dimecres, 26 de novembre del 2014

Presentat l’avantprojecte de reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa de la UB

Al Consell de Govern del dia 25 de novembre l’equip de govern de la UB ha fet la presentació de l’avantprojecte de “reforma d’estructures de la UB”. Aquest incorpora diferents esmenes respecte de l’esborrany de la darrera “Proposta”, es suposa que a partir de les aportacions de membres de la comunitat universitària, incloses algunes referides als diferents comunicats realitzats des de CCOO, com a Secció Sindical o com a grup de claustrals  DEFENSEM LA P(UB)BLICA PAS-CCOOUB, però hem d’aclarir que aquestes no han estat pactades amb la nostra Secció Sindical ni pressuposen la nostra valoració al document presentat.

També t’informem que un grup de claustrals i direccions de centres i departaments ens ha demanat que us fem arribar a tot el personal un comunicat, que podeu llegir més avall.

Documents i enllaços d’interès:

Avantprojectede reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa de la UB   
  

 

 Valoració de CCOO a l’esborrany presentat, juliol/2014 

dijous, 20 de novembre del 2014

S'enceta el procés de modificació de la RLT de PAS
El 27 d’octubre es va crear una “Comissió de la RLT”, de la que formen part d’una banda representants de la UB i d’altra banda membres del Comitè d’Empresa del PAS laboral i de la Junta de PAS funcionari, amb la previsió, per part de la UB, de portar a aprovació del Consell de Govern de l’11 de desembre un bloc de modificacions de llocs de treball del PAS. Amb posterioritat s’han realitzat altres reunions de treball els dies 4, 10, 13 i 18 de novembre.

Des del primer moment s’ha fer palès la manca d’informació suficient (al menys la prevista a l’acord de la Comissió Delegada de PAS: http://bit.ly/1xFRSr4 ) , així com l’incompliment del procés acordat amb la RLT-2102 (Acords Addicionals: http://bit.ly/1tjJ2Ia ). Tot això amb la barreja i el volum de temes introduïts (veure annex 1), així com la complexitat de la documentació lliurada, fa inviable la pretesa aprovació per part de la UB en el termini previst. Això s’ha fet constar en cadascuna de les reunions realitzades.

Finalment, la UB va reconèixer a la reunió de la Comissió Delegada de PAS de Consell de Govern del dia 14, la necessitat de reformular el procés i, en aquest sentit, a la darrera reunió de la Comissió de la RTL (dia 18) es va acordar que la propera reunió (dia 25) serveixi fonamentalment per: 

1- concretar el procés que s’ha seguir (metodologia, grups de treball,...) i, com a un primer pas, començar per l’anàlisi dels perfils.

2- la UB ha manifestat que consideren imprescindible portar al Consell de Govern de l’11.12.2014 la “RLT-0” de Personal Eventual, atès que d’una banda és l'única part de la RLT que manca aprovar formalment, i d’altra banda hi ha un requeriment de  la Sindicatura de Comptes. En tot cas manifesten que es limitarien a aprovar “allò que ja hi existeix” per tal de regularitzar la situació legal.

3- per part nostra, i relatiu a l’esmentat Consell de Govern, nosaltres hem demanat que, per aplicació del punt 6.1 dels Acords Addicionals de la RLT-2012, també ens presentin la situació de possibles llocs estructurals (corresponents a personal temporal o fix) i pendents de crear la plaça.


- Annex 1: documentació que ha anat enviant la UB al llarg de les diferents reunions

- Annex 2: valoracions de CCOO


Comissió Delegada de PAS 14-11-2014


El dia 14 de novembre es va realitzar la primera reunió de la Comissió Delegada de PAS, després de les darreres eleccions al Claustre. En aquesta sessió es va acordar informar favorablement (per posterior aprovació al Consell de Govern):


-       Matrícules universitàries per al PAS de la UB. Es va aprovar que els crèdits matriculats per primera vegada als graus (i llicenciatures) universitaris desenvolupats pel PAS s’incloguin en la consideració de “Formació per a la promoció” i, en el cas d’aprovar els crèdits corresponents, procedir al retorn dels imports de la matrícula, de manera semblant al que es fa amb els estudis de l’Escola d’Idiomes Moderns.

-       Auxiliars de serveis PAS-F. Es va acordar fer una modificació dels efectes econòmics de la modificació de places d’auxiliars de serveis a la RLT, amb la qual cosa les persones afectades podran percebre la quantitat corresponent al 2012, en substitució del concepte “equiparació” i que no havien cobrat.

Així mateix, en el torn obert de paraules, a proposta de CCOO, es va acordar:

1- publicar en el Web de la UB els acords i/o actes de les reunions de la Comissió Delegada de PAS

2- que s’informi en una propera reunió de la situació de la “provisió irregular” de llocs de treball que s’està portant a terme per la UB mitjançant la utilització de sistemes de provisió extraordinàries de provisió: comissions de serveis i  encàrrecs de funcions del PAS-F i encàrrecs de superior categoria del PAS-L


Arran de les propostes de modificació de la RLT que la UB ha anat enviat als representants sindicals les darreres setmanes, es va realitzar un debat sobre la situació del procés de modificació de la RLT i la UB va reconèixer la necessitat de reformular la seva proposta de procediment.

Anunci “per atribuir temporalment funcions”. CCOO no estem d’acord amb el procediment emprat per la UB.


El dia 5 de novembre la UB ha publicat un Anunci  per tal d’atribuir temporalment les funcions de col·laboració en el projecte de gestió integral dels ensenyaments de la UB, amb les característiques: Nivell 24, grup A2 i complement específic 9B.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Es valorarà l’adequació dels aspirants a les característiques del lloc”

CCOO considerem que la informació bàsica facilitada ha estat molt insuficient per justificar els motius d’urgència, però també en aquest cas, a diferència del que es venia fent els darrers mesos, ni tant sols s’ha concretat el tipus de nomenament (comissió de serveis? Encàrrecs?), ni la durada màxima, i  molt menys encara les característiques del lloc.