dijous, 29 de setembre del 2016

La RLT “aturada”, novament!


La gran estafa al PAS de la UB

I aquesta vegada tampoc s’aprova la RLT... Després de molt de temps de treballs, discussions, presentacions, anàlisis, etc. novament ens trobem en la situació de quan va arribar l’actual Rector, és a dir, una RLT gairebé enllestida (això sí, amb moltes mancances i temes per negociar), però sense aprovar. Recordem que quan el rector Ramírez va prendre possessió fa 8 anys, el que va fer amb la RLT del 2008 va ser esborrar-la i començar de nou. I ara? Que farà el nou rector amb els Plans d‘Ordenació(PO) i la Relació de Llocs de Treball (RLT)?

Valorem de manera molt greu l’actitud de l’equip de govern. Després de molts anys sense fer les modificacions de RLT corresponents, i sense reconèixer i valorar el treball realitzat pels companys i companyes del PAS, amb l’excusa de la Reforma de les Estructures Administratives i de Gestió (RAG), els treballs de la RLT es van aturar novament i es van vincular a fer-ho al mateix temps, RAG i RLT, i fer-ho efectiu al 2016.

Tanmateix aquestes previsions han anat variant, sempre donant llargues i excuses, en un procés que no és creïble que correspongui a la mala planificació. N’hi ha alguna cosa més: la gran mentida al PAS!

Mentre la UB “s’omple la boca” amb paraules d’excel·lències i rànquings internacionals, la situació del seu personal és cada vegada més precària, tant pel que fa a la temporalitat i disminució de la seva Plantilla, com pel que fa a la deficient distribució i organització, al que cal afegir la manca de reconeixement al PAS. Tot això amb l’agreujant de la pèrdua de drets que hem patit en els darrers anys.

I així resulta que en el darrer any la UB (Vicerectora d’Administració, Gerent,..) ha anat presentant diferents PO (els quals heu anat coneixent principalment per la difusió que CCOO-UB hem fet des del nostre blog i a la pàgina Estructures), i han anat donant falses esperances d’un mínim de canvi que permetés tenir una RLT amb més llocs de promoció. Tot i que en molts casos siguin insuficients, i encara manca conèixer molta informació rellevant per fer una correcta valoració. Recordem que l’any passat, i després de molt insistir, amb els primers PO de Centre van informar d’uns criteris d’estructures de Centres, relatiu a PAS-F. Però desprès no hi ha tingut la continuïtat desitjada, atès que ni s’han negociat les propostes de criteris d’estructures, ni aquests han aparegut amb l’arribada de les propostes de la resta de PO (àrees transversals, llocs de PAS-L de centres, etc.)

Al mateix temps, on inicialment s’afirmava per part de la UB que al 2016 es faria la implementació de les noves estructures, es va anar variant, a començament d’aquest any, i es va passar a dir que no hi havia diners i que la implementació trigaria 2 o 3 anys, que dependria dels diferents Pressupostos de la UB. En aquest context, a sobre han tingut la barra de dir que començarien a implementar l’estructura començant a fer concursos des de dalt!  Això es totalment inacceptable. Amb les incerteses actuals, volen assegurar que el nivell i complements més alts es consolidin i la resta ja es veurà! Lògicament això és inacceptable per a nosaltres.

Posteriorment van explicar que els diferents PO s’aprovarien amb la RLT el 21 de setembre (encara que mantenint el discurs de 2 o 3 anys per a la seva implementació). Per la qual cosa nosaltres vam exigir que per aquest mateix any es fes ja un primer pas, i s’acordés amb el Comitè i la Junta les primeres accions a portar a terme, sense més dilació. Doncs vet aquí que sorprenentment, o no, al Consell de Govern de 21 de setembre finalment no es va presentar a aprovació la RLT, ni tampoc hi ha la previsió de fer cap implantació aquest any. En l’esmentat CG es van limitar a aprovar els PO pendents de juliol (que per cert es va utilitzar l’excusa de la urgència de la RLT al setembre per pressionar al CE i JP presentant un munt de papers i sense donar un mínim de temps a la negociació, alhora que ple de mançanes: criteris, perfils de funcions, etc.). A tot això el PO Campus Humanitat es deixa per al 2017, i els CCiT per a un proper CG.

En definitiva, i segons paraules del gerent, “el nou equip decidirà”! És a dir, al 2017 tornem a parlar, i a veure que no diguin, com va dir el rector Ramirez, que comencem de nou!

Davant de tot això CCOO exigim la negociació immediata amb CE i JP per aplicar aquest mateix any una primera part de la implementació. Només així és pot fer creïble la RLT i evitar tornar a començar de 0 novament!

