dilluns, 14 de desembre del 2015

Comissió Delegada de PAS 4-12-2015


A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 4 de desembre es van tractar els següents punts


·        Informe presidenta (vicerectora d’Administració)

La Presidenta informa que amb la publicació de la resolució dels concursos de PAS-F (fulls 171, 172 i 173) es va incorporar les puntuacions i els criteris utilitzats pels Tribunals. També explica que properament es realitzaran noves convocatòries de concursos.

Des de CCOO veiem molt positiu que per fi s’hagi fet pública aquesta informació llargament demanada i considerem que, si be s’han respectat els criteris acordats amb els representants del personal, cal reformar els processos de provisió de llocs de treball i barems.


·        Informe Reglament d’interins

Com us vam avançar en la notícia al blog de CCOO del dia 6, es va informar favorablement (pendent ara del tràmit del Consell de Govern) el Reglament de selecció i gestió de bosses de personal interí.

CCOO valorem aquesta aprovació com a una molt bona notícia. L’elaboració del Reglament, negociat amb al Junta de PAS, ha patit moltes vicissituds al llarg d’aquest temps, i des de feia gairebé un any ja estava pràcticament enllestit però no s’acabaven de tancar les negociacions.


·        Informe de situació de diferents temes

- Jornada PAS funcionari: es va informar de què es tornen a reprendre les negociacions amb la Junta de PAS sobre la jornada continuada amb flexibilitat del PAS funcionari.

CCOO recordem que aquest tema porta massa anys entrebancat, des del 2010, i que cal concretar amb urgència.

- Promoció interna PAS-F: es va informar que estan previstes per aquest mateix mes de desembre les convocatòries d’oposicions en torn restringit de promoció de 15 places de l’escala de Tècnics (A1) i 30 de Gestió (A2), les quals ja es trobaven pressupostades. Així mateix hi ha prevista la convocatòria de 70 places de l’escala Administrativa (C1), però en aquest cas s’haurà d’esperar a l’aprovació del Pressupost de la UB per al 2016, atès que la previsió que hi havia per al 2015 era només de 25 places i ara s’ha fet una ampliació.

CCOO recorda que en el mes de maig ja estava prevista la convocatòria de les oposicions de promoció i lamentem l’endarreriment. Així mateix considerem que s’han d’acabar de negociar les bases de les respectives convocatòries.


- Calendari laboral 2016: s’informa que s’ha publicat el Calendari laboral, acordat amb la Junta de PAS, i amb la signatura de CCOO i UGT pel que fa als Acords Complementàries i la renovació dels projectes de Gestió del Temps i de Conciliació.


- Comissions de Serveis i Encàrrecs de Funcions de PAS-F: s’informa de l’estat actual d’aquestes situacions, moltes irregulars, i de les accions previstes realitzar per regularitzar-les. Així mateix s’informa que la Junta de PAS va presentar una demanda pel fet de què s’hagin sobrepassat les durades previstes en la normativa vigent. També es diu que la UB va demanar la suspensió del judici i que els concursos realitzats al llarg del 2015 han permès resoldre 46 casos, però encara hi ha 122  i es vol tancar un acord amb la Junta per consensuar la solució.

CCOO recordar que al llarg del 2014 la Junta de PAS va realitzar diferents requeriments a la UB per posar fí a aquestes irregulars situacions, les qual havien crescut exponencialment amb l’actual equip de Govern de la UB, fins que finalment fa un any va interposar la demanda, i considerem que s’ha tingut temps al llarg de tot l’any 2015 per solucionar-ho, però no ha estat així. El que cal en aquests moments és que la UB doni per finalitzades totes les situacions irregulars immediatament, i per fer això no cal realitzar cap signatura d’un “Acord d’intencions”.


- Consulta funcionarització: s’informa que el proper dia 17 de desembre es realitzarà una consulta entre el personal afectat per decidir la catalogació definitiva de les places dels àmbits d’auxiliars de serveis i biblioteques que es van funcionaritzar amb la RLT de 2012. Aquesta consulta estava contemplada en els Acords Addicionals però fins ara l’equip de govern de la UB es resistia a realitzar-la, amb les greus conseqüències que això suposa en els col·lectius afectats (manca de concursos de trasllat, ...)

CCOO valorem positivament que per fi es porti a terme l’esmentat consulta, la qual ha estat pactada amb el Comitè d’Empresa de PAS-L i la Junta de PAS-F, i esperem que tingui una gran participació del personal.


·        Informe Gerent

Informa que hi ha dos aspectes importants que s’han de tractar al Consell de Govern: Pressupostos i Reforma de les Estructures UB.

Pel que fa al Pressupost, anuncia que es presentarà un Pressupost equilibrat i que abans de la reunió del Consell de Govern es realitzarà una reunió informativa amb els representants del PAS (finalment es concreta que aquesta reunió sigui ampliada a representants sindicals i claustrals )

Pel que fa a la Reforma de les Estructures, manifesta que és molt important separar els debats de l’estructura administrativa a nivell de concreció i el que és la reforma acadèmica. Fa la presentació dels Plans d’Ordenació (Mundet i Farmàcia) dels que ja es va informar al darrer Consell de Govern, però sense el suport departamental. També explica que això no implica que en el procés de traslladar-ho a RLT no tingui una modificació, és el que es va presentar a l’octubre, i s’ha de sotmetre a negociació l’aplicació específica.

CCOO considerem que encara hi manca informació rellevant demanada per poder negociar, i reitera peticions realitzades anteriorment i que es consideren imprescindibles: conèixer la proposta d’estructura concreta dels Departaments, així com de les seves funcions; disposar de les fitxes amb els perfils de totes les places afectades, i concretar la reunions per a la participació afectat, entre d’altres.
divendres, 4 de desembre del 2015

Aprovat el Reglament de funcionament de les borses de PAS interí


Per fi! Després de gairebé un any de tenir enllestit l’acord del Reglament per regular les borses de PAS funcionari interí, avui, previ Acord amb la Junta de PAS, aquest ha estat aprovat a la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern.

Aquest Reglament és molt important en la selecció i crida del PAS interí i recull els criteris acordats a l’any 2010 amb la Junta de PAS i que permeten fer una llista d’espera ordenada per fer els corresponents nomenaments cada vegada que es realitzi una oposició. Els criteris emprats són:

- Personal amb antiguitat anterior a l’1.1.2005
- Aprovats sense plaça a les oposicions
- Haver aprovat algun exercici a les darreres oposicions

Així mateix recull aspectes importants com l’ampliació de la bossa una vegada aquesta estigui  exhaurida, la publicitat de la llista ordenada, les garanties procedimentals, etc.

Cal també aclarir que l’actual personal interí (auxiliars administratius i ajudants de biblioteques) no cal que facin cap petició i ja romandran automàticament inclosos a les respectives borses.

dissabte, 28 de novembre del 2015

Calendari laboral 2016

Finalitzades les reunions de negociació del Calendari Laboral 2016 entre la UB i el Comitè d’Empresa i la Junta de PAS, s’ha arribat a un acord global (Calendari Laborals i Acords complementaris) signat per la Junta de PAS. Així mateix, pel que fa al document Acords complementaris (inclosa la pròrroga dels dos projectes), ha estat signat per les Seccions Sindical de CCOO i UGT.

Pots llegir els acords a l’InfoPAS de la UB.

La dada més rellevant és que es mantenen els mateixos criteris des de l’any 2013, i es mantenen les modificacions de redacció aprovades a l’any 2014. Això vol dir que hem tingut en compte, entre d’altres criteris, la referència del nombre total d’hores del Conveni, el nombre total de dies d’afers propis i dies de tancament, per la qual cosa la Junta de PAS funcionari, amb el suport de CCOO, ha donat la seva conformitat.


