dijous, 17 de setembre de 2015

Aprovats 6è dia d'afers propis i increment de dies per antiguitat

El dissabte 12 de setembre de 2015 es va publicar al BOE el "Real Decreto-ley10/2015 de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios ysuplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidasen materia de empleo público y de estímulo a la economía” que incorpora diferents novetats en matèria de funció pública. El propi RD estableix que la seva entrada en vigor és el mateix dia de la seva publicació. 

L’art. 2 apartat Uno del RDL 10/2015 modifica l’EBEP, concretament, pel que respecta als dies d’assumptes propis es modifica l’art. 48 apartat k) de l’EBEP tornant a tenir 6 dies l’any per assumptes particulars.

L’art. 2 apartat Dos del RDL 10/2015 introdueix una disposició addicional 14a a l’EBEP que estableix fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el 6è trienni que es podran incrementar com a màxim en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.
L’art. 2 apartat Tres introdueix una disposició addicional 15a que estableix que cada Administració Pública podrà establir fins a un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats.

Per tot això demanem l’aplicació immediata al personal de la UB:

- del 6è dia d’afers propis

- dels dies de vacances addicionals per serveis prestats


- l’increment dels dies afers propis a partir del 6è trienni