CCOO-UB considerem que el PAS no està disposat a continuar assumint tasques, i augmentant la càrrega de treball, sense el reconeixement i valoració necessàries. En aquest sentit vam demanar a la UB que informi a tot el personal (PAS i PDI), que sense implementació, i efectes econòmics, no hi haurà tampoc l’aplicació dels PO.

Per últim, us relacionem un petit resum de qüestions que des de CCOO-UB hem anat plantejat al llar del procés de discussió de la RLT.

-      Manquen fitxes de perfils senceres (funcions, titulació, formació, etc.)

-      Manquen criteris per decidir la valoració de complements

-      Manquen criteris per decidir la tipologia de determinades places, majoritàriament noves (règim jurídics, lliure designació,...)

-      Hi ha molta inquietud per la manca de concreció de les funcions a desenvolupar i sobre el procediment d’implementació. Això últim és de la màxima urgència aclarir-ho atès que la reestructuració aprovada per la UB respecte dels Departament pot donar lloc a situacions conflictives entre el PAS i el PDI.

-      Manca balanç de nivells de PAS-F i grups de PAS-F que es modifiquen

-      Cal que UB publiqui tota la informació (estructures, descripció de fitxes, etc) per tal de què el personal pugui opinar-hi. Així mateix pensem que és important que tots els treballadors i treballadores participin, aportant els seus coneixements i experiència per definir els processos i les tasques, per tant cal que es treballi en Comissions de personal afectat, no només ser informats. Si hem de parlar de canvis organitzatius, no es pot fer sense comptar amb tot el PAS.

-      Manquen criteris que motiven la reducció substancial de personal administratiu en determinades Àrees, com ara el cas de Protocol i Activitats Institucionals; Comunicació i Web; Esports i Publicacions.

-      En el PO de Medicina (Clínic i Bellvitge) no hi figuren els llocs de “coordinació dels departaments”, el qual hauria d’ésser un nivell 22, d’acord amb el model d’estructures utilitzat en la resta de Centres. En aquest cas la UB ha decidit que la coordinació es porti directament des de l’Oficina d’Afers Generals, però amb un nivell 20

-      Només hi ha un model d’Estructures en PAS-F dels Centres, el qual s’utilitza per a la realització de les diferents propostes dels PO. I encara que l’aplicació d’aquest Model suposa un increment del nivells intermedis, es manté el nivell 17 i incrementa al 27 el nivell del lloc “Administrador/a”, en contra del criteri dels representants sindicals.

-      En alguns àmbits hi ha greus mancances de nivells o llocs intermitjos que possibilitin la promoció real del personal: CRAI-Biblioteques, Punts d’informació,...

-      Demanem que els Mapes de llocs de treball siguin negociats amb el Comitè d’Empresa de PAS (els llocs de PAS-L) i amb la Junta de PAS (els llocs de PAS-F), i no estem d’acord en què s’ampliï el ventall retributiu entre els llocs “superiors i inferiors”, per tant un increment dels llocs d’Administrador/a hauria d’implicar la revisió dels llocs inferiors.

-      El nivell 27 “tècnic A1” a Administrador/a de Centre implica que no podrà accedir-hi personal “gestió A2”, la qual cosa és incoherent amb el fet de què actualment gairebé la meitat d’Administradores són d’aquest subgrup.

-      Demanem que sigui valorada la especificitat de requisits entre llocs idèntics, com ara l’exigència del coneixement de l’anglès en alguns dels llocs de “gestor tècnic”

-      Cal una major claredat en explicació de les tasques i funcions que es desenvoluparan amb les RAG

-      Cal saber amb quins criteris es realitza la proposta de llocs de treball amb horari de tarda

-      Cal revisar, vist que la proposta que Escola de Doctorat no ha arribat, com afecta a les Oficines de Màsters

-      Cal veure quina proposta ens fan per resoldre les problemàtiques de personal FBG que fa tasques de personal de la UB

-      Cal negociar un pla de formació per a les necessitats que es derivin per ocupar els nous llocs de treball.dilluns, 26 de setembre del 2016

Comissió Delegada de PAS 14-9-2016

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 14 de setembre es van tractar els següents punts:


Informe de la presidenta (vicerectora d’Administració)

·         La presidenta informa, entre d’altres coses, que el 30 de setembre hi haurà un Consell de Govern extraordinari per a convocar les eleccions a rector UB. La data prevista per a les eleccions són el 28.11.16 la primera volta i 2.12.16 la segona volta, si s’escau.

·         El Gerent informa sobre la previsió de realitzar la convocatòria extraordinària de 15 contractes en pràctiques per al desenvolupament de la reforma ‘Administració i Gestió, en 3 àmbits: Internacional i Ocupabilitat, Qualitat i Comunicació. .

Les persones contractades, com a grup 2 de PASL, cobrarien unes retribucions del 60% el primer any i del 75% el segon any. Les funcions a desenvolupar corresponen a les “noves places” previstes en els Plans d’Ordenació com a “gestors tècnics”, PAS-F de nivell 20.

