dijous, 21 de desembre del 2017

Intervenció al Claustre 19.12.2017

Intervenció: Jordi Perna, Margot R. Cória i César Marín – Grup claustrals PAS-CCOOUB

Sr. Rector,
Desprès d’un any del seu mandat, arriba el moment de fer balanç del que ha significat per al PAS de la UB, un col·lectiu de més de 2.000 treballadors i treballadores. Un any més marcat per les retallades als pressupostos de les universitats públiques i als drets del personal. Ha estat un any en què hem tingut moltes problemàtiques internes, no totes imputables a agents externs, i que en alguns casos s’han pogut tractar de manera favorable, però altres casos continuen, any rere any, sense solucionar-se.
Amb la nostra intervenció volem exposar allò que considerem que ha estat positiu, el que creiem que ha estat negatiu, però també altres aspectes importants que cal destacar.
·         Personal temporal i interí
­   Valorem com a un fet molt positiu que en la renovació de contractes i de nomenaments s’hagin suprimit els “talls d’estiu i d’hivern” que es venien produint en un nombre important de PAS temporal o interí. Això era una demanda llarg de temps realitzada.
­    Així mateix és important la decisió presa fa poc temps de procedir des d’aquest mateix mes de desembre a anar “recol·locant” a personal temporal i interí en plaça vacant, tal com succeïa fa anys, abans que la UB decidís irresponsablement “treure’ls” de la plaça, la qual cosa ha produït greus perjudicis. A banda, ara, dels perills que comporta la Llei General de Pressupostos de 2017, i particularment pel fet de què no ha inclòs al PAS d’universitats entre els col·lectiu que podem fer convocatòries extraordinàries d’estabilització.
En aquest punt hem de valorar positivament el suport, entre d’altres, de l’equip de la UB a les demandes sindicals per intentar modificar la Llei, encara que sense èxit final, i haurem de continuar per a què la Llei de 2018 ho incorpori.
­   En la línia d’avançar en l’estabilització del PAS de la UB es pot fer molt més, i així, en el mes de març d’enguany CCOO-UB va realitzar una proposta d’Estabilització, que ha de contemplar la creació de les places per a llocs estructurals, la realització de contractació indefinida i els nomenaments sobre places vacants.
­   Oferta Pública de 2009. Abans de l’estiu CCOO-UB va demanar l’execució de l’OP 2009, que es va quedar aturada per culpa de les lleis retalladores. Tot i que en un primer moment la UB va ser reticent a la convocatòria de les corresponent oposicions de PAS-F (30 places)  o concurs de PAS-L (7 places), finalment s’ha acordat procedir a la convocatòria aquest mateix mes de desembre.

­   Valorem com a negatiu per al PAS-F l’incompliment del primer Acord signat, relatiu a la convocatòria d’una ampliació de la bossa de personal interí, que s’havia d’haver publicat al setembre o octubre. Encara que la propera publicació de la convocatòria d’oposicions ajuda a solucionar la situació, no és admissible que es signin acords i no es compleixen.

·         Calendari laboral.
Valorem positivament que s’hagi aprovat el Calendari per al 2018 i que aquest incorpori la pròrroga dels 2 projectes acordats amb els Sindicats CCOO i UGT: Formació de Gestió del Temps i Conciliació. Tanmateix no estem d’acord en la manera de gestionar-se els tancaments de gener.

·         Concursos PAS laboral
Al 2017 s’estan portant a terme diversos concursos de PAS-L, en torn de trasllat i reincorporació d’excedències, i que afecten a prop de 200 places. A més, s’han convocat diversos concursos de mobilitat temporal voluntària de personal fix per motiu de jubilacions parcials i concursos per la contractació temporal de diversos llocs de treball. Com aspecte a millorar, cal tornar a insistir que continuem participant als concursos sense tenir definit conceptes claus, com per exemple l’especialitat. Aquests conceptes són els que d’acord amb el Conveni Col·lectiu garanteixen els principis de igualat, mèrit i capacitat. Per aquesta raó, és urgent acordar una millora del sistema de concursos, on les regles establertes al Conveni estiguin definides per a tothom que participi, amb la publicació de temaris on els candidats puguin preparar-se la prova sobre la que van a ser avaluats, i amb una periodicitat de concursos que faciliti que les places que quedin vacants puguin publicar-se de forma immediata.


