dijous, 18 de desembre del 2014

El Claustre de la UB refusa donar suport a l’informe anual del Rector, per 70 vots favorables, 73 en contra i 23 blancs


L’informe presentat pel Rector de la UB a la reunió del Claustre d'ahir ha comptat amb el suport del PDI (62, 44, 12), però amb el vot en contra de PAS (6, 13, 7) i Estudiants (2, 16, 4). Cal destacar, com és habitual,  l’alta participació del PAS (ha votat el 87%, quan el promig general del Claustrals ha estat poc més del 50%).

El nostre grup DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO (19 representants) ha estat molt crític amb el balanç general de l’any. Tot i reconèixer aspectes positius, no ha donat suport a l’informe presentat. Malgrat la nostra oposició, no hem donat cap consigna de vot. Pots llegir la intervenció de la companya Margot R. Coria aquí.

Així mateix el company César Marín a intervingut per criticar que bona part dels punts que figuren en el llistat de gestió del PAS de 2014, en realitat corresponen a incompliments d’Acords per part de la UB. Com a exemple la retirada de la reducció d’1 hora al PAS funcionari de més de 60 anys.


En el punt de l’ordre del dia de l“Informe sobre la nova proposta de l’estructura dels estudis universitaris“ també hi ha hagut una intervenció del nostre grup per criticar durament la previsió del Govern estatal sobre la “reforma dels Graus” i la manca de resposta contundent de les universitats, malgrat les greus conseqüències que pot tenir per a la Universitat Pública. El representant de la UB ha manifestat compartir el que s’ha exposat (!), però la previsió és que el govern ho publiqui al gener. Pots llegir la intervenció del company César Marín aquí.

divendres, 12 de desembre del 2014

Pressupost UB- PAS: aprovació d’una partida per a “noves accions”El Consell de Govern d’ahir va aprovar el Pressupost de la UB, sense cap vot en contra, el qual inclou, pel que fa al PAS, la renovació del personal temporal i interí i una partida de “noves actuacions” per un import d’aproximadament 719.000 euros.

Web de la UB: “Es concreta en la renovació del personal d’administració i serveis (PAS) temporal en els mateixos termes que s’ha fet els darrers anys, i s’afegeix una partida per a noves actuacions”. ( ),

Així mateix en les “notes  adjuntes” al Pressupost de la UB, en l’apartat 1 “Personal” s’assenyala:

“...pel que fa al PAS, oposicions de promoció interna a cossos de funcionari (A1, A2 i C1), l’adequació de nivells específics i CLT (auxiliars administratius interins, ajudants biblioteca interins i laborals grup I temporals) i la reposició d’efectius (C2, A1 lletrat, LIII i LI)”

CCOO valorem positivament que el Pressupost de la UB torni a contemplar la renovació del personal temporal i interí per tot l’any, i què, després d’anys sense cap dotació específica per a noves accions, aquesta vegada sí que s’ha inclòs una quantitat i s’han especificat unes acciones concretes. Encara que no siguin quantitats importants per a resoldre les diferents problemàtiques sí que és un pas endavant que esperem signifiqui un canvi de tendència.


Així mateix, us recordem que pel que fa a les renovacions de personal temporal interí, ja us vam avançar el dia 4 de desembre (Renovacions PAS temporal o interí pel 2015) la UB s’havia compromès a realitzar-les i que havia enviat els criteris que utilitzarà a les Administracions de centre.

Pel que fa a les partides específiques per a “noves accions”, us recordem que el 2 de desembre vam demanar al Gerent, i ho vam fer públic (Partides pressupostàries del PAS ), incorporar partides pressupostàries per a les següents accions:

- abonar les quantitats pendents corresponents a diferents Acords o compromisos de la UB (RLT, roba treball,...)

convocatòries de promoció del PAS (concursos 1a i 2a fase de PAS laboral i concurs-oposició en torn restringit de PAS funcionari)

- equiparació de retribucions del personal temporal o interí que estan cobrant per sota d’altres contractes o nomenaments corresponents a places creades a la RLT

Els dos darrers punts estan relacionats amb la “nota al Pressupost” que indiquem més amunt, mentre que pel primer punt no hi ha una dotació específica i hi anirà relacionada amb d’altres més genèriques. De tota manera encara que sigui positiva la incorporació de la partida específica, això no vol dir que tingui “efectes automàtics”, però sí que permet encetar una negociació amb els representants sindicals per tal concretar les corresponents afectacions.