CCOO considerem que això suposa una precarització de les condicions laborals i alhora un menyspreu per al propi personal de la UB al que no se li dona l’oportunitat de participar-hi. Amb el greuje de què les funcions d’aquestes places ja estan previstes de crear amb els PO, però mentrestant la RLT continua paralitzada per la UB


Informar, si escau, dels Plans d’Ordenació (PO):

·      Es passen a informe els que van quedar finalment pendents a la darrera CDPAS, desprès de les fortes crítiques que va haver-hi a la reunió anterior sobre la manera de fer de la UB

PO de:
- Àrea d’Internacional i Serveis a l’Estudiant
- Àrea de Comunicació, Màrqueting i Promoció
- Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
- Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
- Escola de Doctorat Àrea d’Investigadors en Formació (canvia el nom)
- Gabinet del Rectorat
- Gerència
- Institut de Ciències de l’Educació
- Secretaria General – Serveis Jurídics
- Servei d’Audiovisuals

Tanmateix no es porten a aprovació ni el “Campus d’Humanitats” (diuen que primer ha d’haver acord acadèmic, és a dir, que es deixa per al proper equip de govern - 2017 - i els Centres Científics i Tecnològics  (CCiT)

La RLT no s’aprovarà tampoc aquest any! El que va estar realment una sorpresa, i una presa de pèl, és l’afirmació feta pel Gerent i la Vicerectora de què aquest any no s’aprova la RLT, ni tant sols una part, i es deixa tot pendent per a decisió del nou Equip Rectoral! És a dir, pel 2017 (dejà vu!)


VOTACIÓ: 4 SI, 2 Abstencions


Informar, si escau, sobre modificació de l’RLT (regularització de la “Via de fet”)


Tot i que la UB ja ho va presentar a la darrera Comissió Delegada, finalment el Consell de Govern no va realitzar l’aprovació formal de la proposta i, per tant, no va anar-hi al Consell Social, per a la seva aprovació. Però ara ho tornen a presentar, amb alguna petita modificació, i adjuntant la relació de places que la UB considera que haurien d’anar a concurs.

Amb aquesta proposta la UB presenta una barreja de casuístiques (noves places, modificació de places, encàrrecs sobre mateixa plaça, etc.), sense acreditacions justificatives en la majoria de casos, i a més amb el greuge, en alguns casos, d’estar afectats per la Sentència de les CS de PAS-F. Tot això per intentar salvar els casos més greus que s’arrosseguen des de fa més de 10 anys.

Finalment, pels mateixos motius que vam explicar a l’anterior reunió (veure informació de 12.7.16 que vam publicar al blog), ens vam oposar a l’esmentada aprovació, i ho vam fer constar en acta el posicionament personal.


VOTACIÓ: 5 SI i 2 NO


Mobilitat Voluntària PASL fix, per cobrir llocs de Jubilació Parcial

Acord de Bases comunes reguladores per promoure la mobilitat del personal laboral fix mitjançant la provisió temporal de llocs de Treball quan neix la necessitat de contractar un rellevista per jubilació parcial d’un treballador

L’objectiu d’aquest Acord és possibilitar, encara que sigui de mera provisional, que el PAS-L fix pugui optar a llocs de treball vacant per jubilació parcial, abans de que s’oferti directament a l’exterior. Recordem així mateix que des del 2009 no hi cap concurs de PAS-L que possibiliti el trasllat o la promoció d’aquest personal.Afers de tràmit


La UB explica que per un problema formal s’ha de tornar a portar a aprovació l’acord assolit amb el Comitè d’Empresa de PAS (CE) per donar compliment a l’execució de la Sentència relativa a la Roba de Treball del PAS-L, i del qual et vam informar amb el resum de l’anterior CDPAS

VOTACIÓ: 5 SITorn obert de paraules

La presidenta de la Junta de PAS (que hi assisteix com a invitada) expressa el seu malestar

- No s’ha constituït la comissió d’interins prevista al Reglament d’Interins, però la UB va realitzant convocatòries de manera unilateral (ampliació de la “bosses” de personal interí,...)

- Han estat convocades les oposicions de promoció per a l’Escala d’Administració C1 sense negociar les bases de la convocatòria, tot i que la Junta ho ha estat  reclamant de manera reiterada tot l’any.

Per últim fa esmen a que resta pendent d’aplicar-se una Acord de “val de sabates” al PAS-F, i desitja que no calgui anar a un “contenciós”, com han tingut que fer els companys/des del Comitè d’Empresa de PAS-L* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser la Vicerectora d’Administració, el Gerent, 1 PDI i 2 PAS (1 del grup de claustrals de CCOO-UB). No van assistir-hi 1 representant de l’alumnat, 1 del PDI i 1 del PAS.