dijous, 30 de març del 2017

CCOO-UB exigim un Pla d'Estabilitat per al PAS

Com hem informat en diferents ocasions, els tribunals europeus han dictaminat que  al nostre país hi ha un ús extraordinàriament abusiu de la contractació temporal i emplaça al nostre sistema judicial a detectar i actuar contra aquesta pràctica amb molta més contundència i efectivitat, atesa la situació d’indefensió i precarietat de milers de treballadors i treballadores.

CCOO portem anys denunciant aquesta situació i considerem que quan la plaça que es cobreix a l’administració pública té caràcter fix o estructural, el/la treballador/a que l’ocupa temporalment, sigui personal laboral o funcionari, hauria de poder reclamar el dret a romandre en aquesta plaça fins que la mateixa es convoqui formalment en el marc d’una oferta pública d’ocupació.

Per aquest motius, i pel dret a la liquidació corresponent als diferents contractes de personal laboral o nomenaments de personal funcionari interí, CCOO vam posar en marxa l’articulació de reclamacions legals a les que puguin donar lloc les sentències europees. I així, per tal d’ampliar la informació, el darrer trimestre de de 2016, CCOO-UB vam realitzar 11 assemblees descentralitzades.

En aquests moments, fruit de la pressió sindical, i també d’algunes Administracions,  ja es comença a acceptar negociar a les meses generals sobre la possibilitat de negociar un pla d’ocupació a tres anys, i trencar les limitacions de la taxa de reposició, si be això encara no està concretat i no està clar com afectarà a les universitats públiques. Com a novetat, ahir es va signar un important acord, i que pots llegir fent clic aquí.

CCOO des del primer moment hem exigit l’eliminació de la taxa de reposició, i continuarem exigint la creació d’ocupació pública i la reducció de la precarietat laboral en els Serveis Públics. En aquest sentit CCOO exigim al Govern català la convocatòria d’oferta pública per reduir la temporalitat i recuperar plantilles.

Demanem a la UB que es realitzin mesures concretes de manera immediata i que eviti la judicialització.  

Exigim un Pla d’Estabilització acordat.


PROPOSTA DE CCOO-UB


·        Demanem la creació* de places per a totes les contractacions i nomenaments de caire estructurals. Actualment quasi totes les contractacions estructurals de PAS s’estan realitzant mitjançant contractes d’Obra o Serveis, en el cas de PAS laboral temporal, o de nomenament per programes, en el cas de PAS funcionari interí.

Cal, doncs, a analitzar la naturalesa de les funcions de cada contractació o nomenament i procedir a crear places de PAS funcionari o de PAS laboral.

·        PAS laboral temporal: contracte com “indefinit “no fixe”. Aquest tipus de contractació de PAS Laboral que ja existeix a la UB (n’hi ha prop de 50), es pot realitzar d’acord amb l’article 15 de l’Estatut dels Treballadores, fins que hi hagi una oferta pública. Altrament s’haurien de crear* les places necessàries per poder fer la contractació sobre plaça vacant

·        PAS funcionari interí: encara que no existeix figura de “indefinit no fixes, la fórmula més propera és la de fer els nomenaments sobre plaça vacant. I si no hi han places suficients, s’haurien de crear*

* recordem que amb la RLT publicada al 2013 es van crear més de 120 places (de PAS F i PAS L), i ara caldria fer un nova aprovació que permetés regularitzar la situació actual amb contractes o nomenaments sobre plaça vacantAquestes accions permetrien, per exemple, que no estigués condicionada la contractació o nomenament a renovacions periòdiques, ni tenir talls contractuals a l’estiu i Nadal. Així mateix, en el cas de que la plaça fos ocupada per una persona fixa per concurs o oposició, s’ha de tenir dret preferent a la recol·locació, abans que la contractació de nou personal.

Aquests mesures no resolen per sí mateixes el problema de la temporalitat, i per tant caldrà fer una programa d’estabilització, en un o varis anys d’Oferta Pública, i la convocatòries de processos amplis, amb reconeixement de l’antiguitat, i que permeti estabilitzar la Plantilla del PAS de la UB.


Per tot això, exigim a la UB negociar amb el Comitè d’Empresa de PAS i la Junta de PAS un pla d’estabilització.

dimarts, 28 de març del 2017

Comissió Delegada de PAS 24-3-2017

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 24 de març es van tractar els següents punts:


Informe del president (vicerector d’Organització i PAS)

·         El president informa, entre d’altres coses, del que “s’ha trobat”: herències, normatives limitadores, judicialització extrema, ...

