dilluns, 23 de maig del 2016

Sentència sobre CS i EF del PAS-F


El jutjat contenciós administratiu 17 de Barcelona ha declarat nul·les les comissions de serveis (CS) i encàrrecs de funcions (EF) del PAS funcionari realitzats per part de la Universitat de Barcelona. Aquesta sentència, que inclou les situacions donades per la via de fets, respon a la demanda presentada per la Junta de PAS de la UB, davant la gran quantitat d’irregularitats en aquests nomenaments, la majoria realitzats per l’actual equip de govern, però també amb alguns que s’arrosseguen fins i tot des del segle XX.

Aquesta situació ha estat denunciada públicament per CCOO-UB per diferents medis (fulls informatius - per exemple veure el full novembre/2013 adreçat a tot el PAS, i el full  setembre/2014 adreçat només al PAS-F per ser el col·lectiu més afectat- , peticions al rector, exposició el 18.12.2014 en el Claustre de la UB,...), i molt especialment després de comprovar què en el període 2008-2014 s’havia incrementat de 40 a 131 casos (amb posterioritat ens vam assabentar que encara hi havia més casos que no figuraven “registrats” en els fitxers facilitats per la UB als Sindicats).

Aquesta quantitat tant gran de CS i EF té l’agreujant de què en la majoria de casos no hi ha motivació que ho justifiqui o superen amb escreix els terminis màxims legalment establerts (2 anys en CS i 6 mesos en EF). Davant de tot això la Junta de PAS va decidir fer diferents requeriments al llarg del 2014 a la UB perquè regularitzés la situació i finalment, atesa la manca de propostes creïbles, va decidir interposar una denúncia al jutjat.

El jutge va fixar el judici per a l’octubre de 2015, però es va ajornar atès que la UB no va presentar la documentació requerida, i finalment es judici es va realitzar el 15 d’abril de 2016. Per això, en tot aquest temps, la UB ha tingut temps més que suficient per regularitzar les situacions demandades, i preveure les accions que calia realitzar en el moment que es publiqués la sentència, i , per tant, és la única responsable de les conseqüències no desitjades que es puguin produir.

D’altra banda, molts d’aquests casos es corresponen amb retribucions “no formalitzades”, tal com posa de manifest els informes de la Sindicatura de Comptes, i fins i tot l’informe de “l’interventor de la UB” a partir de la denúncia pública, i la petició de CCOO-UB al Consell de Govern de la UB, que va motivar que finalment s’ajornés la seva “regularització”.

Per últim, també en el darrer any vam detectar, i informar públicament, del “presumpte cas de nepotisme a la UB” amb el nomenament d’un lletrat funcionari interí, i vam exigir aclariments i regularització de la situació, essent la resposta de la UB la de no renovar el nomenament, però “contractant” a la mateixa persona amb la “modalitat de facturació” i utilitzant per al seu treball les dependències del propi Gabinet jurídic de la UB. Al mateix temps la UB es nega a convocar a concurs places vacants de Lletrat adduint que no és necessari!

Davant de la persistència d’aquestes irregularitats, que, a banda de la il·legalitat que suposen, afecten directament a la carrera professional del PAS-F i genera un munt de greuges comparatius, CCOO-UB considerem que el rector, com a màxim responsable d’aquestes situacions, ha de depurar les responsabilitats que pertoquin i fer que la UB cessi immediatament en aquesta actitud, la qual de persistir, fins i tot, pot ser constitutiva de delicte. En conclusió, cal que es doni compliment a la sentència, retirar el recurs i no deixar els problemes per al proper equip de govern. No són acceptables més promeses de canvi d’actitud ni més dilacions.dilluns, 2 de maig del 2016

Comissió Delegada de PAS 22-4-2016

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 22 d’abril es van tractar els següents punts:


·        Informe de la presidenta (vicerectora d’Administració)

La presidenta informa que al portal de la transparència, tal com s’havia demanat en anteriors reunions, ja es troba actualitzada la informació de la CDPAS

També explica que la Comissió paritària prevista al Reglament de personal interí es constituirà properament (ja s’han demanat els noms de representants a la Junta de PAS)


·        Acord de Jornada i Horari del PAS funcionari

La UB explica a gran trets el contingut de l’Acord signat amb la Junta de PAS. Així mateix expliquen que la Junta de PAS ha demanat que es ratifiqui en votació “on line”, la qual es realitzarà dilluns 25, i que els efectes són de l’1 de maig.

També es diu que es realitzarà una reunió informativa amb caps per resoldre dubtes; que estan elaborant un imprès per poder demanar la “jornada continuada exclusiva”; que es procedirà a modificar l’aplicatiu informàtic, i per últim que s’elaborarà un document al web amb “preguntes més freqüents”

S’insisteix que la “jornada de matí o tarda” també permet fer jornada continuada, i que la diferència amb la “continuada exclusiva” és que aquesta última té més garanties per no tenir que cobrir el servei de tarda, en el casos que hi hagi.

VOTACIÓ: 5 SI


·        Informar sobre modificació RLT de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logístic

La UB informa que la proposta contempla 238 places que canvien de règim jurídic, de PAS-F a PAS-L, i que hi ha 7 que resten pendent de transformació (6 aux. serveis, que diuen que corresponen a tasques d’aux. administratiu C2, i 1 logístic, vacant posterior al 2012 i ocupada per un funcionari) i que properament, s’haurà de decidir sobre la seva catalogació definitiva

També es recorda que es van recollir dues propostes de la Junta de PAS, per tal de què puguin participar en els concursos el PAS-F que actualment ocupa places de Logístics, de manera definitiva o provisional

CCOO-UB vam demanar (com a l’anterior reunió de la CDPAS), que es respectin el resultats de la consulta realitzada al desembre i es procedeixi a la laboralització de totes les places afectades en els dos àmbits (Punts d’informació i Logístics i CRAI-biblioteques, i posteriorment, si cal, es faran els canvis en el marc dels Plans d’Ordenació que es presentin.

