dimarts, 23 de juny del 2015

CCOO-UB guanya les eleccions del PAS del 17-6-2015CCOO-UB han estat les candidatures més votades a Junta de PAS funcionari (280 vots i 17 representants) i al Comitè d’Empresa de PAS laboral (198 vots i 8 representants). Valorem molt positivament el suport que ens ha donat el PAS, encara que, malauradament, la “traducció” en nombre de representants del PAS laboral no ho reflecteix, però només les candidatures de CCOO (F i L) han pujat respecte del 2011 en nombre de vots, tant en valors absoluts com en percentatges.

Així mateix agraïm al personal que ens ha votat el seu suport i agraïm al membres de les candidatures de CCOO la seva participació i implicació.

CCOO-UB considerem que els i les representants escollits (en total 23 a la Junta de PAS-F i 23 al Comitè del PAS-L), tenim per davant un camí ple de dificultats (retallades, manca d’aplicació d’acords, RLT,..) i cal la unitat de tot el personal i dels seus representants: PAS funcionari i PAS laboral; PAS fix i PAS temporal o interí. És imprescindible la unitat de tot el personal i de les diferents forces sindicals.


CE PAS-L
Vots
N.Deleg.
JPAS-F
Vots
N.Deleg.
TOTAL PAS
Vots
N.Deleg.
CCOO
198
8
CCOO
280
17
CCOO
478
25
CAU-IAC
180
8
CAU-IAC
      -    
           -    
CAU-IAC
180
8
CGT
95
4
CGT
      -    
           -    
CGT
95
4
UGT
57
3
UGT
109
6
UGT
166
9
TOTAL
530
23
TOTAL
389
23
TOTAL
919
46


Pots veure més dades i gràfics fent clic aquí.

També al blog electoral: http://eleccionspasub.blogspot.com.es/

Comissió Delegada de PAS 18-6-2015


 A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 18 de juny es van tractar els següents punts:


Com a qüestió prèvia:

El dia anterior es va incloure un nou punt a l’ordre del dia per tal de crear un lloc de treball a la RLT de personal eventual. Atès la manca de temps i la manca d’informació per poder analitzar les possibles conseqüències en altres llocs de treball, els representants de CCOO vam demanar la retirada d’aquest nou punt de l’ordre del dia, el qual havia estat introduït sense complir amb el que disposa el Reglament de la pròpia Comissió Delegada de PAS.


Informe presidenta (vicerectora d’Administració)

- Reglament de selecció d’interins: resta pendent de revisió de l’últim redactat, el qual introdueix una modificació a proposta de Recursos Humans i altres correccions a proposta dels Serveis Jurídics. Per aquest motiu, i per la convocatòria d’eleccions sindicals, la Junta de PAS va demanar que sigui la nova Junta la que faci la corresponent valoració.

Retribucions d’interins i temporals “sense plaça”: 

S’informa favorablement l’equiparació de retribucions amb d’altres que ocupen plaça. Recordem que això ja va ser inclòs al Pressupost de 2015 i correspon a la reparació d’un greuge produït pel fet que hi ha personal funcionari interí i personal laboral temporal que percep retribucions per sota de les que corresponen a d’altres llocs similars creats a la RLT. també ha estat informat favorablement per la Comissió Econòmica del Consell de Govern. L’aprovació definitiva està prevista al Consell de Govern del dia 25 de juny i els efectes econòmics són del mes de maig. El pagament en Nòmina està previst per al mes de juliol, amb els corresponents endarreriments.

Tanmateix des de CCOO vam plantejar que els efectes econòmics fossin des de l’1 de gener,  però el Gerent es va oposar adduint que la xifra que figura al Pressupost és una quantitat màxima i que ara no podem assumir més (!). Tanmateix realitza una mena de compromís d’intentar fer alguna cosa abans de finalitzar l’any per compensar-ho. És a dir, cap compromís concret.