Per últim, és important també destacar la previsió de convocatòries per a “reposició d’efectius”, si bé això està relacionat amb el que s’acordi definitivament respecte de les taxes de reposició i la seva afectació al PAS d’universitats (actualment la previsió per a l’any 2015 és del 50%) 

dimecres, 10 de desembre del 2014

Modificacions RLT

Regularitzats 35 llocs de treball

El 27 d’octubre va tenir lloc la primera reunió de la Comissió de la RLT i, desprès de set reunions, finalment han estat acordats un total de 49 canvis, dels quals 14 corresponen a canvis d’adscripció de llocs de treballs i 35 a  la “creació” de llocs de treballs. Inicialment la UB va proposar més de 300 canvis i va lliurar un munt de “fitxes de perfils”, però, tal com et vam informar al nostre anterior comunicat (S'enceta el procés demodificació de la RLT de PAS ), hi mancava informació essencial i no s’estava seguint el procediment previst als Acords addicionals de la RLT, per la qual cosa es feia inviable que s’aprovessin les modificacions proposades en el termini anuncia: 11 de desembre. Això va ser reconegut per la UB a l’anterior reunió de la Comissió Delegada de PAS de Consell de Govern, el dia 14.11.2014.
A partir del replantejament de les propostes que va realitzar la UB, aquesta va manifestar que per a ells el que era prioritari era aprovar la RLT de personal eventual per un tema de legalitat (és la única part de la RLT encara no creada formalment, i hi corresponen a 16 llocs de treball), però des de CCOO vam valorar, i dir públicament, que per nosaltres el que era prioritari, respecte la data prevista de l’11.12.2014 era crear llocs de treballs corresponents a la situació de llocs estructurals de personal temporal o fix.
Aquestes propostes són les que CCOO ha mantingut a les diferents reunions i, en aquest sentit, la Junta de PAS va aprovar negociar respecte als llocs de PAS funcionari que hi havia en els nous documents presentats per la UB. Tanmateix aquesta decisió no va ser unànime, atès que també hi havia l’opció (legítima però que no compartim) de deixar-ho tot aturat per al 2015. Per part del Comitè d’Empresa aquest no es va pronunciar respecte del llocs de treball de PAS laboral, i finalment la UB només va portar a aprovació els llocs en els que hi havia acord, és a dir, els de PAS funcionari amb la Junta de PAS.
CCOO lamentem que no s’hagin aprovar els corresponents llocs de PAS laboral i demanem que amb la màxima urgència es tornin a posar sobre la taula la regularització dels llocs de PAS laboral, tant els corresponen a personal temporal com els que corresponen a situació d’encàrrecs de superior categoria de personal fix, i que aquests surtin a concurs.
Pel que fa als llocs de treballs aprovats, es van acordar els següents documents:

·         Document explicatiu de la proposta de ”modificació de la RLT”

·    14 canvis d’adscripció, sense cost. Hi ha 2 que són vacants i 12 són per agrupar diferents llocs d’assessoria, convenis, etc. en un únic organigrama i passen a estar adscrits a Secretaria General. També us informen que no apareixen els 3 llocs que la Junta de PAS va demanar a la darrera reunió que es retiressin i que corresponien a PAS-F amb adscripcions temporals, però que mancaven els criteris utilitzats.

·    11 llocs de treball estructuralsde personal temporal (PASF), sense cost. Corresponen a interinatges de PAS funcionari de llarga durada: 10 són aux. administratius i 1 és de Lletrat. També us informem que la Junta de PAS va demanar que es retiressin 4 llocs de treball fins que s’aclareixi la naturalesa jurídica (F o L) dels mateixos.  Així mateix, la UB va decidir retirar altres 6 llocs de treball de PAS laboral atesa la manca d’acord amb el Comitè d’Empresa.

Encara hi manquen crear més llocs de treball però això és un pas mes, en la línia del que es va aprovar al 2012 (122 llocs de PAS funcionari i laboral), i resta pendent de crear-se la Comissió paritària prevista als Acords addicionals de la RLT-2012.

·         9 Llocs estructurals de personal fix(PASF), sense cost. Això va lligat als “encàrrecs de funcions” en llocs sense plaça des de fa anys, i hi ha el compromís escrit de que sortiran a concurs en el primer trimestre de 2015.

Pel que fa aquestes situacions us recordem que la Junta de PAS va acordar denunciar amb un contenciós administratiu els encàrrecs i comissions de serveis de PAS funcionari que han superat el termini previst de durada previst a la llei.