·         Concursos PAS funcionari
Valorem molt negativament, i fins i tot il·legal, la dilatació exasperant de la resolució dels diferents concursos de PAS-F, convocats al maig, i que hores d’ara ni tant sols s’han reunit els respectius tribunals. A més, això ha portat a que no es compleixi el compromís del vicerector de PAS de què en setembre es faria una altra convocatòria de totes les places vacants. Això tendeix a perpetuar, entre altres, les comissions de serveis i encàrrecs, ja denunciades per la Junta de PAS i el malestar i desconfiança del personal que no acaba de veure sortida a les seves aspiracions. En aquest sentit també ens queixem de què no s’està donant compliment a la sentència ferma contra les Comissions de Serveis per “via de fet”.


·         Greuges del PAS funcionari
En el col·lectiu del PAS-F s’han generat un greuges molt importants i que són totalment inadmissibles. Ens referit al fet de què hi ha hagut dues sentències guanyades pel PAS-L, com són la de Roba de Treball i la del premi de jubilació, gràcies a disposar d’un Conveni Col·lectiu, però que, amb idèntics motius, no es volen aplicar al PAS-F. Nosaltres volem recordar que precisament a l’any 1991 la Junta de Govern de la UB va aprovar uns Acords d’equiparació que la UB va deixar d’aplicar arrel de les retallades. Però atès que els motius de les respectives sentències donen la raó al PAS-L, i atès l’Acord de 1991, pels mateixos motius haurien d’aplicar-se a la resta de PAS. En el cas de la Roba de Treball fins i tot hem aportat informació de què en altres universitats sí que s’està abonant al PAS-F.

·         Relació de llocs de treball (RLT) del PAS
Amb l’arribada d’un nou equip de govern tornem a escolat paraules com “no assumeixo els treballs anteriors”, i que aquesta vegada es concreta en retirar els Plans d’Ordenació aprovats fa un any, sense el nostre vot, i tornem a començar,... Novament partim de zero? I fins el 2020! (darrer any de mandat). Des del nostre grup creiem que cal fer actuacions immediates i sense més dilació, no ens creiem el “tornem a començar”, cal propostes concretes i un calendari creïble.
La UB porta molt de temps, massa temps, aprofitant-se del PAS. Senyores i senyors, el PAS no pot assumir res més. Hi ha una tradicional manca de reconeixem alhora que s’assignen noves càrregues de treball, i que amb les retallades i la pèrdua de drets i Plantilla ho fan insostenible. En alguns casos fa lustres que estan pendents: els Punts d’Informació, les Secretaries d’Estudiants (sense contemplar les transformació de l’Espai Europeu), els diferents col·lectius del CRAI (inclòs l’incompliment del compromís del vicerector per fer una proposta de funcionarització al setembre), els Departaments (aquests últims amb l’agreujant de que sí s’ha fet la transformació acadèmica), són només uns exemples.
Hem de dir ben alt i ben clar, que amb aquesta situació, és del tot ofensiu per al PAS escoltar per part d’alguns PDI permanents i càrrecs acadèmics, que “no s’ha de fer valoracions retributives per fer la mateixa feina!” i que els docents estan sotmesos a “avaluacions”. És veritablement un despropòsit i una maldat. Doncs aquesta gent, que fa aquestes afirmacions, i que cobra per quinquennis, sexennis, complements autonòmics, i d’altres, no te en compte, o no ho vol tenir, que el PAS no te actualment cap possibilitat de cobrar cap complement addicional, ni amb avaluació, ni sense, malgrat el que preveu l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

La Reforma Administrativa i de Gestió (RAG) aprovada per l’anterior equip va identificar nous perfils competencials, entre d’altres: Gestió d’activitats internacionals; Gestió de pràctiques a empreses i ocupabilitat; Gestió de la qualitat; Gestió de la informació de la Facultat /Community Manager. La cobertura d’aquestes necessitats s’ha fet sota la contractació de 15 contractes en pràctiques d’un any de duració, amb la justificació de que es tractava de necessitats urgents d’algunes facultats. Aquesta urgència, que semblava tant evident, ens va ser comunicada al febrer de 2016, però no s’ha resolt fins juliol d’aquest any.

