dimecres, 25 de febrer del 2015

Concursos PAS-F: no es respecten els Acords

Als concursos realitzats a l’any 2014 es va acordar entre la UB i la Junta de PAS diferents criteris d’aplicació del “Barem” dels concursos. Això va ser molt important per evitar interpretacions diferents, i fins i tot contradictòries, entre els diferents Tribunals.

Tanmateix us informem que als diferents concursos que s’estan desenvolupant aquest any 2015, la UB ha trencat els acords assolits. I a més ho ha fet una vegada ja realitzada la convocatòria i finalitzat el termini de presentació d’instàncies. Per materialitzar aquest canvi de criteris els representants de la UB han portat les consignes de Recursos Humans, i la membre del tribunal que és PDI, en el cas dels criteris, es limita a donar suport al que hi plantegen, per la qual cosa està clar que en cas de discrepància guanya el parer de la UB.

Els punts en els que la UB ha decidit aplicar de manera unilateral uns criteris diferents als pactats, i per això te majoria de representants als tribunals, són els següents:

-       Cursos realitzats en “institucions públiques o de reconegut prestigi”. Això que fins ara estava limitat a casos molt concrets, per exemple en biblioteques el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, o determinades acadèmies d’idiomes, ara s’obre a d’altres institucions “no determinades”

-       Màxim de puntuació de cursos de formació en 0,2 punts. En els casos d’idiomes i en els casos d’ofimàtica, ara es puntuen els diferents nivells de coneixements assolits.  Per exemple, si tens els cursos d’anglès de tres nivells consecutius fins ara es puntuava el més alt, però ara es sumen tots tres

-       Valoració de les Comissions de Serveis. No es tenen en compte en els mèrits “preferents”, i a l’anterior concurs tampoc en els mèrits “no preferents”, però ara la UB ha decidit tenir en compte aquests últims

Això no vol dir que l’aplicació sigui il·legal o que els criteris variïn depenen de la plaça a concurs, però si que és un incompliment més vers els acords amb els representants del PAS funcionari i què, en el cas de les Comissions de Serveis, que a més moltes són il·legals per superar els dos anys previstos a la normativa, condicionen molt el resultat final.


dilluns, 23 de febrer del 2015

Pla de gestió de l'experiència del PAS funcionari


Per Acord del 2010 entre la UB i la Junta de PAS i els Sindicats, el PAS funcionari major de 60 anys ha vingut gaudint d’una reducció d’1 hora diària. Aquesta mesura compensava d’alguna manera, encara que de manera molt limitada, el fet de que el PAS-F no pot  gaudir de la jubilació parcial, malgrat la seva previsió a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

A l’estiu del 2014 la UB va decidir trencar unilateralment l’esmentat Acord adduint problemes de legalitat arrel de les normatives “retalladores” del 2012. El cas és que en lloc de plantejar-ho al representants sindical i treballar per trobar una alternativa, el PAS-F que ha anat complint 60 anys aquest últim mesos no ha pogut gaudir de la corresponent reducció horària.

Desprès de les nostres denuncies públiques, setembre/2014, la UB va plantejar una proposta per negociar un nou Acord. Nosaltres vam plantejar alternatives que van ser refusades per la UB, però finalment s’ha arribat a un Acord per engegar un ”projecte” anomenat Pla de gestió de l’experiència del PAS funcionari. De tota manera l’Acord inicial no queda anul·lat i es recuperà en el cas de que la normativa fos modificada (la diferència amb el cas d’ésser anul·lat és que en aquest últim cas s’hauria de tornar a negociar) 

El nou Acord ha estat refrendat a l’Assemblea del PAS-funcionari realitzada el 19. D’altra banda CCOO considerem que aquest Acord s’hauria de fer extensiu al PAS-L que no pot gaudir de la jubilació parcial, i així ho hem demanat a la vicerectora d’Administració.