Pel que fa al Document “Full Informatiu – Calendari laboral 2016”:
·   6 dies d’afers propis, de l’EBEP. Si bé aquest any també tenim 6 dies, aquest últim es va afegir amb posterioritat a l’aprovació del Calendari laboral atesa una modificació legislativa.
·      22 dies hàbils de vacances, de l’EBEP.
·   Estiu: reducció de ½ hora diària en els mesos de juliol i agost. D’altra banda es podrà realitzar jornada continuada (per al PAS que no te aquesta jornada de manera ordinària) en el mes de juny i de l’1 al 10 de setembre.

Pel que fa al Document “Aspectes Complementaris”
·      Es prorroguen els projectes de Formació per a la Gestió del Temps i el de Conciliació.
·    Es concreta que es tancaran 9 dies per motius d’estalvi (4 i 5 de gener; 24 de març; 22 i 23 d’agost, i 27, 28, 29 i 30 de desembre). Així mateix es tanca el període de vacances d’1 a 21 d’agost (14 dies hàbils de vacances)
·      Es redueix la jornada del 23 de desembre en 1 hora 15 minuts
·    Es fan diferents aclariments relatius a la compensació de dies de treball obligatori durant els períodes de tancament (1,5 dies per cada dia de treball)

dimarts, 17 de novembre del 2015

Implementació RAG: problemàtiques amb la redistribució de personal


Al nostre informe i comentaris de 14 d’octubre ja plantejàvem la important problemàtica de la implementació “efectiva” de la Reforma de l’estructures d’Administració i Gestió (RAG), és a dir, com es reassignen els efectius de personal. Recordeu que la proposta de la UB (punt 4.5: adequació a l’estructura prevista d’aprovació de l’RLT, del document “implementació de la reforma de les estructures administratives i de gestió (RAG) marc de referència per a l’elaboració de l’RLT de PAS 2015/16” ) estableix el següent:

“En el cas d’aprovacions parcials d’estructures per Consell de Govern, la provisió serà per adscripció provisional fins l’aprovació definitiva de totes les estructures. Un cop s’hagin aprovat totes les estructures de la Universitat de Barcelona, es realitzarà un concurs general.”

Aquestes “aprovacions parcials” es refereixen a les aprovacions dels diferents Plans d’Ordenació (PO), dels qual ja hi ha dos previstos (Mundet i Farmàcia/Torribera). Malgrat que hi ha una dada positiva (hi haurà un concurs general en el que tothom podrà concursar al mateix temps), aquesta previsió és molt problemàtica atès que:

·         El concurs general esmentat està previst convocar-ho a l’últim trimestre de 2016, però, encara que es compleixin els terminis previstos, fins el 2017 no es resoldria.

·         Preveu multitud d’adscripcions provisionals,  i els seus dubtes: com s’atorguen les adscripcions provisionals? Quins efectes tindrà en el concurs posterior? Estarà aquet condicionat per les “tasques desenvolupades transitòriament”

Tanmateix les alternatives al procediment d’implementació no són gaire clares, com per exemple:

·         Alternativa 1: concursos parcials, cada vegada que s’aprovi un Pla específic. Per exemple Mundet.

Avantatge: no hi ha situacions provisionals, amb tota la incertesa que això provoca i possibles condicionaments del concurs general proposat per la UB al portar-se un determinat temps en adscripció provisional.

Problema: en els primers concursos parcials hi participarà tot el que aspiri a aconseguir un dels llocs de promoció, i això anirà disminuint a mesura que s’aprovin més Plans parcials, fins a l’últim, atès que ja s’hauran ocupat en els concursos parcials anteriors la gran majoria de llocs de promoció, i, per tant, hi haurà menys competència

·         Alternativa 2: concursos parcials però restringits al personal de la Zona

Avantatge: s’evita el problema dels concursos parcials oberts, pel que fa a la diferent situació de competidors potencials

Problema: no deixes participar a tothom que reuneix els requisits. D’altra banda és molt aleatori, depenen del PO i de la situació del propi Centre afectat (si hi ha més vacants, etc) poden haver-hi més o menys possibilitats de promoció. Lògicament, el personal que pot participar en la “seva Zona”, no ho podrà fer a la resta.


