dimarts, 19 de juliol del 2016

Comissió Delegada de PAS 8-7-2016

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 8 de juliol es van tractar els següents punts:


  • Informe de la presidenta (vicerectora d’Administració)


La presidenta anuncia la propera posada en marxa del Museu de la UB, i diu que ho portaran persones que són de la UB. Així mateix explica que amb la reforma de les estructures ja es contempla.

  • Informar, si escau, dels Plans d’Ordenació (PO):


PO Àrea de Ciències i Enginyeries

PO Facultat de Ciències Humanes i Socials

PO:
- Àmbit d’aux. de serveis i logística
- Personal laboral de suport a departaments i centres

PO de:
- Àrea d’Internacional i Serveis a l’Estudiant
- Àrea de Comunicació, Màrqueting i Promoció
- Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
- Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
- Centres Científics i Tecnològics
- Escola de Doctorat
- Gabinet del Rectorat
- Gerència
- Institut de Ciències de l’Educació
- Secretaria General – Serveis Jurídics
- Servei d’Audiovisuals

Pots llegir tota la informació relativa als PO, i a les places acordades, en la notícia que el 15 de juliol vam publicar al blog

VOTACIÓ: 4 SI, 2 No i 1 Abstencions


  • Informar, si escau, sobre modificació de l’RLT (regularització de la “Via de fet”)


CCOO considerem inacceptable que la UB pretengui “regularitzar” 85 “situacions” aprovant una RLT “ad hoc”, és a dir, amb una modificació “a mida” de les persones, la qual cosa és del tot il·legal. La modificació de la RLT s’ha de fer amb motivació, amb criteris coneguts i acreditats (noves funcions o competències, canvis d’Estructura, etc.)

Per tant vam demanar que s’ajornés, la vicerectora no va acceptar la nostra petició.

Pots llegir tota la informació sobre aquest assumpte, en la notícia que el 12 de juliol vam publicar al blog

VOTACIÓ: 5 SI i 2 NO


  • Informar, si escau, de l’Acord d’execució de la sentència de la roba de treball


El Gerent explica l’acord assolit amb el Comitè d’Empresa de PAS (CE) per donar compliment a l’execució de la Sentència relativa a la Roba de Treball del PAS-L.

CCOO mostrem la nostra satisfacció a que s’hagi pogut arribat a aquest Acord, i en tot cas resta pendent de pronunciar-se el col·lectiu del PAS laboral en els propers dies.

Recordem que el Conveni Col·lectiu del PAS laboral de les universitats públiques contempla la “Roba de Treball”, i que en el 2010 es va signar un Acord a la UB que no s’havia encara executat, per la qual cosa el CE va interposar una denúncia, i la posterior Sentència va ser recorreguda per la UB.

VOTACIÓ: 7 SI  • Informar, si escau, sobre Acord de dies de vacances addicionals per antiguitat

S’informa que a la Mesa d’Universitats, i a les Meses de PAS-F i de PAS-L respectivament, es va assolir un Acord sobre “dies addicionals per antiguitat”. Ara es porta a ratificació per part del Consell de Govern, previ informe de la CDPAS.

CCOO considerem que aquest Acord ja es podia haver assolit a l’últim trimestre de 2015, però lògicament votarem a favor per que s’apliqui el més aviat.

Pots llegir tota la informació sobre aquest assumpte, en la notícia que el 12 de juliol vam publicar al blog

VOTACIÓ: 7 SI


  • Torn obert de paraules


CCOO-UB recordem novament:

- No s’ha constituït la comissió d’interins prevista al Reglament d’Interins, però la UB va realitzant convocatòries de manera unilateral (ampliació de la “bosses” de personal interí,...)

- Encara no s’han convocat les oposicions de promoció per a l’Escala d’Administració C1

- Encara no s’han convocat els concursos de mèrits de PAS-F

- Encara no s’han convocat els concursos de trasllat i promoció de PAS-L


* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser la Vicerectora d’Administració, el Gerent, 2 PDI i 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB). No va assistir-hi un representants de l’alumnat.divendres, 15 de juliol del 2016

Nous Plans d'Ordenació (PO) aprovats o informats pel Consell de Govern 13.7.2016

Pel que fa als nous Plans d’Ordenació elaborats per la UB, us informem que al Consell de Govern del dia 13 es van aprovar o informar gairebé tots els que hi mancaven.

Tanmateix hem de dir que el gran volum d’informació tramesa (a més de diferents canvis introduïts) als i les representants sindicals, en un termini molt curt (quasi tots els casos en el termini d’una setmana, i fins i tot en 48 hores!) perquè fos aprovat TOT a la Comissió Delegada de PAS (CDPAS) del dia 8 de juliol, van fer inviable que poguéssim fer una anàlisi acurada de la documentació.

En aquest sentit, a la CDPAS el nostres representants van demanar l’ajornament de l’aprovació fins un altre moment. Hem de tenir en compte que, segons diu la Gerència, està prevista l’aprovació de la RLT el 21 de setembre, per tant hi havia temps per ajornar aquestes aprovacions.

La resposta de la UB (Gerent i Vicerectora) va ser que no es podia ajornar perquè “calia tancar-ho tot en el Consell de Govern!”. Sorprenentment, alhora que contradictori, en la mateixa reunió, a l’hora de procedir a les votacions, van fer dos grups, i només es va portar a votació 4 PO i la resta “es donava per informada a la Comissió”, per tant no s’aprovaven encara. Davant d’això, vam insistir que igualment es podia fer amb tots els PO, ajornar l’aprovació i “donar-los per informats”.

No es va acceptar ajornar l’aprovació, i es van aprovar els 4 PO... i novament de manera sorprenent i contradictòria, el dia del Consell de Govern (13 de juliol) es va retirar de l’aprovació 1 dels PO aprovats a la CDPAS, i es va retirar de la “informació” un altre PO de les Àrees.

Conclusió: la UB està pressionant de manera inacceptable al Comitè d’Empresa de PAS i a la Junta de PAS i utilitza arguments que es demostren falsos.

En tot cas, per al vostre coneixement, i davant l’opacitat de la UB, podeu veure tots els PO aprovats o informats al Consell de Govern del 13 de juliol en els enllaços que figuren a continuació (els hem penjant de la mateixa manera que ens els van passar, és a dir, en molts casos en blocs conjunts d’informació).


Aprovat al Consell de Govern

·         PO, i annex de places, de  l’Àrea de Ciències i Enginyeries
·         PO, i annex de places, de l’àmbit d’aux. de serveis i logística
·         PO, i annex de places, de Personal laboral de suport a departaments i centres
·         PO Facultat de Ciències Humanes i Socials (es va aprovar a la CDPAS, però ho han retirat)


Informat al Consell de Govern

·         PO, i els Annexos dels PO:

- Àrea d’Internacional i Serveis a l’Estudiant
- Àrea de Comunicació, Màrqueting i Promoció
- Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació*
- Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
- Centres Científics i Tecnològics (es va informar a la CDPAS, però ho han retirat)
- Escola de Doctorat
- Gabinet del Rectorat
- Gerència
- Institut de Ciències de l’Educació
- Secretaria General – Serveis Jurídics
- Servei d’Audiovisualsdijous, 14 de juliol del 2016

Dies addicionals de vacances i d'afers propis

El Consell de Govern de 13 de juliol a ratificat l’Acord de dies de vacances addicionals per antiguitat. Per tant ja és d’aplicació al PAS de la UB.

Aquest acord va ser assolit a la Mesa d’Universitats  del passat dia 6 de juliol, i el mateix dia van ser ratificats posteriorment en la Submesa de PAS-F  i la Mesa de negociació del PAS L, com ja et vam informar la setmana passada. En aquest acord es recull el gaudiment de dies addicionals de vacances en funció dels anys de servei prestats, a partir dels 15 anys d’antiguitat:

També et recordem que l’11 de novembre de 2015 es va assolir a la Mesa d’Universitats  l’acord de dies addicionals d’assumptes propis per antiguitat. En aquet cas suposa el gaudi de dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el 6è trienni que es podran incrementar com a màxim en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. 