També parla d’objectius del seu mandat: estabilització, rejoveniment, pau social (abans de final d’any),...

·         CCOO li preguntem pel pagament de la part de la paga extra 2012*, previst pel mes de març, però que ara la Generalitat endarrereix fins abril .

CCOO li demanem que sense més endarreriment es garanteixi el pagament en el mes d’abril, i proposem que la UB autoritzi una bestreta extraordinària a regularitzar pressupostàriament amb l’aprovació del pressupost 2017 de la UB. Això últim és el que la UB ha proposat per a fer front a unes despeses de l’edifici de la facultat de Dret.

* Aquest pagament és del 34,42% i n’és el tercer del retorn de la paga de 2012 (el segon termini de l’acord de 9 de juny de 2016 per retornar el 75,96% que quedava pendent). El darrer pagament està previst al març de 2018.


Informar, si escau, sobre la correcció del document de la modificació de la relació de llocs de treball (RLT aprovat pel Consell de Govern de dates 21 de setembre i 21 de novembre de 2016)

CCOO considerem innecessari votar una “correcció d’errades”. Si finalment es procedeix a  la votació,  no votarem a favor, encara que sigui “una errada”, atès que ja ens vam oposar a l’aprovació de la RLT Via de fet (veure informació de 12.7.16 que vam publicar al blog)

VOTACIÓ: 3 SI i 2 Abstencions


Informar, si escau, de la modificació de l’RLT i regularització de llocs estructurals del PAS funcionari

·         El president informa que es porten a aprovació les 3 places de caps de secretaria d’òrgans de govern (Rectorat, Gerència i Secretaria General), per canviar el sistema de provisió a “lliure designació” (LD). També explica que ha donat a la Junta de PAS el seu compromís que la resta de places de les secretaries d’òrgans mantindran el sistema de concurs general

Per últim diu que la modificació que porta de la plaça de l’Administradora de Farmàcia ho fa perquè aquesta ha “assumit competències de Torribera"

·         Respecte les places de LD, CCOO fa èmfasi en el compromís que ha adquirit el vicerector amb la Junta de PAS, per tal de què no hagi canvis en la resta de places de secretaries d’òrgans de govern (us recordem que en el Pla d’Ordenació aprovat, hi ha aproximadament 30 places previstes per passar a LD). També demanem que ara es desbloquegi el concurs d’aquestes places.

Pel que fa a la modificació de l’Administració de Farmàcia mostrem el nostre desacord, atès que la gran majoria de la Plantilla de PAS s’ha quedat “esperant” un reconeixement a la RLT que no ha arribat, una vegada més, i sembla que hi ha un doble criteri d’actuació.

En tot cas, si es modifica, demanem que hi vagi a concurs.

Per últim demanem votacions separades.

Votació de “Places de caps de secretaria de Rectorat, Gerència i Secretaria General”

5 SI

Votació de la modificació de la plaça d’Administrador de Farmàcia

2 SI, 2 No, 1 Abstenció. S’aprova pel vot de qualitat del president.

CCOO considerem un mal inici de mandat del vicerector començar a decidir per “vot de qualitat” i demanem una reflexió.
* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser el Vicerector, el Gerent, i 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB). No van assistir-hi 1 representant de l’alumnat i 2 del PDI.

dimecres, 15 de març del 2017

Dimecres 22, comencen les tertúlies Cafè 2017, sobre temes d’interès social

Comencen les tertúlies Cafè 2017, amb el tema “Educació i Desigualtat”CCOO-UB comença dimecres 22 de març, a les 16,30h les “tertúlies Cafè 2017”, en el que pretén ser un espai distès amb la voluntat de debatre amb arguments i idees que permetin contrastar diferents punts de vista sobre les realitats socials que ens envolten.

Per facilitar la participació de les persones que hi assisteixin, les tertúlies començaran amb una breu exposició per part de les persones convidades, i desprès s’obrirà un col·loqui.

En aquest primera sessió, presentada per Antonio Madrid, professor titular de la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, es planteja a debat el tema “Educació i Desigualtat” i comptarà amb la participació de dos ponents: Jorge Calero Martínez, catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona, coautor de la publicació La calidad del profesorado en la adquisición de competencias de los alumnos i Xavier Alegria Sáinz, periodista i director del diari El Raval.


Feu clic per consultar la invitació.Secció Sindical CCOO-UB
Barcelona, 15 de març de 2017Lloc de la tertúlia Cafè: sala de professorat d’Aribau (edifici adossat a Edifici històric de la Universitat de Barcelona, gran via de les corts catalanes, 585)