dimarts, 28 de març del 2017

Comissió Delegada de PAS 24-3-2017

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 24 de març es van tractar els següents punts:


Informe del president (vicerector d’Organització i PAS)

·         El president informa, entre d’altres coses, del que “s’ha trobat”: herències, normatives limitadores, judicialització extrema, ...

També parla d’objectius del seu mandat: estabilització, rejoveniment, pau social (abans de final d’any),...

·         CCOO li preguntem pel pagament de la part de la paga extra 2012*, previst pel mes de març, però que ara la Generalitat endarrereix fins abril .

CCOO li demanem que sense més endarreriment es garanteixi el pagament en el mes d’abril, i proposem que la UB autoritzi una bestreta extraordinària a regularitzar pressupostàriament amb l’aprovació del pressupost 2017 de la UB. Això últim és el que la UB ha proposat per a fer front a unes despeses de l’edifici de la facultat de Dret.

* Aquest pagament és del 34,42% i n’és el tercer del retorn de la paga de 2012 (el segon termini de l’acord de 9 de juny de 2016 per retornar el 75,96% que quedava pendent). El darrer pagament està previst al març de 2018.


Informar, si escau, sobre la correcció del document de la modificació de la relació de llocs de treball (RLT aprovat pel Consell de Govern de dates 21 de setembre i 21 de novembre de 2016)

CCOO considerem innecessari votar una “correcció d’errades”. Si finalment es procedeix a  la votació,  no votarem a favor, encara que sigui “una errada”, atès que ja ens vam oposar a l’aprovació de la RLT Via de fet (veure informació de 12.7.16 que vam publicar al blog)

VOTACIÓ: 3 SI i 2 Abstencions


Informar, si escau, de la modificació de l’RLT i regularització de llocs estructurals del PAS funcionari

·         El president informa que es porten a aprovació les 3 places de caps de secretaria d’òrgans de govern (Rectorat, Gerència i Secretaria General), per canviar el sistema de provisió a “lliure designació” (LD). També explica que ha donat a la Junta de PAS el seu compromís que la resta de places de les secretaries d’òrgans mantindran el sistema de concurs general

Per últim diu que la modificació que porta de la plaça de l’Administradora de Farmàcia ho fa perquè aquesta ha “assumit competències de Torribera"

·         Respecte les places de LD, CCOO fa èmfasi en el compromís que ha adquirit el vicerector amb la Junta de PAS, per tal de què no hagi canvis en la resta de places de secretaries d’òrgans de govern (us recordem que en el Pla d’Ordenació aprovat, hi ha aproximadament 30 places previstes per passar a LD). També demanem que ara es desbloquegi el concurs d’aquestes places.

Pel que fa a la modificació de l’Administració de Farmàcia mostrem el nostre desacord, atès que la gran majoria de la Plantilla de PAS s’ha quedat “esperant” un reconeixement a la RLT que no ha arribat, una vegada més, i sembla que hi ha un doble criteri d’actuació.

En tot cas, si es modifica, demanem que hi vagi a concurs.

Per últim demanem votacions separades.

Votació de “Places de caps de secretaria de Rectorat, Gerència i Secretaria General”

5 SI

Votació de la modificació de la plaça d’Administrador de Farmàcia

2 SI, 2 No, 1 Abstenció. S’aprova pel vot de qualitat del president.

CCOO considerem un mal inici de mandat del vicerector començar a decidir per “vot de qualitat” i demanem una reflexió.
* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser el Vicerector, el Gerent, i 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB). No van assistir-hi 1 representant de l’alumnat i 2 del PDI.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada