dissabte, 28 de novembre del 2015

Calendari laboral 2016

Finalitzades les reunions de negociació del Calendari Laboral 2016 entre la UB i el Comitè d’Empresa i la Junta de PAS, s’ha arribat a un acord global (Calendari Laborals i Acords complementaris) signat per la Junta de PAS. Així mateix, pel que fa al document Acords complementaris (inclosa la pròrroga dels dos projectes), ha estat signat per les Seccions Sindical de CCOO i UGT.

Pots llegir els acords a l’InfoPAS de la UB.

La dada més rellevant és que es mantenen els mateixos criteris des de l’any 2013, i es mantenen les modificacions de redacció aprovades a l’any 2014. Això vol dir que hem tingut en compte, entre d’altres criteris, la referència del nombre total d’hores del Conveni, el nombre total de dies d’afers propis i dies de tancament, per la qual cosa la Junta de PAS funcionari, amb el suport de CCOO, ha donat la seva conformitat.


Pel que fa al Document “Full Informatiu – Calendari laboral 2016”:
·   6 dies d’afers propis, de l’EBEP. Si bé aquest any també tenim 6 dies, aquest últim es va afegir amb posterioritat a l’aprovació del Calendari laboral atesa una modificació legislativa.
·      22 dies hàbils de vacances, de l’EBEP.
·   Estiu: reducció de ½ hora diària en els mesos de juliol i agost. D’altra banda es podrà realitzar jornada continuada (per al PAS que no te aquesta jornada de manera ordinària) en el mes de juny i de l’1 al 10 de setembre.

Pel que fa al Document “Aspectes Complementaris”
·      Es prorroguen els projectes de Formació per a la Gestió del Temps i el de Conciliació.
·    Es concreta que es tancaran 9 dies per motius d’estalvi (4 i 5 de gener; 24 de març; 22 i 23 d’agost, i 27, 28, 29 i 30 de desembre). Així mateix es tanca el període de vacances d’1 a 21 d’agost (14 dies hàbils de vacances)
·      Es redueix la jornada del 23 de desembre en 1 hora 15 minuts
·    Es fan diferents aclariments relatius a la compensació de dies de treball obligatori durant els períodes de tancament (1,5 dies per cada dia de treball)

dimarts, 17 de novembre del 2015

Implementació RAG: problemàtiques amb la redistribució de personal


Al nostre informe i comentaris de 14 d’octubre ja plantejàvem la important problemàtica de la implementació “efectiva” de la Reforma de l’estructures d’Administració i Gestió (RAG), és a dir, com es reassignen els efectius de personal. Recordeu que la proposta de la UB (punt 4.5: adequació a l’estructura prevista d’aprovació de l’RLT, del document “implementació de la reforma de les estructures administratives i de gestió (RAG) marc de referència per a l’elaboració de l’RLT de PAS 2015/16” ) estableix el següent:

“En el cas d’aprovacions parcials d’estructures per Consell de Govern, la provisió serà per adscripció provisional fins l’aprovació definitiva de totes les estructures. Un cop s’hagin aprovat totes les estructures de la Universitat de Barcelona, es realitzarà un concurs general.”

Aquestes “aprovacions parcials” es refereixen a les aprovacions dels diferents Plans d’Ordenació (PO), dels qual ja hi ha dos previstos (Mundet i Farmàcia/Torribera). Malgrat que hi ha una dada positiva (hi haurà un concurs general en el que tothom podrà concursar al mateix temps), aquesta previsió és molt problemàtica atès que:

·         El concurs general esmentat està previst convocar-ho a l’últim trimestre de 2016, però, encara que es compleixin els terminis previstos, fins el 2017 no es resoldria.

·         Preveu multitud d’adscripcions provisionals,  i els seus dubtes: com s’atorguen les adscripcions provisionals? Quins efectes tindrà en el concurs posterior? Estarà aquet condicionat per les “tasques desenvolupades transitòriament”

Tanmateix les alternatives al procediment d’implementació no són gaire clares, com per exemple:

·         Alternativa 1: concursos parcials, cada vegada que s’aprovi un Pla específic. Per exemple Mundet.

Avantatge: no hi ha situacions provisionals, amb tota la incertesa que això provoca i possibles condicionaments del concurs general proposat per la UB al portar-se un determinat temps en adscripció provisional.

Problema: en els primers concursos parcials hi participarà tot el que aspiri a aconseguir un dels llocs de promoció, i això anirà disminuint a mesura que s’aprovin més Plans parcials, fins a l’últim, atès que ja s’hauran ocupat en els concursos parcials anteriors la gran majoria de llocs de promoció, i, per tant, hi haurà menys competència

·         Alternativa 2: concursos parcials però restringits al personal de la Zona

Avantatge: s’evita el problema dels concursos parcials oberts, pel que fa a la diferent situació de competidors potencials

Problema: no deixes participar a tothom que reuneix els requisits. D’altra banda és molt aleatori, depenen del PO i de la situació del propi Centre afectat (si hi ha més vacants, etc) poden haver-hi més o menys possibilitats de promoció. Lògicament, el personal que pot participar en la “seva Zona”, no ho podrà fer a la resta.


Com veieu la situació és complexa i cal debatre en profunditat les diferents alternatives, tenint en compte que el criteri ha d’ésser el mateix per a tots el PO. En aquest sentit el teu parer és important i t’animen a que ens facis arribar les teves opinions, per exemple mitjançant aquest blog.

dijous, 12 de novembre del 2015

Reforma estructures de PAS: dimensionament i criteris d'estructura

En el procés de discussió de la reforma de les estructures de la UB (RAG), una de les dades més rellevants per poder fer una valoració acurada és el càlcul del dimensionament de cada unitat, així com els criteris d’estructura que s’utilizant per a els diferents Plans d’Ordenació que la UB presenti (de moment una part de Mundet i Farmàcia).

Pel que fa al dimensionament, la UB ens va lliurar, després de molt insistir, el document Descripció i procediment dels models de dimensionament que fa referència a una part de les estructures de Centres (manca encara molta informació, com ara les unitats transversals i els llocs de PAS laboral). El contingut d’aquest document fa referència a les següents unitats:

- Secretaries de graus

- Secretaries de màsters

- Unitat de suport academicodocent

- Secretaries de departament

- Oficina d’afers generals

- Oficina de recerca

Pel que fa als criteris d’estructura ens van lliurar al mes de setembre el document Estructures nou model organitzatiu, el qual inclou criteris respecte de les unitats esmentades anteriorment excepte en el cas de departaments.

Com veieu hi ha informació rellevant, però encara hi manca molta més. En tot cas fem públic els documents actuals per a la teva informació i per si vols fer-nos arribar comentaris o propostes.

diumenge, 8 de novembre del 2015

Nous comentaris al document “implementació RAG”


  


Aquell document publicat per la UB no va ser negociat per la UB i provoca molta confusió, alhora que inexactitud i modificacions unilaterals d’Acords previs sobre al RLT. Desprès d’un mes de reunions (2 per setmana) de la Comissió Paritària de la RLT, s’ha anat treballant fonamentalment el tres primers aparats (marc normatiu, text refós,...) i encara que el text no està tancat continuem en d’altres apartats i al final ja farem una revisió més acurada. No entrarem, fins que sigui el text definitiu, en tots els detalls però si que us informem d’algunes dades rellevants:

- Pel que fa a la petició que vam fer de “manteniment de la Plantilla”, s’ha acceptat incloure per escrit el compromís i lliurar als representants sindicals un llistat amb les dades de totes les places i persones que poden estar afectades per la Reforma. Això ho vam demanar per fer el seguiment i garantir el compliment del compromís.

- S’han “recuperat” els Acords previs formalment aprovats que mencionàvem al nostre escrit anterior i que afecten als procediment de modificació de la RLT.

- Es garanteix que, a banda dels treballs de la Comissió Paritària (que passa a ser “grup de treball”) la negociació es realitzi amb Comitè de PAS laboral i Junta de PAS funcionari respectivament.

- Es garanteix que totes les fitxes descriptives dels llocs de treball siguin publicades a l’Intranet i el personal afectat pugui opinar-hi


Altres apartats

- Consulta sobre el règim jurídic dels llocs de treball d’auxiliars de serveis i de tècnics especialitzats de biblioteques.

Recordem que amb l’aprovació de la RLT-L (octubre/2012)  es van funcionaritzar, entre d’altres, aquestes places (ocupades en la gran majoria per personal laboral) però alhora és va adquirir el compromís de fer una consulta al personal, per decidir si volien mantenir aquesta catalogació o si volien canviar i fer-les laborals. En aquest moments s’està discutint en un subgrup de la Comissió Paritària com portar a terme, desprès de més de 3 anys, la consulta prevista

- Mobilitat:

a l’informe anterior dèiem que “En una primera “lectura” sembla que es vol tenir a tothom “a disposició discrecional” dels caps! S’ha de justificar molt bé la motivació i les limitacions. En tot cas no ens sembla adequat el redactat actual.”
Doncs bé, després de diferents reunions en les quals s’ha posat de manifest les problemàtiques i complexitat d’aquest punt, CCOO hem proposat que el debat sigui ajornat fins que tinguem una visió global del que suposa tota la RAG. En principi Gerència estaria d’acord, al menys en modificar el termini previst inicialment que fer-ho aquest mateix mes.

- Implementació i provisió de llocs de treball

Aquests són uns dels apartats més rellevants per la repercussió que pot tenir per la forma de proveir el nous llocs de treball, la resignació d’efectius, etc. La proposta que fa Gerència és molt problemàtica, com ja vam dir, i caldrà fer un anàlisi acurat  de les diferents opcions.

- Propers treballs de la Comissió Paritària de la RLT:

-       Analitzar l’apartat 5 de “consideracions generals”

-       Analitzar la proposta de “Manual de Valoració de llocs de treball”, que pot tenir incidències retributives en els complements específics (PAS-F) o de lloc de treball (PAS-L)


-       Reunió del subgrup de PAS-F per discutir les condicions específiques d’aquest col·lectiu, que atesa la previsió d’aprovació del Plans d’Ordenació de Mundet i Farmàcia (desembre), és molt urgent tractar-ho