També demanem que una vegada fets els canvis de règim jurídic es faci el més aviat possible la convocatòria del corresponent concurs (fa molts anys que no es publica cap concurs d’auxiliars de serveis i logístics)

El Gerent explica que es va entendre per part de la UB que hi ha diferents problemàtiques i s’ha de segregar l’actuació,... i que ara es porta a aprovar el canvi de règim jurídic de 238 llocs, i que la resta, fins el mes de juny, hi ha temps de continuar-ho treballant.

Pel que fa a la petició de concurs, la UB diu que les places vacants de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logístics es podrien afegir al debat amb el Comitè d’Empresa de PAS-L (CE) sobre el concurs general

Votació: 4 SI i 1 Abstenció 


·        Informar sobre els Plans d’Ordenació: àrees de Finances, RRHH i Acadèmicodocent

La UB informa de la presentació dels 3 PO i el procediment seguit, i en destaquen el “manteniment d’efectius de personal, així com l’increment important de nivells intermitjos que facilitaran la promoció” (veure annex al PO). Aquestes aprovacions són continuació de les que es van realitzar al febrer i abril.

També expliquen que, ateses les queixes de la JPAS s’han introduït dos paràgrafs al redactat dels PO (paràgrafs 3r i 5è de la pàgina 2), per a discutir properament els criteris que s’han d'aplicar per a la definició de les places de Lliure designació (LD) i places de PAS-L a les estructures de les Àrees que ara es presenten.

La presidenta de la JPAS va manifestar el desacord amb els següents aspectes:

·         La transformació del sistema de provisió a LD en diferents places de PAS-F. I considera que això talla la promoció reglada del PAS-F, i que només haurien d’esser casos excepcionals.

·         Places de caps de serveis amb increment, a més del nivell, del Complement Específic (CE). Considera que això s’hauria de fer amb el procés de valoració previst per la pròpia Gerència

·         Creació places de PAS-L que es presenten amb els PO i que poden correspondre a tasques de PAS-F, o no està definit el criteri, especialment en Recursos Humans

CCOO-UB ens oposem a la catalogació de més places amb provisió LD, i, com a exemple proper, la Generalitat de Catalunya això ho restringeix molt més.

Considerem que cal concretar uns criteris, negociats amb CE i JPAS, per definir si un lloc és de PAS-L o PAS-F. Encara que en la gran majoria poden semblar evidents, en molts casos no és així, i entre d’altres qüestions cal tenir en compte la realitat actual de cada col·lectiu i la carrera professional prevista.

Sobre l’increment de CE dels llocs de caps de serveis i superiors, creiem que això hauria de realitzar-se conjuntament amb la valoració de llocs. No té sentit que la mateixa UB tingui previst la realització d’un procés de valoració de CE però que ara s’avanci sobre llocs de treballs d’alts nivells.

Sobre la denominació de “cap de secció” que es creen, o modifiquen, ens oposem a que aquests tinguin denominacions “generalistes” i no es concreti quina és la seva funció

El Gerent torna a donar explicacions sobre els casos que es proposen de LD (que només hi ha 4 casos, quan a la proposta inicial era de 12, segons criteris explicats al document lliurat, i que es continuarà debaten, etc.). També diu que ara no s’aproven els canvis efectius,... només els PO, i que la modificació de la RLT es portarà a aprovació al juliol, quan estiguin tots els PO enllestits.

A l’igual que en els anteriors PO, els dos representants del grup de claustrals de PAS CCOO-UB ens vam abstenir en la votació atès que  aquestes propostes no es poden considerar com a un procés tancat i encara hi ha molts aspectes que negociar i escriure, com ara:

- cal conèixer la resta de PO (de Centre i Àrees transversals, de PAS-F i de PAS-L)

- s’ha de concretar i negociar la implementació, així com un calendari

- s’han de negociar les propostes de la JPAS sobre nivells i Mapa de llocs 

- cal veure la proposta de l’Escola de Doctorat i com afecta a les Oficines de Màsters i Àrea de Suport Acadèmicodocent

- cal veure quina proposta ens fan per resoldre les problemàtiques de personal FBG que fa tasques de personal de la UB


VOTACIÓ: 2 SI i 3 Abstencions


·        Torn obert de paraules

CCOO-UB fa constar una protesta pels esdeveniments del procés de les oposicions convocades i que va motivar una queixa de la JPAS, principalment perquè s’hagin pres decisions sense que el tribunal estigués constituït (de fet, a data 22 d’abril, encara no s’han constituït, tot i que la primera prova es farà el 7 de maig). Això afecta a qüestions com el haver acordat per la UB unes determinades dates d’examen (amb el parer en contra dels representants de la JPAS; la realització d’un curset pels ”tribunals”; encarregar preguntes a l’ICE; o no haver nomenat a un representant de l’Escola d’Administració Pública.

Per tot això, es va demanar que, d’acord amb el que disposa l’article 165.2.e** de l’Estatut de la UB, a la propera reunió de la CDPAS s’inclogui aquest punt a l’ordre del dia.

**vetllar pel correcte desenvolupament dels sistemes de selecció (…)* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser la Vicerectora d’Administració, el Gerent i 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB). No van assistir-hi dos representants del PDI i un de l’alumnat.