Considerem que les noves necessitats identificades han d’estar cobertes per personal PAS, és l’única forma de garantir la continuïtat de la feina, i de l’òptima gestió dels recursos. No entenem quina continuïtat dona la contractació de personal en precari només per un any. Bàsicament, si aquestes necessitats són estructurals, hem perdut 1 any de preparació. I per fer més difícil aquesta comprensió, el Pla de Formació adreçat al PAS, no contempla cap curs destinat a formar el nostre personal vers aquestes noves necessitats.

·         Recursos Humans i Perseu
Expressem la nostra profunda preocupació per la situació que hem patit al llarg d’aquest any derivada de la implementació de la nova aplicació de RRHH, PERSEU. Tota la comunitat universitària està patint la manca de planificació alhora de fer el canvi del Xiper al Perseu i que, en el cas de la representació sindical, està significant no disposar en moltes ocasions d’informació (per exemple la darrera informació de places és de 2016) i en les ocasions que arriba, aquesta no és gens fiable. També s’està utilitzant per RRHH com a excusa per no impulsar els desenvolupament de molts processos oberts o previstos (per exemple els concurs de PAS que comentàvem abans). No ens podem permetre continuar un any més amb la manca d’efectivitat d’aquest aplicatiu donat que impedeix i/o alenteix el bon funcionament de la UB. Per tant demanem que es facin les actuacions necessàries en aquest sentit.


Sr. Rector, per tot l’exposat, considerem que hi ha hagut aquest any elements positius però també accions negatives que s’han de corregir. En definitiva hi ha moltíssima feina a fer i cal prendre decisions que permetin avançar!

Important PAS interí i temporal: convocatòria imminent OP-2009

La propera setmana es publicarà al DOGC la convocatòria de processos selectius, en torn lliure, corresponents a l’Oferta Pública de 2009 de la UB.

Recordem que aquesta OP-2009 va quedar aturada i sense executar arran de les lleis retalladores i que, a petició de CCOO, la UB finalment ha acceptat convocar els processos selectius, tal com et vam informar en el resum de la Comissió Delegada de PAS de 9-10-2017

Les places pendents d’execució de l’OP-2009 i que ara es convocaran són:

·         PAS-F: 30 places C2 de l’escala auxiliar administrativa

·         PAS-L: 6 places grup IV d’ auxiliar de serveis i 1 de grup I de Tècnic/a superior esportiu

Per fer-ho possible i que no caduqués era imprescindible la publicació abans de finalitzar l’any 2017. Tanmateix, per tal d’aconseguir unes basses favorables per al PAS funcionari interí o laboral temporal de la UB, era necessària la negociació amb la Junta de PAS funcionari i amb el Comitè d’Empresa de PAS laboral, respectivament.

En aquest procés negociador no s’ha aconseguit tot el que es plantejava però sí que hi ha elements importants, i alguns de nous, que cal destacar:

- presentació de la sol·licitud fins el  29 de gener, i realització de la primera prova al maig (en la primera quinzena auxiliar de serveis i auxiliar administratiu, i en la segona quinzena la plaça de grup I)

- En auxiliars administratius o auxiliars de serveis, la nota de la primera prova de coneixements, tipus test, es reserva per a les dues posteriors convocatòries, a criteri de la persona interessada. Igualment es farà amb les proves de català i castellà.

- temaris més acotats

A més, en el cas d’auxiliars administratius

- en la fase concurs: important puntuació per antiguitat com auxiliar administratiu

- adjudicació de places per ordre de puntuació


OP-2016 i 2017

CRAI (PAS-F): La convocatòria de les 12 places d’ajudant de biblioteques A2 corresponents OP2016 i 2017 està prevista realitzar-se al gener de 2018

La resta de places de les diferents categories de PAS-F i PAS-L estan pendents de negociar-se. En el cas de les categories d’auxiliar administratiu C2 i auxiliar de serveis G4 es realitzaran amb posterioritat a l’OP 2009 per evitar coincidències


divendres, 24 de novembre del 2017

Comissió Delegada de PAS 21-11-2017

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 21 de novembre es van tractar els següents temes:


Informe del president (vicerector d’Organització i PAS)

·         El president informa, entre d’altres coses:

- Oferta Pública 2009. Les respectives convocatòries s’han de publicar aquest mateix any per evitar la seva caducitat. Amb posterioritat es convocarien les OP de 2016 i 2017.