divendres, 20 de febrer del 2015

Claustre: Memòria de la "Reforma de les estructures"


A la sessió del Claustre del dia 18 de febrer, l’equip de govern va presentar a debat, però no a votació, la Memòria de la Reforma de les estructures acadèmiques i d’organització administrativa de la UB, que correspon a la darrera versió de la Proposta de “reforma de l’estructura de la UB”. Així mateix es va aprovar la creació d’un grup de treball per a fer el seguiment de la reforma.
Al web de la UB pots trobar la informació de la notícia institucional, així com el “resum executiu” del projecte de memòria. Tanmateix no hi figura el document sencer que es va presentar, però que ho trobaràs en aquest enllaç del nostre blog. Aquesta versió és bàsicament la mateixa que es va presentar al novembre, si bé amb noves incorporacions, i de la que ja et vam informar a la notícia de 26.11.14. I com ja vam dir, encara que hi figuren diferents mencions a les aportacions de CCOO, aquestes no han estat pactades ni pressuposen la nostra valoració de la Memòria presentada.
Pel que fa al grup de treball que es va crear, la composició inclou a diferents sectors de la comunitat universitària. En el cas del PAS, els 3 representants van ser escollits directament pels membres claustrals del propi col·lectiu, i dos dels quals en són representants del grup de claustrals DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO.
Així mateix, cal insistir en què, més enllà de la potestat organitzativa de la UB com a Administració pública, considerem imprescindible la negociació amb els representants de treballadors i treballadores sobre l’impacte que la “Reforma de l’Estructura” pugui tenir en la Plantilla de personal (PAS i PDI), així com en les seves condicions de treball. En aquest sentit és important que s’hagi incorporat al document, en la previsió del Calendari (pàgina 151 de la Memòria), “l’obertura de debat i negociació amb els representants,...”
En aquest sentit us recordem diferents punts que considerem que s’han de tenir en compte, i que afecten als diferents col·lectius:

Pel que fa al PDI:

·         S’ha de realitzar prèviament la Relació de llocs de treball que ens permeti preveure quins perfils de professorat necessitem per desenvolupar les tasques docents, de recerca, gestió i transferència que se’ns assignen. La UB té l’obligació legal de fer la seva Relació de llocs de treball, però a més és imprescindible per conèixer el punt de partida de la reestructuració i les necessitats de PDI i llocs estructurals. Si no ho fem, continuarem pel camí de la improvisació i la precarietat.

·         S’han d’abordar les problemàtiques principals de professorat: manca de carrera acadèmica i d’estabilització del professorat, manca de política de professorat (s’està “funcionant” amb improvisacions).

·         Ha de quedar clar que es vol dir quan es parla de transversalitat en els encàrrecs docents del professorat.

·         El futur de la UB ha de resoldre aquestes qüestions, si no de poc serveix disposar de departaments “macro” o fusionar Facultats.

Pel que fa al PAS:

·         Definir la Plantilla necessària, amb concrecions (nombre d'efectius per escales i grups, llocs “funcionaritzats”...).

·         Regularització dels sistemes de provisió de llocs de treball.

·         Estabilització dels llocs estructurals.

·         Definició de processos i de les tasques i responsabilitats corresponents a cada unitat i lloc de treball.

·         S’han d’abordar les problemàtiques principals per la manca d’una política clara per les plantilles de PAS (formació, carrera professional, plans de promoció, etc.).

·         "Mapa de formació" de cada lloc de treball.

·         Pla de rejoveniment de la Plantilla.


Per últim, tornem a insistir en la necessitat de que abans de portar la Proposta definitiva de reforma a l’aprovació del Consell de Govern, cal que prèviament el Claustre de la UB es pronunciï favorablement. 

dilluns, 16 de febrer del 2015

Participació del PAS claustral als diferent òrgans col·legiats


Amb motiu de les darreres eleccions al Claustre de la UB, el grup DEFENSEM LA P(UB)BLICA PAS-CCOO, et vam informar dels diferents òrgans col·legiats i Comissions institucionals que deriven de la representació al Claustre i en les que hi participen els i les representants del PAS. Aquesta participació, més que a les reunions plenàries del Claustre,  és el més importat en el “dia a dia” de la representació institucional del PAS. En aquest sentit vam publicar un diagrama que reflectís les dependències d’aquells.


