició. Nosaltres plantegem Concurs-oposició amb una puntuació també d el’antiguitat.

16 comentaris:

 1. Companys, en cas que finalment s'acordi un sistema de concurs-oposició, caldrà que s'acordi un tractament just per a les persones que, com jo, portem la friolera d'11 en comissió de serveis. Caldria que se'ns valores el nivell real que hem desenvolupat, no pas el que hem consolidat en la plaça anterior, encara en propietat.

  ResponElimina
  Respostes
  1. A sobre de tenir, i cobrar, una plaça a dit, i fora del termini máxim de dos anys, ara vols que es compti com a mèrit? no creus això és molt desconsiderat per a la resta de companyes que no hem tingut aquesta oportunitat?
   El millor és que no compti en cap cas el fet de tenir un nivell, ni en comissió de serveis, ni sense

   Elimina
  2. Totalment d'acord. S'ha de tenir poca vergonya només el fet de proposar-ho

   Elimina
  3. La UB ha proposat només oposició. Nosaltres creiem que també es pot afegir una fase concurs amb puntuació de l'antiguitat, però no creim oportú la puntuació del nivell en un concurs-oposició. Això ja es fa en els concursos de trasllat.

   Elimina
  4. A sobre de tenir, i cobrar, una plaça a dit? ... no creus això és molt desconsiderat per a la resta de companyes que no hem tingut aquesta oportunitat? - Aixo no es cert, les comissions de servei no es donen a dit, es fa una convocatoria oberta a tothom i es valoren als diferents candidats, i tot el que te interes es pot pressentar i tenir aquesta oportunitat.

   Les persones que ocupen llocs en comissions de servei, a "sacado las castañas del fueto" en els moments en que mes s'ha necessitat, només per aixo s'hauria de valorar aquest esforç que altres no han VOLGUT fer.

   Si per altra part lluitem per a defendre que tot aquell que fan una feina tinguin tots els drets que aixo representa (com hem fet amb els interins per a que cobrin el nivell i complements del lloc que ocupen), perque els que estan en comissio de serveis perden el seu dret a consolidar nivells si no es culpa seva que la plaça no surti a concurs?

   Elimina
 2. ¿Podeis informarme de que temas habrá para Gestión? me gustaria poder aprovechar las vacaciones para ir preparando las oposiciones

  ResponElimina
  Respostes
  1. N'és un dels temes en negociació. La UB proposa els mateixos temaris que a les darreres oposicions, però nosaltres demanem més concreció, no només "titulars" massa genèrics.

   Elimina
 3. El meu futuroleg de confiança m'ha dit que les oposicions de gestió les guanyaran qui actualment ocupa places de gestió, en comissió de serveis o no.

  ResponElimina
 4. Hola, companys/es,

  I, com a C1 a més de poder presentar-te a A2, t'he pots presentar també a les oposicions d'A1? I, saber si les preguntes també seran de tipus test, de selecció múltiple, com les que es van fer en les darreres oposicions d'accés a administratius per promoció interna. Les convocades l'any 1992 van ser de desenvolupament de 2 temes elegits de 3, a més d'altre prova de tipus pràctic. És a dir, preparació de 68 temes, a desenvolupar.

  La meva proposta és que no hi hagi una fase d'entrevista, atès que és una prova molt subjectiva i esbiaixada. I, molts comandaments de la UB no la saben ni conduir, algunes són pèsimes. A més, en certes entrevistes es deixa entreveure que les persones ja han estat seleccionades prèviament de la llista (experiència de les comissions de serveis). És a dir, que fan l'entrevista amb prioritats preconcebudes.

  Exemple d'entrevista pèsima: escàs contacte visual, poc o cap interès pel que contestes, renegació d'experiència professional desenvolupada en les primeres etapes, preguntes a corre-cuita i d'un tema passen a un altre (mecanisme de defensiva), preguntes per les quals es detecta que no s'han llegit el currículum de la persona o que pretenen menysprear-lo, enfocant l'entrevista en els punts febles, o en fets que pel teu lloc de treball actual sap a consciència que no tenim persones a càrrec, actualment. Acabament de l'entrevista de sobte, dient: 'ja està, ja s'ha acabat' mirant-se les minses notes que ha anat apuntant.

  Després a la resolució es comprova que les persones seleccionades no tenen res a veure amb el perfil de la plaça convocada. Del perfil de la plaça sí que t'informen a l'inici de l'entrevista, és l'única frase coherent de l'entrevista, i amb clar contacte visual.

  També, si us plau, que la selecció sigui per mèrits i capacitat, mai no per carenes de favors, o per dits destartalats, ni perquè el meu papà és pediatra molt distingit. Som al s.XXI!!