CCOO fa mesos que estem demanant reunions, amb Comitè d’Empresa de PAS laboral i Junta de PAS funcionari respectivament, per de negociar les bases de les convocatòries

- Renovació dels contractes i nomenaments que finalitzen el 31 de desembre. A pregunta de CCOO, el vicerector afirma que tothom serà renovat l’1 de gener, és a dir, els que tenen actualment contracte temporal de PAS-L o nomenament interí de PAS-L fins el 31 de desembre, i també els que finalitzen el 30 de novembre i es prorroguen fins el 31 de desembre


Marc organitzatiu

El vicerector fa una exposició dels motius i objectius (ho penjaran al Web de la UB) i de què ho volen fer en 4 fases, fins el 2020. En un primer moment no afectarà a la RLT i es vol començar amb una “prova pilot”

També manifesten que no assumeixen els Plans d’Ordenació aprovats l’any passat i que només utilitzaran els treballs que tècnicament els siguin d’utilitat

CCOO manifestem el nostre escepticisme i considerem que una vegada més veiem que el “nou equip de govern” parlar de tornar a començar, i s’oblident de la gran quantitat de persones que porten anys esperan un reconeixement al seu treball i unes raonables expectatives de promoció. Alhora que considerem que és imprescindible:

- criteris d’estructura, mapa de llocs de treballs, etc.. eines per treballar

- un calendarització del procés d’implementació de les estructures.


Calendari laboral

S’informa que s’ha acordat el Calendari laboral de 2018, de manera semblant als anys anteriors (veure full específic)

Tanmateix, el Director de Recursos Humans informa de què estan preparant una instrucció per als dies de tancament del 2 al 5 de gener, en el sentit d’obrir quasi totes les biblioteques i també per garantir l’accés al professorat per atendre alumnat

Sobre això últim CCOO mostrem la nostra disconformitat i anunciem possibles problemes atesa la precipitació i manca de negociació amb el personal afectat, i que pot provocar que no es cobreixen les necessitats previstes per la UBModificació RLT de PAS

Es van aprovar diferents modificacions puntuals de al RLT de PAS, per diferents casuístiques.

CCOO ens oposem, més enllà de les particularitats individuals de cada modificació, al procés de modificació de la RLT i que recorda a temps anteriors. N’hi ha moltíssima gent, com diem a un punt anterior, esperant que hi hagi un reconeixement a la tasques que han anat assumint al llarg dels anys. I manifestem el nostre rebuig al procediment emprat pels següents motius:

·         Manca de temps per la negociació
-          Com a mínim haurien de ser 15 dies, però en aquest cas la primera reunió va ser dijous passat, i la segona ahir, és  a dir, 3 dies hàbils. Per tant, sense temps a que els respectius òrgans de representació puguin fer una anàlisi acurada

·         Manca de criteris
-          Modificacions puntuals, sense planificació ni criteris. Sense saber situació
-          Com es decideix que la majoria de gent que fa anys que espera un reconeixement ha d’esperar indefinidament, i alguns casos puntuals no?
-          Es van aprovar els Plans d’Ordenació però ara es fan modificacions no previstes... novament s’actua, en alguns casos, per la via de fet. S’estan fent modificacions en funció de persones, no de llocs de treball
-          Un exemple, al CRAI: s’aprova la modificació d’un lloc de treball en altre que s’anomena “adjunt/a a cap de biblioteca”, però, perquè no es creen els altres llocs “d’adjunt/a” previstes al Pla d’Ordenació? I com es preveu solucionar que passi a tenir el mateix nivell 22 que la respectiva cap?

·         Manca d’informació
-          Segon acord de la CDPAS de 11.11.2013, cal saber, entre d’altres, els efectes sobre la unitat orgànica
-          Efecte sobre els PO aprovat al 2016
* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser el Vicerector, el Gerent, 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB) i 1 PDI. No van assistir-hi 1 PDI i el representant de l’alumnat.

dijous, 23 de novembre del 2017

Calendari laboral 2018

Finalitzades les reunions de negociació del Calendari Laboral 2018 entre la UB i el Comitè d’Empresa i la Junta de PAS, s’ha arribat a un acord global signat per la Junta de PAS, el Calendari laboral 2018 i aspectes complementaris.