Com veieu la situació és complexa i cal debatre en profunditat les diferents alternatives, tenint en compte que el criteri ha d’ésser el mateix per a tots el PO. En aquest sentit el teu parer és important i t’animen a que ens facis arribar les teves opinions, per exemple mitjançant aquest blog.

dijous, 12 de novembre del 2015

Reforma estructures de PAS: dimensionament i criteris d'estructura

En el procés de discussió de la reforma de les estructures de la UB (RAG), una de les dades més rellevants per poder fer una valoració acurada és el càlcul del dimensionament de cada unitat, així com els criteris d’estructura que s’utilizant per a els diferents Plans d’Ordenació que la UB presenti (de moment una part de Mundet i Farmàcia).

Pel que fa al dimensionament, la UB ens va lliurar, després de molt insistir, el document Descripció i procediment dels models de dimensionament que fa referència a una part de les estructures de Centres (manca encara molta informació, com ara les unitats transversals i els llocs de PAS laboral). El contingut d’aquest document fa referència a les següents unitats:

- Secretaries de graus

- Secretaries de màsters

- Unitat de suport academicodocent

- Secretaries de departament

- Oficina d’afers generals

- Oficina de recerca

Pel que fa als criteris d’estructura ens van lliurar al mes de setembre el document Estructures nou model organitzatiu, el qual inclou criteris respecte de les unitats esmentades anteriorment excepte en el cas de departaments.

Com veieu hi ha informació rellevant, però encara hi manca molta més. En tot cas fem públic els documents actuals per a la teva informació i per si vols fer-nos arribar comentaris o propostes.

diumenge, 8 de novembre del 2015

Nous comentaris al document “implementació RAG”


  


Aquell document publicat per la UB no va ser negociat per la UB i provoca molta confusió, alhora que inexactitud i modificacions unilaterals d’Acords previs sobre al RLT. Desprès d’un mes de reunions (2 per setmana) de la Comissió Paritària de la RLT, s’ha anat treballant fonamentalment el tres primers aparats (marc normatiu, text refós,...) i encara que el text no està tancat continuem en d’altres apartats i al final ja farem una revisió més acurada. No entrarem, fins que sigui el text definitiu, en tots els detalls però si que us informem d’algunes dades rellevants:

- Pel que fa a la petició que vam fer de “manteniment de la Plantilla”, s’ha acceptat incloure per escrit el compromís i lliurar als representants sindicals un llistat amb les dades de totes les places i persones que poden estar afectades per la Reforma. Això ho vam demanar per fer el seguiment i garantir el compliment del compromís.

- S’han “recuperat” els Acords previs formalment aprovats que mencionàvem al nostre escrit anterior i que afecten als procediment de modificació de la RLT.

- Es garanteix que, a banda dels treballs de la Comissió Paritària (que passa a ser “grup de treball”) la negociació es realitzi amb Comitè de PAS laboral i Junta de PAS funcionari respectivament.

- Es garanteix que totes les fitxes descriptives dels llocs de treball siguin publicades a l’Intranet i el personal afectat pugui opinar-hi


Altres apartats

- Consulta sobre el règim jurídic dels llocs de treball d’auxiliars de serveis i de tècnics especialitzats de biblioteques.

Recordem que amb l’aprovació de la RLT-L (octubre/2012)  es van funcionaritzar, entre d’altres, aquestes places (ocupades en la gran majoria per personal laboral) però alhora és va adquirir el compromís de fer una consulta al personal, per decidir si volien mantenir aquesta catalogació o si volien canviar i fer-les laborals. En aquest moments s’està discutint en un subgrup de la Comissió Paritària com portar a terme, desprès de més de 3 anys, la consulta prevista

- Mobilitat:

a l’informe anterior dèiem que “En una primera “lectura” sembla que es vol tenir a tothom “a disposició discrecional” dels caps! S’ha de justificar molt bé la motivació i les limitacions. En tot cas no ens sembla adequat el redactat actual.”
Doncs bé, després de diferents reunions en les quals s’ha posat de manifest les problemàtiques i complexitat d’aquest punt, CCOO hem proposat que el debat sigui ajornat fins que tinguem una visió global del que suposa tota la RAG. En principi Gerència estaria d’acord, al menys en modificar el termini previst inicialment que fer-ho aquest mateix mes.