Veure quadre de dies addicionals: VACANCES+ AFERS PROPIS

dimarts, 12 de juliol del 2016

Al Rector de la UB: retiri l'aprovació de la modificació "ad hoc" de la RLT

A la reunió del Consell de Govern de la UB prevista per al 13 de juliol, es porta a aprovació una “modificació de la RLT de PAS funcionari i laboral” amb l’excusa d’una pretesa regularització de les retribucions en llocs de treball o complements i gratificacions no contemplats a l’RLT del PAS vigent, i que es corresponen amb les que l’any 2015 ja es van pretendre “regularitzar” però que finalment es van aturar en el Consell de Govern de l’11 de febrer.

Posteriorment, el 14 d’abril, els informes de la pròpia Assessoria Jurídica i de l’interventor de la UB van posar de manifest la seva manifesta il·legalitat. A tall d’exemple a l’informe del cap de l’Oficina de Control Intern (Interventor), s’afirma:

Pàgina 7: “... podem concloure que ens trobem, de forma generalitzada, davant d’una situació de mancança de motivació i de competència (...) Aquets aspectes poden ser causa de nul·litat de l’acte”

Les casuístiques, així com l’origen de cada cas, són diferents, però en totes hi manca una motivació justificada, i no és acceptable que la UB és limiti a “regularitzar” les “seves actuacions” sense donar explicacions a tothom. Fins i tot en la seva explicació de “criteris” per portar a aprovació la modificació de la RLT al juliol/2016 es diu, parlant del futur:

“Una vegada totes les situacions estiguin en la seva posició formalment correcte procedir a analitzar si els criteris d’oportunitat existents en el seu moment continuen vigents en l’actualitat.”

És a dir, tot el contrari del que són criteris per a modificar una RLT, doncs aquestes no s’han de realitzar en funció de les persones, sinó que s’han de fer segons la valoració dels llocs de treball.

CCOO considerem inacceptable que la UB pretengui “regularitzar” aquestes situacions aprovant una RLT “ad hoc”, és a dir, amb una modificació “a mida” dels llocs de treball, la qual cosa és del tot il·legal. La modificació de la RLT s’ha de fer amb motivació, amb criteris coneguts i acreditats (noves funcions o competències, canvis d’Estructura, etc.)

Alhora, hi ha moltes places que, no per casualitat, es troben afectades per la Sentència de nul·litat de Comissions de serveis de la UB, incloses les de via de fet, com vam explicar al nostre informe de 23 de maig de 2016. L’esmentada Sentència declara nuls els nomenaments efectuats per la UB i insta al cessament immediat, inclosos els que s'han donat per la via de fet. Així mateix l’imposa el pagament de costes.

En definitiva, amb aquesta aprovació es tracta de donar aparença de legalitat a un acció que és clarament il·legal, per la qual cosa és un frau, i es fa de manera premeditada, per tant possiblement se’n derivin responsabilitats penals per prevaricació, la qual cosa pot comportar l’assumpció de responsabilitat personals de qui, de manera personal o col·legiada, aprovi aquestes mesures il·legals, i que, en molts casos, tenen com a únic fi consolidar els pagaments irregulars que es venen realitzant des de fa molts any.

L’equip de govern actual és el responsable de les irregularitats comeses, fossin heretades o seves pròpies, tant pel que fa al motiu de l’encàrrec o pagament, com pel que fa als imports atorgats, i ha de procedir a regularitzar, amb criteris objectius, cadascuna d’aquestes “situacions”.

Per tot això, els representants del grup de claustrals DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO votarem en contra en les diferents òrgans col·legiats a on es presenti per aprovar o informar, com ara el Consell de Govern, el Consell Social i les diferents Comissions delegades.

Així mateix demanem que es realitzin votacions nominals per tal d’identificar, davant de possibles requeriments judicials (com en d’altres casos han requerit els Tribunals), d’entre l’anonimat de l’òrgan col·legiat, les persones que efectivament van donar suport a la mesura il·legal.


En cas de que no s’accepti la votació nominal, recomanem als membres dels diferents òrgans de govern que estiguin en contra d’aquestes aprovacions, que facin constar en acta el seu vot negatiu.