La dada més rellevant és que es mantenen els mateixos criteris des de l’any 2013, i es mantenen les modificacions de redacció aprovades a l’any 2014. Això vol dir que hem tingut en compte, entre d’altres criteris, la referència del nombre total d’hores del Conveni, el nombre total de dies d’afers propis i dies de tancament, per la qual cosa la Junta de PAS funcionari, amb el suport de CCOO, ha donat la seva conformitat.

Així mateix, pel que fa al document Acords complementaris (inclosa la pròrroga dels dos projectes: curs de Gestió del Temps i Bossa de Conciliació), han estat signat per les Seccions Sindical de CCOO i UGT.

Pel que fa al Document “Full Informatiu – Calendari laboral 2018”:

§  6 dies d’afers propis, de l’Estatut Bàsic d’Empleat Públic (EBEP)

§  22 dies hàbils de vacances (EBEP)

§  Estiu: reducció de ½ hora diària en els mesos de juliol i agost.

Pel que fa al Document “Aspectes Complementaris”

§  Es prorroguen els projectes de Formació per a la Gestió del Temps i el de la Bossa d’hores de Conciliació.

§  Es concreta que es tancaran 9 dies per motius d’estalvi (2, 3, 4 i 5 de gener, 29 de març - dijous Sants - i 24, 27, 28 i 31 de desembre). Així mateix es tanca el període de vacances del 4 al 24 d’agost (14 dies hàbils de vacances)

§  Es fan diferents aclariments relatius a la compensació de dies de treball obligatori durant els períodes de tancament (1,5 dies per cada dia de treball)


dilluns, 23 d’octubre del 2017

Comissió Delegada de PAS 9-10-2017

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 9 d’octubre es van tractar els següents temes:


Informe del president (vicerector d’Organització i PAS)

·         El president informa, entre d’altres coses:

- Presentació del nou director de Recursos Humans

- Renovació dels contractes i nomenaments que finalitzen el 30 de novembre. Està prevista la renovació per la resta de l’any, però encara no es pot confirmar si es podrà fer en tots els casos. Si no fos possible, es parlarà amb els representants sindicals (novetat: amb posterioritat a aquest reunió, ens han confirmat que sí es renovaran tots els casos)

- Pagament de l’1%. Es farà a la Nòmina d’octubre amb endarreriments des del gener. Aquest és l’increment que estableixen els PGE 2017, i tot i ser una quantitat totalment insuficient, CCOO-UB vam demanar que ens sigui d’aplicació el més aviat (la majoria d’universitats ho van pagar al setembre)

- Premi de jubilació de PAS-L es pagarà al mes de Novembre, però no es farà en el cas de PAS-F. Considerem un greuge comparatiu i una injustícia del tot inacceptable, i recordem l’Acord de la Junta de Govern que es va realitzar al 1991. Així mateix demanen que es lliuri per escrit l’argumentació de la UB per no fer els pagaments.


Oferta Pública 2017, i altres

·         S’informa favorablement, per unanimitat, l’OP de 2017 amb 73 places:

- Personal funcionari: 1 lletrat, 7 ajudants de biblioteques i 37 auxiliars administratius

- Personal laboral: 5 grup I, 5  grup II, 12 grup III i 6 grup IV

·         El vicerector explica que les convocatòries de les places es farà conjuntament amb les corresponent a l’OP de 2016. Us hi recordem el detall de les 43 places:

- Personal funcionari: 1 lletrat, 5 ajudants de biblioteques i 19 auxiliars administratius

- Personal laboral: 3 grup I, 3  grup II, 7 grup III i 5 grup IV

·         D’altra banda, la UB ha acceptat la petició que vam fer des de CCOO-UB per tal d’activar les convocatòries corresponents a l’OP de 2009, que va quedar aturada per les diferents lleis “retalladores”, però que ara ja es possible convocar. Us recordem el detall de les 57 places:

- Personal funcionari: 30 auxiliars administratius

- Personal laboral: 7 grup I, 2  grup II, 12 grup III i 6 grup IV


Per tant, el total de places a convocar del conjunt de les Ofertes Públiques aprovades és de 173 places. Aquest nombre és molt insuficient per resoldre els problemes de temporalitat del PAS de la UB (com sabeu el PAS de les universitats no va estar inclòs a les Ofertes Públiques extraordinàries per a l’estabilitat), però és un pas important i que cal confirmar amb unes bases negociades de les corresponents convocatòries. El detall de les places és els següents:

- Personal funcionari: 2 lletrat, 12 ajudants de biblioteques i 86 auxiliars administratius

- Personal laboral: 15 grup I, 10  grup II, 31 grup III i 17 grup IV

Tanmateix la UB ens informa que les convocatòries corresponent a l’OP 2009 es farà de manera separada a les de 2016 i 2017, per evitar possibles impugnacions.

* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser el Vicerector, el Gerent, 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB) i 2 PDI. No va assistir-hi el representant de l’alumnat .

dimecres, 6 de setembre del 2017

Inici de curs 2017-2018

El curs passat a la UB ha estat un moment de canvis diversos. El nou equip rectoral ha agafat les regnes d’una institució que està de facto intervinguda i amb les mans molt lligades. Aquest final de curs ha estat marcat, en el cas del PDI, per la convocatòria d’un gran nombre de concursos de professor associat que no varen ser realitzats quan pertocava.

En aquest sentit, volem recordar que a cap professor el poden obligar a iniciar el curs sense haver signat contracte.

Per altra banda, la situació actual, ha impedit que la UB podés treure noves contractacions de professorat Lector i Agregat, així com tampoc donar expectatives a la promoció (agregat, catedràtic) del professorat permanent. De moment, només s’ha pogut donar resposta a una certa continuació de la situació sense saber quan es desbloquejarà la autonomia de la UB per poder fer una política de personal.

Aquest fet, amb la evidència que s’han fet contractes d’associat per la via d’urgència i per tant, utilitzant la figura de manera fraudulenta i generant borses de precarietat, la inexistència de relleu generacional, la falta de carrera acadèmica i de RLT, fan cada vegada més necessari aclarir quines són les polítiques de personal. Cal garantir, en la mesura del possible, no només el futur dels treballadors i treballadores de la UB, sinó de la pròpia institució.

Aquest curs, una vegada apagats els focs, cal atendre les demandes. Cal per tant reforestar amb les places de professorat adients per poder atendre les necessitats docents i de recerca. Per aquesta raó des de CCOO demanem que cal posar fil a l’agulla per a:

-       Identificar la plantilla dels departaments amb la descripció de tot tipus de categoria de professors.

-       Plantejar expectatives reals per a transformar les places de professors associat amb feines estructurals, que no pertocarien, a places de professor a temps complet dins de la carrera acadèmica.


-       Estudiar el relleu generacional per evitar la pèrdua del lideratge docent i investigador de la Institució.

dijous, 20 de juliol del 2017

Informacions PDI UB

·         Triennis temporals: demana’ls! si tens més de 3 anys d’antiguitat (a la UB o amb serveis previs en d’altres Administracions Públiques) i no t’ho estan pagant

Ens han arribat informacions de què la UB no està pagant d’ofici els triennis de PDI temporal si no ho demanen una primera vegada. CCOO-UB hem contrastat aquesta informació, i també hem realitzat consultes amb d’altres universitats del nostre entorn. Per saber si t'ho paguen has de veure si en la teva Nòmina apareix el concepte "triennis".

Arran d’aquestes consultes, hem demanat a la Gerència de la UB que faci d’ofici el pagament del primer reconeixement de triennis a tot el personal interí o temporal que tingui dret, o que els avisi de què ho han de demanar.

·         Oferta Pública extraordinària als Pressupostos Generals de l’Estat

Malgrat que en un primer moment el personal universitari quedava fora de l’Oferta Pública d’Ocupació extraordinària per a la millora de l’ocupació pública, i que en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat es preveia que les contractacions públiques de caràcter temporal no podien superar els tres anys de durada, finalment gràcies a les accions i mobilitzacions realitzades arreu, i haver aconseguit el suport de rectorats i diferents institucions i partits polítics, es va aconseguir que el PDI temporal fos inclòs a l’Oferta Pública per l’estabilització (no així el PAS), i que fos suprimida la limitació dels tres anys.