A continuació pots llegir diferents informacions d’interès sobre la representativitat del PAS als diferents òrgans col·legiats i de les reunions que es van realitzar al llarg del 2014.


·         Resultats eleccions al Claustre 2014 (PAS)

·         Relació d’òrgans col·legiats amb representació del PAS, derivada del Claustre

·         Distribució de representants del PAS als diferents òrgans col·legiats (acordat per unanimitat dels i de les PAS claustrals)

·         Relació de reunions realitzades al llarg del 2014 (des de que es va constituir el nou Claustre). Així mateix hi trobaràs els diferents enllaços amb la corresponent informació que publica la UB en el seu Web.


Altres enllaços d’interès al nostre blog:

·         Informació de la Comissió de PAS (14-11-2014)

·         Informació de la Comissió de PAS (5-12-2014)

·         Informació de la Comissió de PAS (30-1-2015)
dimecres, 11 de febrer del 2015

Ha estat ajornada l’aprovació de “l’Informe sobre retribucions”T’informem que al Consell de Govern d’avui, finalment ha estat ajornat el punt Informe sobre les retribucions en llocs de treball o complements i gratificacions no contemplats a l’RLT del PAS vigent”. El motius d’aquest ajornament han estat d’una banda la petició dels representants del PAS i d’altra banda la necessitat de disposar la UB d’un informe de” l’Oficina de Control Intern”

Et recordem que, tal com et vam informar en el correu del dia 9 , CCOO vam demanar al Rector de la UB que s’ajornés aquest punt atesa la manca total de motivació i de criteris emprats per justificar cadascuna de les situacions que es vol regularitzar així com dels imports adjudicats. Així mateix vam demanar que s’adjuntés a la documentació un informe de l’Assessoria Jurídica i del cap de “l’Oficina de Control Intern”.Enllaços d’interès:

-       Correu del dia 9: http://bit.ly/1AXbfxG

-       Informació de CCOO sobre la Comissió Delegada de PAS del dia 2: http://bit.ly/18Hye4a

-       Informe de retribucions presentat per la UB:  http://bit.ly/1CRtrYV  

dilluns, 2 de febrer del 2015

Comissió Delegada de PAS 30-1-2015A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 30 de gener es van tractar els següents punts:

·         Informe de la presidenta (vicerectora d’Administració)

Entre d’altres temes, la presidenta explica que, malgrat el compromís adquirit anteriorment, no s’ha pogut portar encara el Reglament de selecció de PAS interí (pendent d’una reunió) i l’estudi sobre Comissions de serveis i Encàrrecs de funcions de PAS funcionari i Encàrrecs de superior categoria de PAS laboral (s’està treballant...). Malgrat aquestes explicacions CCOO manifesta el seu desacord amb què això no s’hagi portat a aquesta reunió de la Comissió Delegada de PAS.

S’informa que al proper Consell de Govern (dia 11.2.2015) es portarà a aprovació les modificacions de la RLT de PAS-F que es va acordar a la Comissió Delegada de 5.12.2014. Pots llegir aquí la valoració que vam realitzar.

CCOO demana que al proper Consell de Govern també s’incloguin la creació dels llocs de treball de PAS-L que finalment no van arribar a l’anterior Comissió Delegada, sempre que el Comitè d’Empresa no s’hi oposi.

·         Informe del Calendari Laboral 2015

La UB informa a la Comissió Delegada que el 21.1.2015 es va arribar a un acord del Calendari Laboral amb la Junta de PAS, i així mateix van ser signats els Acords complementaris per CCOO i UGT. Pots llegir aquí la valoració que vam realitzar.