- Implementació i provisió de llocs de treball

Aquests són uns dels apartats més rellevants per la repercussió que pot tenir per la forma de proveir el nous llocs de treball, la resignació d’efectius, etc. La proposta que fa Gerència és molt problemàtica, com ja vam dir, i caldrà fer un anàlisi acurat  de les diferents opcions.

- Propers treballs de la Comissió Paritària de la RLT:

-       Analitzar l’apartat 5 de “consideracions generals”

-       Analitzar la proposta de “Manual de Valoració de llocs de treball”, que pot tenir incidències retributives en els complements específics (PAS-F) o de lloc de treball (PAS-L)


-       Reunió del subgrup de PAS-F per discutir les condicions específiques d’aquest col·lectiu, que atesa la previsió d’aprovació del Plans d’Ordenació de Mundet i Farmàcia (desembre), és molt urgent tractar-ho

dimecres, 14 d’octubre del 2015

Comentaris al document “implementació de la reforma de les estructures administratives i de gestió (RAG) marc de referència per a l’elaboració de l’RLT de PAS 2015/16”


  
Com a qüestió prèvia s’ha d’aclarir que el document “implementació de la reforma de les estructures administratives i de gestió (RAG) marc de referència per a l’elaboració de l’RLT de PAS 2015/16”, publicat per la UB a l’InfoPAS el 21 de setembre, no ha estat negociat amb els representants sindicals. De fet la Gerència ho va explicar a Comitè d’Empresa de PAS laboral i Junta de PAS funcionari el mateix dia que es va publicar.

Així mateix, el contingut del mateix pot portar a confusió quan es refereix a Acords previs atès que aquests no estan incorporats literalment i s’ha aprofitat per a introduir modificacions unilaterals. De tota manera no cal que tot el document estigui acordat (per exemple, el “Preàmbul”  no deixa d’ésser una “declaració de part”), però sí que s’ha de vetllar perquè qualsevol modificació sobre els Acords anteriors siguin consensuades. No s’hi val que la UB faci modificacions unilaterals, perquè això seria el mateix que incomplir els Acords.

Malgrat diferents afirmacions de manteniment de la Plantilla, cal verificar i fer el seguiment de què això sigui cert, per la qual cosa és necessari disposar d’un llistat de places i persones afectades per la Reforma. 

Pel que fa al contingut del document, en destaquem fins al moment el següent (hi ha apartats que caldrà negociar més endavant, com el document explica, ex:  el Manual de valoració de complements, C.Específic – CE de PAS-F - o C. Lloc de Treball – CLT de PAS-L):

1.    Preàmbul i presentació

Cal assenyalar que exclusivament és una declaració explicativa de l’equip de govern de la UB. Per la nostra part el veiem que es barregen d’una banda la Relació de Llocs de Treballs (que és el que veritablement el personal porta anys reclamant que es faci correctament) i la Reforma de les estructures administratives i de gestió (RAG), la qual és decisió de la UB, però que el fet de que es tractin conjuntament amb la RLT provoca no pocs problemes de procediment i greuges comparatius.

2.    Marc normatiu d’aplicació

Respecte dels agents negociadors, en el cas del PAS-L es diu que es negocia amb el  Comitè d’Empresa, però en el cas de PAS-F no ho concreta, diu “legítims representants”, és a dir, una vegada més la UB “recorda” que el paper de la Junta de PAS no té el mateix reconeixement jurídic d’un Comitè d’Empresa, però al mateix temps oblida que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), el qual és llei orgànica, estableix que la negociació del personal funcionari es duu a terme amb les Meses de Negociació, i aquesta no ha estat creada a la UB. Per aquet motiu, i mentre la UB no procedeixi a la seva creació (demanada des de fa anys pels diferents Sindicats que composen la Junta de PAS), és importat, per qüestió de seguretat jurídica, que els Sindicats s’afegeixin als diferents Acords.