  ResponElimina
  Respostes
  1. En la promoció interna per torn restringit només pots accedir a una escala des de l'escala immediatament inferior. No pots passar de C1 a A1.
   Si que es pot accedir a A1 des de C1, o des del "carrer", en torn lliure, però aquest necessita que hi ha hagi Oferta Pública, la qual actuament, per al PAS de les universitats, està prohibida per la Generalitat de Catalunya

   Elimina
  2. Una entrevista per accedir a l'Escala A1 no hauria d'ésser negativa si està ben estructurada i realitzada amb suport d'experts. És el cas, per exemple, de les oposicions de la Generalitat de Catalunya. Una altra cosa és la UB. No podem acceptar que sigui un "paripé"

   Elimina
 5. El temari a les darreres oposicions era aquests (extret de la INTRANET)

  salutacions


  ANNEX II
  1. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
  2. La Llei 1/2003, de 19 de febr
  er, d’Universitats de Catalunya.
  3. L’Estatut de la Universitat de Barcelona.
  4. Estructura i organització intern
  a de la Universitat de Barcelona.
  5. Òrgans de Govern de la
  Universitat de Barcelona.
  6. L’Espai Europeu d’Educació Superior: di
  rectrius i decrets de grau i postgrau.
  7. La docència i l’estudi a la Universitat de Barcelona
  8. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret
  administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat
  reglamentària.
  9. L’organització administrativa: principis.
  L’òrgan administratiu: concepte, elements,
  naturalesa i classes. Els òrgans col·legiats.
  10. La competència administrativa: concepte.
  Les relacions interorgàniques. La jerarquia
  administrativa. La delegació, l’advocació i la
  substitució. La coordinació administrativa.
  11. L’acte administratiu. El silenci administra
  tiu i els actes presumptes. El procediment
  administratiu.
  12. Revisió dels actes administratius en via admini
  strativa: d’ofici i els recursos administratius.
  La jurisdicció contenciosa administrativa.
  El recurs contenciós administratiu.
  13. La responsabilitat de les administracions
  públiques. Responsabilitat patrimonial. La
  responsabilitat de les autoritats i del personal
  al servei de les administracions públiques.
  14. La contractació administrativa: concepte i fonts. Classes de contractes i selecció del
  contractista.
  15. El pressupost de la Universitat de Barcel
  ona. Bases d’execució. Classificació orgànica,
  econòmica i funcional. Modificacions pressupostàries:
  crèdits extraordinaris i suplements de
  crèdits. Transferències. El control pressupostari.
  16. L’execució del pressupost de despeses. Proc
  ediment general: autorització, disposició,
  obligació i pagament. Procediments especials d’
  execució de la despesa. Procediment de
  pagament. Les subvencions.
  17. Els ingressos de la Universitat de Barcelona. El sistema de finançament de la Universitat. El
  pressupost d’ingressos de la Universitat: estructura i classificació.
  18. El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubr
  e. L’oferta d’ocupació pública. Les relacions de
  llocs de treball.
  19. El personal d’administració i serveis de l
  es universitats públiques catalanes. La selecció de
  personal. Sistemes de provisió de llo
  cs de treball. Conceptes retributius.
  20. Personal docent i investigador de les uni
  versitats públiques. Categories. Selecció.
  Habilitació. Conceptes retributius.
  21. Drets i deures dels funcionaris públics. Rè
  gim d’incompatibilitats del personal al servei de
  les administracions públiques. Règim disciplinari.
  22. La seguretat social del personal al servei de
  l’administració: Règim general de la Seguretat
  Social. Règim especial de classes passives. Els drets passius.
  23. La Llei 31/1995, de 8 de
  novembre, de prevenció de riscos laborals i la normativa que la
  desenvolupa.
  24. El règim jurídic de la protecció de dades de
  caràcter personal. Regulació estatal. Regulació
  de la Generalitat de Catalunya: els decrets d’aplicació

  ResponElimina
 6. Continuara com condicio inexcusable per accedir a les posicions las titulacions?, es a dir per accedir a las de Gestió sera necesari 3 anys de carrera o comptara tambe els anys consolidats en escales anteriors com antiguetat?

  ResponElimina
  Respostes
  1. No hi han hagut canvis normatius. Per tant és obligatòria la titulació per les oposicions de Gestió.
   En el cas de les oposicions de l'escala d'Administració es pot substituir la titulació amb 10 anys d'antiguitat.

   Elimina
 7. Bon dia,
  Ara que s'estan negociant les bases de la convocatoria, m'agradaria fer un suggeriment pel que fa a la part pràctica de les proves (si és que n'hi ha, clar). Igual que voleu aconseguir major concreció de temari, estaría bé que es fessin públics el temari i els criteris de valoració dels examens pràctics per tal d'objectivitzar aquest tipus de prova. Per exemple, a les últimes oposicions de gestió una de les preguntes era "organitzar un trasllat". Aquest tipus de pregunta és pràcticament impossible de preparar i també crea molta inseguretat i dona lloc a moltes suspicàcies ja que és un tema molt subjectiu.

  ResponElimina