·         Informe sobre les retribucions en llocs de treball o complements i gratificacions no contemplats a l’RLT del PAS vigent.

La UB informa que  el document que presenten ho fan pels continuats requeriments de la Sindicatura de Comptes i “té com a objectiu que la despesa estructural de la plantilla de personal s’adeqüi al marc competencial establert, garantint així la publicitat, transparència i adequació legal de les accions que es duguin a terme”. L’esmentat document correspon a 88 “situacions” que s’agrupen en dos tipologies: d’una banda “complements i gratificacions en llocs de treball de l’RLT” i d’altra banda “llocs no contemplats a l’RLT vigent”.

Tot i que aquestes situacions es troben pressupostades i que, en la majoria de casos, provenen des de fa molt de temps, el Consell Social ha demanat ara que es faci una relació individualitzada de la despesa concreta.

Pel que fa al procediment previst, una vegada la Comissió Delegada de PAS ha estat informada, està prevista l’aprovació del document al Consell de Govern de l’11.2.2015 i la seva posterior ratificació al Consell Social. Els motius que justificarien, segons la UB, aquesta urgència és perquè properament vindrà la Sindicatura de Comptes a fer la seva revisió anual i no volen que torni a sortir aquesta situació.

Davant la previsió d’aprovació de document “Informe sobre les retribucions” CCOO manifestem que:

-          Malgrat que el darrer requeriment de la Sindicatura de Comptes va ser a l’abril de 2014 i, per tant, la UB ha tingut tot l’any per facilitar la informació als representants del personal i analitzar amb detall cada cas, això no s’ha fet i ara ho volen “formalitzar” tot amb urgència i sense justificacions.

-          Manca de criteris: en cap moment la UB ha justificat ni els motius de cada encàrrec o situació, ni el motiu dels imports assignats.

-          Regularització de pagaments: la UB vol “fer neteja” d’irregularitats i formalitzar els encàrrecs i pagaments realitzats al llarg dels anys com si res hagués passat, i aprovar-ho com si fos una simple formalització.

Hi ha altra apartat de l’informe de la Sindicatura de Comptes que considerem que sí que pot anar al proper Consell de Govern, com és el cas de les retribucions de PAS interí o temporals que cobra per sota d’altres llocs de treballs similars, i que, a més, també estan pressupostats. És clar, que les prioritats de la UB i les nostres son molt diferents.

CCOO considerem que, tot i que siguin pagaments que estan pressupostats i que s’han de formalitzar correctament, no s’ha de procedir a realitzar aquesta regularització sense abans saber la motivació individualitzada de cada situació així com de la retribució assignada.

La relació de 88 “situacions” que figuren al document que es vol portar a aprovació en el proper Consell de Govern ens dóna la raó al que, des de fa molt anys, venim denunciant des de CCOO i que per fi, ja sigui pels requeriments de la Sindicatura de Comptes o ja sigui perquè el Gerent actual no vol hipoteques amb irregularitats anteriors, han sortit a la llum.

Sigui com sigui, l’equip de govern actual és el responsable de les irregularitats comeses, fossin heretades o seves pròpies, i això encara justifica més el contenciós administratiu que la Junta de PAS va realitzar al desembre passat (desprès de diferents requeriments) contra els Encàrrecs de Funcions i Comissions de serveis de PAS funcionari que superen el límit establert per la llei . Ens hauria agradat, però, que també el Comitè d’Empresa de PAS hagués fet una denúncia contra els Encàrrecs de Superior Categoria de PAS laboral que porten molt de temps superant el límit establert al Conveni Col·lectiu.

Davant de tot això, CCOO ens oposem a l’aprovació d’aquest document en el proper Consell de Govern, i per tant demanem que no sigui sotmès a votació i que s’obri un període d’anàlisi i valoració de cadascuna de les situacions.