Pel que fa a la normativa que menciona, és incomplerta i només parla de “criteris generals”, però en realitat l’EBEP va molt més enllà. Així, per exemple, la normativa aplicable respecte de l’EBEP:

Artículo 37. Materias objeto de negociación.
1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo (…)
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios*.
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación
de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica,
así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto

*nota: afecta a Valoració, i per tant al Manual proposat i per tant als CE de PASF i CLT de PAS-L

Tampoc no aclareix l’obligació negociadora de l’article 166 de l’Estatut de la UB (EUB). El que diu l’EUB a l’art. 166 és el següent:

Article 166
1. La relació de llocs de treball de personal d’administració i serveis és elaborada per la Gerència, prèvia negociació amb la Junta de Personal d’Administració i Serveis Funcionari i amb el Comitè d’Empresa, i s’eleva al Consell de Govern, amb l’informe previ de la Comissió de Personal d’Administració i Serveis,....

També cal afegir la referència al 6è Conveni del PAS-L. Així a l’art.13, pel que fa a l’organització del treball, el qual és potestat de les gerències, també indica que s’ha de respectar el que preveu l’art. 41 de l’Estatut dels Treballadors (ET), com a ara

Article 41.4 ET
La decisió de modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu ha d'anar precedida d'un període de consultes amb els representants legals dels treballadors d’una durada no inferior a 15 dies. Aquest període de consultes ha de tractar les causes que han motivat la decisió empresarial i la possibilitat d'evitar-ne o reduir-ne els efectes, i també sobre les mesures necessàries per atenuar-ne les conseqüències per als treballadors afectats.
Durant el període de consultes, les parts han de negociar de bona fe, amb vista a aconseguir un acord.3.    Text refós dels acords adoptats

Considerem que el text refós no pot ser utilitzat per introduir modificacions unilaterals del que ja es va acordat amb anterioritat. Cal respectar els acords, i si es considera necessari realitzar un text refós, aquest  només ha de contenir els Acords previs. Així mateix resta pendent de comparació el text proposat amb els Acords de referència preexistents i que es relacionen més avall.

Pag. 6 segon paràgraf s’afirma que els acords addicionals es van adquirir exclusivament en el si de la Comissió Delegada de PAS (CDPAS), no és cert i es diu de manera confusa: “sembla que...”

D’altra banda no es fa una relació sencera i correcta dels documents aprovats per la CDPAS. Els correctes en són:

-  “Informe/proposta RLT Funcionaris fase 0” (7.2.2011). Veure annex 1.

-  “Característiques i implementació  de la RLT PAS-L” (26.2.2012) (inclou els “II Acords addicionals a la RLT-L”). Veure annex 2.

-  “Documentació i informació necessàries per a les actualitzacions de la RLT PAS L i F” (14.11.2013). Veure annex 3.

De l’afirmació “deixa sense efecte” no es pot admetre que es facin modificacions rellevants unilaterals (per exemple no ho seria qüestions d’estils, format, etc. per aconseguir un text unificat), atès que això seria equivalent a l’incompliment del que es va acordar en el seu moment.

3.1.  Mecanismes de participació

La referència que es fa a la Comissió paritària segons “el punt 6.2 dels II Acords addicionals” obvia que aquesta es referia a la RLT del PAS-L. Va ser amb posterioritat que CE, JP i Sindicats vam acordar amb RRHH l’establiment d’una Paritària comuna de PAS-F i PAS-L, però aquesta ha estat molt inoperant en tot aquest temps. Davant d’això i del fet de què ara es vol utilitzar també la Paritària per a la negociació de la RAG, ens fa replantejar el paper. Aclariments i propostes respecte el paper de la Comissió Paritària:

-       Paritària no es refereix al nombre de membre de la Comissió, es refereix a que hi ha dues parts (UB i representants sindicals), i cadascuna concreta les persones que hi envia. Dintre de la “part sindical” hi ha “paritat” en CE i JP. Per tant la presa de decisions de la Paritària no es fa per votació dels presents. En definitiva hi ha dues parts i els acords s’han de prendre per consens entre les diferents parts. Això en tot cas no impedeix  a la UB portar endavant les seves propostes, però prèvia negociació.

