divendres, 24 de juliol del 2015

Promoció a les Escales A1, A2 i C1

  

Com a concreció de la previsió pressupostària per a la convocatòria de places per a la promoció interna del PAS funcionari, la UB va presentar a la Junta de PAS un calendari d’oposicions en torn intern restringit per a les següents escales de personal:

- Tècnic A1: 15 places (entre 10 i 20 places en la proposa inicial)

- Gestió A2: 30 places (entre 25 i 35 places en la proposta inicial)

- Administració C1: 25 places (entre 20 i 30 places en la proposta inicial)

La previsió inicial de les convocatòries havia d’ésser el mes de maig, però encara resta pendent la negociació de diferents punts plantejats per la Junta de PAS i que esperem que es tanqui definitivament al setembre.

Alguns dels punts actualment en discussió:

- Nombre final de places a convocar per escales. En aquest sentit també demanem una previsió per a incloure al Pressupost de 2016. També es va demanar conèixer les dades del nombre de persones potencialment interessades en cada col·lectiu (exemple, personal de l'escala administrativa C1 amb titulació per poder presentar-se a l'escala de Gestió A2)

- Major concreció dels temaris i referències per trobar-ho

- Proves: encara no hi ha acord en alguns apartats

- Sistema de selecció: la UB planteja exclusivament l’Oposició. Nosaltres plantegem Concurs-oposició amb una puntuació també d el’antiguitat.

dilluns, 20 de juliol del 2015

Comissió Delegada de PAS 13-7-2015


A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 13 de juliol es van tractar els següents punts:


- Informe presidenta (vicerectora d’Administració)

- Concursos PAS funcionari: la directora de RRHH informa de la previsió dels nous concursos per convocar aquest mes de juliol (concursos específics, de 27 places, 25 de les quals es van crear al desembre/2014), així com de la previsió pel darrer trimestre de l’any (auxiliars de serveis i concurs general d’Administració). També informa de què en aquesta convocatòria hi ha prevista la possibilitat de fer les inscripcions “on line”.

CCOO recorda que les places previstes convocar aquest mes de juliol ja haurien d’haver sortit al mes de març. Així mateix demana que es respectin els pactes de criteris realitzats amb la Junta de PAS, i que es negociï tant la “interpretació dels criteris” com les normes de funcionament dels Tribunals de concursos, atesos els greus problemes dels darrers.


- Reforma Administrativa i de Gestió de la UB (RAG)


El Gerent fa una presentació en pantalla d’un document anomenat “El projecte de Reforma Administrativa i de Gestió (RAG)”. Cal assenyalar que no es va lliurar cap informació prèvia als membres de la Comissió Delegada, tanmateix us avancem alguns temes recollits:

Es farà un resum dels acords relacionats amb la RLT ja que les “Estructures” van lligades a la implementació RLT. Des de CCOO li vam plantejar que cada any hi ha una o dues propostes de processos i calendaris, i que això posa en dubte la credibilitat de les noves propostes.

El Gerent insisteix en què no afectarà negativament al personal, i que es mantindran les plantilles. Des de CCOO li diem que més enllà de les paraules cal concretar per escrit aquest compromís, especialment pel que fa al personal temporal i interí.

Una vegada aprovat el Marc General de la reformar administrativa i gestió de la UB, està previst fer 11 Plans d’ordenació: 8 per centres, 1 per CRAI, 1 per totes les àrees transversals i un altre per la resta d’unitats (Gerència, Secretaria General, etc). Tot això està previst al llarg del curs 2015-16. CCOO insistim en la necessitat de disposar de tota la informació (per exemple no ens han lliurat el document “dimensionament de les Estructures” que ja es va anunciar fa mesos) i en què és necessari acordar els “criteris generals de les estructures i els llocs de treballs”, per tal de què després es pugui adaptar a cada Pla d’ordenació. Així mateix és imprescindible la participació del personal afectat per cada Pla d’ordenació.

No es farà cap aprovació al juliol. Recordem que, entre d’altres llocs, a la Comissió Delegada de PAS de 18 de juny, CCOO vam demanar que no es portés a aprovació la proposta del Campus Mundet, per manca de negociació i participació del personal afectat. En aquest sentit també la Junta de PAS funcionari va demanar el 2 de juliol per escrit al Rector que ajornés l’aprovació de la RAG de Mundet.

Credibilitat: CCOO vam posar de manifest la importància d’un “clima de confiança” que faciliti desenvolupar tot el projecte previst i per això és imprescindible d’una banda disposar de tota la informació que cal estudiar i el respecte per part de la UB als diferents Acords que, en molts casos, porten anys sense aplicar-se.

Per últim el Gerent anuncia la realització el dia 22 de juliol d’una exposició del document als representants sindicals. CCOO li proposem que l’exposició sigui oberta a tots els delegats i delegades del Comitè de PAS i de  la Junta de PAS.


- Informar, si escau, sobre la Modificació de l’RLT de personal eventual

El Gerent informa de la proposta de creació del lloc de treball “Director/a Àrea d’Internacional i Serveis a l’Estudiant” (A1; Nivell 29; Retribució total anual sense variable: 58.000 euros, i 15% variable. Aquest no es paga actualment per impediment normatiu). Diu que aquest lloc és necessari per estudiar de manera global tots els aspectes que afecten a l’alumnat. Les concrecions d’aquest estudi arribaran al 2016.

CCOO ens hi oposem a la creació d’aquest lloc pels següents motius:

- cal saber l’impacte sobre l’Estructura organitzativa i els llos de treball (afectació als actuals Serveis d’estudiants, etc)

- no hi aprovat a la UB cap estructura de retribucions del personal eventual, i es continua donant la informació a pedaços

- no tenim cap informació que justifiqui el pagament de retribucions variables. Per exemple, com es fixen el objectius? Com s’avaluen? Per què aquests percentatges? Per què aquests llocs?- Torn obert de paraules

CCOO fa una queixa formal davant la constatació de que aquest any tampoc hi ha taxa de reposició per al PAS.

En aquest sentit recordem que CCOO va plantejar a la reunió de la Mesa d’Universitats del 23 de març que aquesta arribés a l’acord de demanar a la Generalitat de Catalunya que també al PAS s’apliqués el 50% de la taxa de reposició que aquest any permet la Llei de Pressupostos estatal. Les universitats es van oposar, tot adduint que estaven treballant en altra estratègia per arribar a un punt intermig, i que ara s’ha demostra inútil. Per aquest motiu, entre d’altres, els representants de CCOO es van tancar aquell mateix dia.