·        16 Caps de Secció. Es creen aquest llocs de treball també amb el compromís escrit de que vagin a concurs en el primer trimestre de 2015, si be en aquest cas està prevista l’amortització d’una altres 16 llocs de treball en el moment que es resolgui el concurs. Això ha de permetre evitar nous encàrrecs de funcions o comissions de serveis. D’altra banda la situació des ocupants dels 16 llocs de treball que seran amortitzats és la següent: 4 vacants en concurs actual; 1 vacant “blocada”; 8 en adscripció definitiva, i 3 en comissió de serveis.  

En aquest apartat també hi havia prevista la creació d’11 de llocs de PAS-L, però la UB va retirar el document en la seva nova proposta (desprès de prioritzar el que anar al Consell de Govern de l’11.12.2014) i el Comitè d’Empresa no les va reclamar.

CCOO valorem positivament la creació d’aquests llocs de treball en el mes de desembre, atès que suposa consolidar situacions estructurals que es pateixen des de fa molt de temps i no afecta a la discussió general de modificació de la RLT prevista per al 2015. És molt important que la UB hagi reconsiderat la seva postura inicial (27.10.2014) i s’hagi concretat allò que era possible fer en aquest curt termini.


dimarts, 9 de desembre del 2014

Comissió Delegada de PAS 5-12-2014

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 5 de desembre es van tractar els següents punts:

·          Informe sobre meritació de pagues extres del PAS laboral

·         RLT personal eventual: es formalitza, amb el nostre vot en contra, 16 llocs de treball

·         Modificacions RLT-PAS: es “creen” 35 places (11 per regularitzar llocs de PAS interí, 8 per regularitzar llocs de PAS fix, i 16 corresponents a caps de secció, si be en aquest darrer cas amortitzaran d’altres 16 llocs)

·         Informe sobre meritació de pagues extres del PAS laboral

Es tracta del canvi de tractament de la meritació al passar de 15 a 14 pagues, per l’Acord assolit amb CCOO i UGT, arrel del 6è Conveni. Aquest canvi ha permès que la retallada retributiva de la paga extra fos inferior (l’any passat va ser sensiblement superior a la mitjana del funcionari amb motiu de la normativa aprovada per la Generalitat que, en lloc de retallar un % els va retallar 1/14, equivalent al 7,14%)

En aquest punt “l’interventor” de la UB explica l’informe que ha realitzat.  Nosaltres considerem que era innecessari portar aquest tema a la reunió de la Comissió Delegada de PAS, però en tot cas destaquem com a més rellevant els següents aspectes:

- que l’acord és correcte

- que fa l’informe per seguretat de que en el futur no hi hagi interpretacions perjudicials

- el canvi de meritació no afecta a l’import anual de retribucions, que són les mateixes

- afectarà a la “liquidació” en el moment de la finalització contractual (jubilació, fi de contracte, etc), és a dir, com a sempre

Votació: 6 SI; 1 NO

·         RLT personal eventual

La UB explica que l’aprovació d’aquesta part de la RLT (16 places) és una qüestió de legalitat, corresponen a les úniques places no aprovades formalment i que la Sindicatura de Comptes ho ha requerit en diferents ocasions. En aquest sentit el Consell Social de 23 desembre de 2013 va demanar la seva realització a l’any 2014. En aquests moments el que es porta a aprovació és exclusivament el que ja hi existeix, és la fotografia del personal eventual, i no suposa cap increment ni de nombre ni de retribucions.

Nosaltres considerem que malgrat que sigui cert que només es fa una regularització del que ja hi ha, i que efectivament és la part de la RLT-0 que manca aprovar, no estem d’acord atès que manquen saber els criteris retributius, així com de les retribucions variables (%). També es desconeixen els objectius i les corresponents valoracions. Per últim, si hagués hagut voluntat de negociació, això s’hauria portat molt abans, no a finals d’any.

Votació: 4 SI; 3 NO

·         Modificacions RLT

 La UB explica que hi ha hagut 7 reunions des del 27.10, i  que de les més de 300 propostes avui porten a aprovació només una part. Reconeix que hi havia molta informació per un termini curt (és a dir, el que ja va quedar clar a la reunió de la CSPAS de 14.11, tal com CCOO vam dir, i publicar: S'enceta el procés de modificació de la RLT de PAS ). Explica que finalment es porta a aprovació allò en el que s’ha arribat a un “preacord” amb la Junta de PAS, i informa de que amb el CE no hi ha hagut cap acord.

1.1  Canvi d’adscripció: 14 llocs. No comporta cost.

1.2  Llocs estructurals de personal temporal (PASF): 11 llocs, que corresponen a interinatges de llarga durada. No comporta cost.

1.3  Llocs estructurals de personal fix (PASF): 8 (això va lligat als “encarrecs de funcions” en llocs sense plaça) i hi ha el compromís escrit de que sortiran a concurs en el primer trimestre de 2015. No comporta cost.