-       Les decisions de la “part sindical” tampoc es fa per votació entre els assistents. Ha d’haver majoria dels representants dels Sindicats del CE i de la JP respectivament per poder afirmar que hi ha una “posició presa per la part sindical”. Altrament sí que poden haver opinions sindicals i/o individuals.

-       Els possibles Acords (entenen els temes rellevants, no els propis d’organització del treball de la Comissió, etc) les ha de ratificar, si s’escau, pel CE i la JP respectivament, atès que aquests en són els òrgans que tenen la potestat negociadora.

-       Els temes que afecten exclusivament a un col·lectiu (exemple, estructura dels Departament, Mapa de llocs de PAS-L,...) s’han de negociar directament entre la UB i CE o JP respectivament, si bé resta pendent de definir el lloc més adient (en comissió negociadora?)

-       Com dèiem abans en l’apartat “Marc normatiu”, el paper “negociador” de la Junta, ha de quedar clar que es reconegut per la UB (la “llei” li deixa un paper d’informació i poc més, a diferència dels Sindicats, o Mesa de negociació EBEP, la qual no ha estat creada a la UB)


Altres qüestions d’aquest apartat:

Pàg. 7, 1r paràgraf. L’afirmació “el personal opini amb caràcter previ a la negociació...” es refereix només a les fitxes? Va relacionat amb el següent paràgraf?

Al 2n paràgraf. “les fitxes dels llocs de treball seran trameses al personal...” Es refereix a situació actual? o també a les propostes de les estructures?

L’opinió del personal afectat és fonamental per tal de valorar la definició de les seves tasques i per tant considerem insuficients que les seves opinions siguin trameses mitjançant els caps. Considerem imprescindible que simultàniament siguin trameses també  directament a la Comissió Paritària.

Així mateix cal publicar totes les fitxes a l’Intranet (InfoPAS) per tal de que tothom vegui la resta de llocs i pugui fer, si s’escau, les comparacions pertinents. Cal fer un exercici de transparència.

5è paràgraf. Pel que fa a la Comissió de seguiment (exclusiva de la Gerència), quin interès té que això aparegui aquí? Això correspon a l’organització interna de la gerència.

6è paràgraf. Parla de la missió de la Paritària, per examinar la documentació, proposar modificacions, etc. “Queda bé”, però precisament això no s’ha complert a la reunió de la CDPAS del 2.10.15 a la qual es van sotmetre a discussió propostes que no van ser prèviament negociades, ni tampoc informades.

8è paràgraf. Tal com s’ha redactat el termini de 15 dies per finalitzar el “tràmit negociador” sembla que estigui només per “cobrir l’expedient”. La reunió que es fa esment no té perquè ser única. No ens trobem en unes modificacions puntuals o de petita repercussió. Amb l’envergadura i transcendència de la RLT i les RAG cal tenir disposició a negociar i per tant, si cal, a continuar amb d’altres reunions.


3.2.  Elements a tenir en compte en l’elaboració i disseny de l’RLT

3.2 b) es parla de la consulta de funcionarització dient que no serà vinculant per a la universitat. Això és una modificació inacceptable dels Acords. La consulta ha d’ésser vinculant, si bé les condicions s’han de pactar amb la UB

A – Amb aquest redactat es deixa fora de l’anàlisi per a la consideració del règim jurídic dels llocs de treball a la Comissió Paritària i CE i JP. Per tant no és acceptable. D’altra banda,  quin sentit té l’expressió utilitzada “determinats col·lectius”?, és que hi ha previstos més canvis de règim jurídic?

3.3.  Efectes de les modificacions

Segon paràgraf. Això és una modificació inacceptable dels Acords, atès que aquest estableixen que els efectes econòmics seran els mateixos per a totes les modificacions, sempre que les tasques desenvolupades existeixin en la data de referència.