·         Sentència contra la UB per encadenament de contractes fraudulents

La sala Social del Tribunal Suprem ha dictat una sentència amb data 22 de juny on declara que, tal com defensava l’advocada del Gabinet Jurídic de CCOO, un docent de la UPF (i membre del Comitè d’empresa per CCOO) que va tenir diversos contractes com a professor associat entre el 2008 i el 2012, ha de veure reconegut el caràcter d’indefinit no fix de la seva relació contractual.

Creiem que aquesta sentencia del TS (junt amb una altra en termes similars del passat 1 de juny) obliguen a les universitats i al legislador a obrir un procés de negociació amb les organitzacions sindicals per tal de posar fi a una situació d’abús de la contractació temporal.

Tot i que s’ha d’estudiar cada cas per analitzar la concurrència de les circumstàncies en què es fonamenten les sentències, es tracta d’una fita molt important. Això, juntament amb el fet de la possibilitat de fer Ofertes Públiques extraordinàries (veure apartat anterior), ha de permetre negociar la regularització i estabilització de professorat laboral temporal.

·         Programa Serra Húnter i Oferta Pública aprovats a la UB

Finalment s’ha signat el Conveni del Programa Serra Húnter. Es preveu que en breu es desencallin els concursos del l’any 2016 i, alhora que s’iniciï la crida internacional per 29 Tenure Track, aprovades per la UB dins de l’oferta pública d’enguany.

Dins de l’oferta pública aprovada parcialment, s’inclouen 11 places d’Agregat per a RyC amb acreditació I3 i, també, tiraran endavant 35 places d’Agregat interí. Encara es desconeix quan s’aprovaran les places de Professor Lector, Agregat i Titular, així com les promocions a càtedres (funcionaris i contractats) per part de la DGU i que la UB voldria convocar.

·         Aplicació de les instruccions 2/2017 i 3/2017

Des de vicerectorat s’està fent un seguiment de l’aplicació de la instrucció 2/2017 sobre l’increment de dedicació a la docència del PDI permanent a temps complert i com afecta a la reducció general de la dedicació docent a nivell de Secció o Departament. A hores d’ara no coneixem com afecta directament al professorat temporal. És a dir, com i quin professorat associat ha vist reduïda la seva dedicació docent o bé no ha renovat el contracte.

En quan la instrucció 3/2017 sobre la dedicació docent dels professors associats, hi ha encara una gran incertesa en diversos centres de com afectarà la docència els curs vinent i hi ha molts dubtes de si es podrà iniciar adequadament el curs.

·         Promoció de laborals

El requeriment que va interposar la Secretaría de Estado de presupuestos y gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública va provocar la suspensió de la convocatòria de promoció de professor Col·laborador a Agregat. La DGU es van inhibir davant la situació i s’està negociant a nivell de Secretaria per poder endegar de nou el concurs.

Per altra banda, s’han pres mesures cautelars respecte a la promoció de Professor Agregat a Catedràtic i cal esperar com evoluciona el procés .

·         Incompliment de la Llei orgànica d’Universitats

De les dades facilitades per Vicerectorat, es desprèn que teòricament no se superen ni els percentatges de temporalitat ni de professorat contractat, tal i com afirmen des de Ministeri i Generalitat. Des de CCOO no estem d’acord amb com s’estan realitzant els càlculs i estudiarem les mesures jurídiques per tal que quedi palès que el nombre de PDI funcionari està per sota del que indica la llei, i que el percentatge de temporalitat ha superat amb escreix el que seria admissible.

·         Increment salarial de l’1%

Aquest és l’increment que estableixen els PGE 2017, i tot i ser un percentatge totalment insuficient, hem demanat que ens sigui d’aplicació el més aviat (a la Generalitat es pagarà al juliol), amb els corresponents endarreriments des de l’1 de gener.

·         Altres informacions enviades darrerament:

- ANECA: carta conjunta adreçada a Secretari General d’Universitats i director de l’ANECA

- La Seguretat Social dóna la raó a CCOO i emet la Targeta sanitària europea per a investigadors amb contracte predoctoral.