1.4  Caps de Secció: es creen 16 places, també amb el compromís de que vagin a concurs en el primer trimestre de 2015, si be en aquest cas està prevista l’amortització d’altres 16 en el moment que es resolgui el concurs. Sí que hi ha cost, però no suposa increment pressupostari atès que ja estava pressupostat

Votació: 6 SI; 1 NO

Així mateix la vicerectora d’Administració també va informar:

-          Tal com va demanar CCOO, ja estarà disponible al Web de la UB les convocatòries i els acords de la CDPAS

-          Tal com va demanar CCOO,  es tractarà de la situació de les comissions de serveis i els encàrrecs de funcions de PAS-F i els encàrrecs de superior categoria de PAS-L a la primera reunió de la CDPAS del 2015


-          Informa que a la primera reunió de la CDPAS del 2015 hi anirà el Reglament de Selecció de personal interí (negociat amb la JPAS)

dijous, 4 de desembre del 2014

Renovacions PAS temporal o interí pel 2015


El mes d’octubre la UB es va comprometre, davant del Comitè de PAS laboral i de la Junta de PAS funcionari, a renovar al personal temporal i interí “estructural” (per exemple, no és el cas d’un reforç o substitució puntual) per a tot l’any 2015, però el tractament previst és diferent en funció de si el contracte o nomenament està vinculat a la resolució d’algun concurs de places vacants. Tanmateix aquesta informació era verbal, si be ens ho han ratificat de manera reiterada. Per informar d’aquesta situació la Junta de PAS va enviar una informació al PAS funcionari   (http://bit.ly/11YVFly )

En aquests moments us podem informar que ahir vam rebre, els membre del Comitè de PAS laboral i de la Junta de PAS funcionari, i ara sí per escrit,  la informació que des de Recursos Humans s’ha enviat a les diferents Administracions, i que us “copiem” a continuació:

“En relació a la renovació dels nomenaments/contractes de personal que finalitza durant aquest mes de desembre de 2014, us informo dels criteris que s’estan utilitzant per gestionar les esmentades renovacions. Així mateix, us comunico que s’està preparant tota la documentació i, en el moment que estigui finalitzada, us farem arribar els llistats resums corresponents.

Personal funcionari interí auxiliar administratiu.

-          Atès el concurs de trasllat de personal funcionari vigent, que té prevista la seva resolució el proper dia 1 d’abril, tots els nomenaments que finalitzen el dia 31 de desembre es prorrogaran fins el 31 de març de 2015 (excepte aquells  que estan vinculats a una plaça estructural creada a la RLT fase 0, que es prorrogaran fins el 31 de desembre de 2015). A partir del dia 1 d’abril es podran renovar amb previsió de continuïtat fins el 31 de desembre de 2015.

-          Els nomenaments que finalitzen el 19 de desembre es  tornaran a formalitzar a partir del 7 o 12 de gener i fins el 31 de març de 2015.  A partir del dia 1 d’abril es podran renovar amb previsió de continuïtat fins el 31 de desembre de 2015.

Personal laboral temporal.

-          Tots els contractes laborals temporals que finalitzen el dia 31 de desembre de 2014 es prorrogaran fins el 31 de desembre de 2015 (excepte els dels  laborals auxiliars de serveis que es prorrogaran fins el 30 de juny de 2015, en previsió d’un possible concurs de trasllat durant el primer semestre de 2015. A partir del dia 1 de juliol es podran renovar amb previsió de continuïtat fins el 31 de desembre de 2015)

Els contractes que finalitzen el 19 de desembre es tornaran a formalitzar a partir del 7 o 12 de gener i fins el 31 de desembre de 2015  (amb la mateixa excepció de l’apartat anterior pels auxiliars de serveis.”

dimarts, 2 de desembre del 2014

Pressupost de la UB: petició de partides pressupostàries del PASEl dia 11 de desembre està previst que el Consell de Govern de la UB aprovi el Pressupost de la Universitat, i des del grup de claustrals DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO vetllarem per que es garanteixi la continuïtat de la Plantilla del PAS. Així mateix hem demanat al Gerent que incloguin les següents partides pressupostàries:

- partida pressupostària per abonar les quantitats pendents corresponents a diferents Acords o compromisos de la UB (RLT, roba treball,...)

- partida pressupostària per poder fer convocatòries de promoció del PAS (concursos 1a i 2a fase de PAS laboral i concurs-oposició en torn restringit de PAS funcionari)

- equiparació de retribucions del personal temporal o interí que estan cobrant per sota d’altres contractes o nomenaments corresponents a places creades a la RLT