3.4.  Consideracions complementàries

Ja hem comentat en apartats anteriors que els textos dels diferents Acords que mencionen al document no són correctes o són incomplerts.

Així mateix el tema de “deixar sense efectes” els Acords anteriors també hem comentat anteriorment la nostra oposició.

·         Uns primers apunts sobre la resta de punts del document:

Reduir el ventall retributiu.
Amb independència dels resultats finals del Mapa de llocs de treball (F o L) i del procés de Valoració de complements (c. específic- CE de PAS-F i c. de lloc de treball- CLT de PAS-L), creiem que s’ha de reduir el ventall retributiu entre les retribucions dels llocs que més cobren i els que menys. En aquest sentit no estarem d’acord amb una proposta que a sobre incrementi el diferencial.

Mapa de llocs de treball
Per exemple, no estem d’acord amb la proposta que es fa d’increment de nivell i CE de les Administracions de Centre, pels següents motius: d’una banda suposen dos o tres increments retributius consecutius (nivell i CE amb la RLT, i possiblement canvi subgrup de A2 a A1 per oposició interna) i d’altra banda perquè el nivell 27 proposat impedeix que les persones A2 puguin optar a ocupar la plaça, com fins ara.

Pel que fa al “nivells senars” no ens sembla adequat. Per exemple recordem que el nivell 17 es va crear amb la RLT 0, exclusivament per adequar la valoració a les exigències de la Generalitat i que pogués ser aprovada. No va ser en cap cas un nivell pensat per a l’Estructura, i tampoc ho hauria d’ésser ara.
Cal incloure un nou perfil de lloc de treball, que CCOO ja va proposar fa mesos per afegir més possibilitats de promoció al personal auxiliars de serveis. En concret ens referim al “Tècnic d’informació”.

Cal justificar adequadament els nous perfils introduïts al CRAI i les relacions amb la resta de places existents, cap amunt i cap avall.

·         Mobilitat:
En una primera “lectura” sembla que es vol tenir a tothom “a disposició discrecional” dels caps! S’ha de justificar molt bé la motivació i les limitacions. En tot cas no ens sembla adequat el redactat actual.

·         Implementació.
Proposta de Gerència (punt 4.5: adequació a l’estructura prevista d’aprovació de l’RLT):
“En el cas d’aprovacions parcials d’estructures per Consell de Govern, la provisió serà per adscripció provisional fins l’aprovació definitiva de totes les estructures. Un cop s’hagin aprovat totes les estructures de la Universitat de Barcelona, es realitzarà un concurs general.”

Aquesta proposta és molt problemàtica a l’hora de fer les adscripcions i provisió de llocs de manera definitiva, entre d’altres motius perquè el concurs general esmentat està previst convocar-ho a l’últim trimestre de 2016.
A banda de la credibilitat que pugui tenir el calendari previst: com s’atorguen les adscripcions provisionals? Quins efectes tindrà en el concurs posterior?
·         Provisió de llocs de treball
S’han d’analitzar amb molt de cura les diferents casuístiques, les que s’adjudiquen de manera transitòria però també les corresponents a adjudicacions definitives (siguin per concurs o per reassignació d’efectius) per tal d’evitar greuges comparatius i no impedir el dret a la carrera professional.

Pel que fa al “Barem” que es proposa en el cas de PAS-F la proposta és un canvi radical caldrà valorar-la però ja hem insistit des de fa anys (davant de propostes reiterades de la UB) que hi ha aspectes que no tenen res a veure amb la valoració d’un concurs i són inacceptables, com ara valorar el “sentit de pertinença”.


Annexos:

-  “Informe/proposta RLT Funcionaris fase 0” (7.2.2011). Veure annex 1.

-  “Característiques i implementació  de la RLT PAS-L” (26.2.2012) (inclou els “II Acords addicionals a la RLT-L”). Veure annex 2.


-  “Documentació i informació necessàries per a les actualitzacions de la RLT PAS L i F” (14.11.2013). Veure annex 3.