Per últim també cal indicar que aquests pagaments afecten al personal que va a càrrec de capítol 1. En el casos que vagin totalment a càrrec de capítol 6 (fonamentalment “recerca”). Recursos Humans es va comprometre a informar als respectius “responsables dels projectes” de que si procedeixen a aportar la diferència de la dotació econòmica, també es poden incloure aquests casos. En tot cas caldrà que els propis afectats estiguin assabentats i ho demanin als seus responsables.

Us informem que aquest punt també ha estat informat favorablement per la Comissió Econòmica del Consell de Govern i de la mateixa manera el representant del PAS de CCOO va manifestar els temes comentats abans.


Informe sobre el Marc General de la reformar administrativa i gestió de la UB

A la reunió de l’anterior Comissió Delegada de PAS, tal com et vam informar, els representants del nostre grup van votar en contra per la manca d’informació per tal de conèixer l’impacte que això tindrà en el PAS, com ara, les estructures de nivells i categories a cada unitat, com afectarà per auxiliars de serveis, auxiliars administratius, caps, etc. Finalment es va aprovar pel Consell de Govern però es van introduir algunes modificacions a proposta de CCOO en el document final i de les quals ara ens han informar en aquesta Comissió Delegada:

- Es va introduir un criteri “d’homogeneïtat de l’organització administrativa que, sens perjudici de l’aplicació d’uns criteris comuns, es faci compatible amb l’admissió de particularitats pròpies dels diferents àmbits de coneixement” (pàgina 4)

- Es va incloure a l’esquema procedimental de la Reforma, l’obligació de la negociació amb els representants sindicals (pàgina 10)

D’altra banda vam demanar informació sobre la situació en que es troba la “Reforma de Mundet” (o pla “pilot”) i vam exigir que el procés sigui negociat amb tota la informació prèvia. Les respostes de la UB entenem que no vam ser prou clares i haurem d’estar alerta sobre aquet tema.
 

Torn obert

El Gerent explica que, una vegada passades les eleccions sindicals, cal encetar una nova etapa i cal fer una reflexió compartida (amb representants del Comitè d’Empresa de PAS i la Junta de PAS) d’un pla de treball o full de ruta. El representats de CCOO li vam demanar que avanci el més aviat per escrit les seves propostes. En principi això ho accepta i ho hauríem de rebre aquesta setmana

Interins i temporals que finalitzen en juny o juliol, i no corresponen a reforços puntuals o substitucions. Vam demanar explicacions alhora que vam alertar dels problemes que es produiran en diferents unitats que es quedaran pràcticament buides de personal en el mes de juliol.

Recursos Humans respon que els contractes i nomenaments prorrogats per tot l’any fins el 31 de desembre corresponen a situacions que ja porten anys amb pròrrogues i, pel que fa als “buits” en el mes de juliol es compromet a analitzar-ho i fer modificacions.

En tot cas des de CCOO considerem que cal tenir en compte el “criteri de lloc estructural” i en aquests casos cal prorrogar els contractes i nomenaments que finalitzen al juny o juliol.


dijous, 4 de juny del 2015

2015: Participació del PAS claustral als diferent òrgans col·legiats institucionals


El grup de claustrals DEFENSEM LA P(UB)BLICA PAS-CCOO participa en diferents òrgans col·legiats i Comissions institucionals que deriven de la representació al Claustre i en les que hi ha representants del PAS. Aquesta participació, més que a les reunions plenàries del Claustre, és el més importat en el “dia a dia” de la representació institucional del PAS.

En aquesta ocasió t’informem, amb el següent enllaç, de les reunions realitzades de gener a maig de 2015.Altres enllaços d’interès al nostre blog:


·         Informació de 16.2.2015 aquí

·         diagrama que reflecteix les dependències dels diferents òrgans col·legiats i les comissions

·         Informació de la Comissió de PAS (14-11-2014)

·         Informació de la Comissió de PAS (5-12-2014)

·         Informació de la Comissió de PAS (30-1-2015)