dimarts, 21 de juny del 2016

Comissió Delegada de PAS 10-6-2016

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 10 de juny es van tractar els següents punts:


·        Informe de la presidenta (vicerectora d’Administració)

La presidenta informa, entre d’altres temes, del següent:

-       la Comissió paritària prevista al Reglament de personal interí es constituirà properament (nota: això ja ho va dir a la reunió anterior)

-       el Concursos de mèrits de PAS funcionari van finalitzar l’1 de juny (nota: desprès de 6 mesos)

-       hi ha hagut una Sentència contra la UB per la denúncia que va fer la Junta de PAS-F contra les Comissions de Serveis (nota: la UB ha presentant recurs)

-       hi ha hagut una altre Sentència contra la UB per la manca de compliment de l’Acord de Roba de Treball de PAS-L (nota: la UB ha presentant recurs)

·        Plans d’Ordenació

La UB informa de la presentació dels 3 PO i el procediment seguit, i en destaquen que, a diferència dels PO anteriors, en aquest casos hi ha moltes places de PAS-L

- Belles Arts (veure també l’Annex)

PO conjunt de diferents Àrees:

- Infraestructures i Serveis Generals (veure també l’Annex)
- Suport a la Recerca (veure també l’Annex)
- Serveis Comuns, Grup UB i Projectes (veure també l’Annex)
- Agència de Polítiques i Qualitat (veure també l’Annex)
- Agència de Postgraus (veure també l’Annex)
- Of. Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) (veure també l’Annex)
- Of. Controls Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa (veure també l’Annex)
- Secretaria General: Of. Administració Electrònica i Identificació Corporativa, Servei de - Gestió Documental i Arxiu (veure també l’Annex)

CCOO-UB, a banda de recordar el que hem plantejat en anteriors reunions, hi vam manifestar el següent:

- Manquen fitxes de perfils: funcions, titulació, etc.

- Manquen criteris per decidir la valoració de complements

- Manquen criteris per decidir el regim jurídic de determinades places, majoritàriament noves places

- Manquen criteris que motiven la reducció substancial de personal administratiu en determinats Àrees, com ara el cas de Protocol i Activitats Institucionals; Comunicació i Web; Esports i Publicacions

- En el PO de Medicina (Clínic i Bellvitge) no hi figuren els llocs de “coordinació dels departaments”, el qual hauria d’ésser un nivell 22, d’acord amb el model d’estructures utilitzat en la resta de Centres. En aquest cas la UB ha decidit que la coordinació es porti directament des de l’Oficina d’Afers Generals, però amb un nivell 20

- Centres Científics i Tecnològics (CCiT). Demanem saber què està previst fer, atès que hi ha rumors de què s’està estudiant una possible externalització

- Escola de Doctorat. Recordem, una vegada més, que fa mesos que està ajornada la proposta per part de la UB

- Manca concretar reunió afectats, amb la presència sindical, com es venia fent fins ara

- Manca balanç de nivells de PAS-F i grups de PAS-F que es modifiquen

- Per últim demanem per la previsió de la resta de PO

Algunes de les respostes de la UB van ser:

- Ara hi ha molta varietat de casuístiques,.. encara que el volum no sigui més gran, i això fa més dificultós el treball

- Quan estiguin tots els PO, al final de tot el procés, es veurà la homogeneïtat, i es faran les corresponents comprovacions que garanteixin que es fa be, sinó es modificarà

- Es farà un llistat de temes que cal abordar i fer un calendari. quan estigui tot el model, encara que alguna cosa quedi pendent, es completaran tots els processos previstos, etc.

- És molt importat la translació de tots el PO a la RLT

- Presentació al personal afectat, no hi ha hagut temps en el període d’aprovació de Consell de Govern, però es farà, i si hi surt algun tema es buscarà la formula de donar solució als problemes que hi apareguin

- Escola Doctorat, no hi ha consens en aquests moments,...es un tema acadèmic. Quan estigui resolt es farà la proposta

- Calendari actualitzat d’aprovacions dels PO:

·         Properament es presentaran “Àrea de Ciències”  i “Campus d’Humanitats”, CRAI, Recerca, Punts d’Informació i Logístic. Per anar treballant, es manté el ritme de reunions setmanals de la Comissió paritària d’Estructures i RLT

·         13 juliol està previst el proper Consell de Govern, però no es descarta fer un altre el mateix mes

VOTACIÓ: 2 SI i 3 Abstencions


·        Valoració sobre sistemes de selecció i provisió de llocs de treball de PAS-F

Tal com es va anunciar a la darrera reunió, aquest punt de l’ordre del dia,  es va introduir a proposta dels representants de CCOO-UB, d’acord amb el que disposa l’article 165.2.e** de l’Estatut de la UB, ateses les negatives actuacions que s’estan produint en la selecció i provisió de llocs de treball de PAS-F.

Oposicions de tècnic A1 i gestió A2

Malgrat que la convocatòria es va fer al desembre, i la primera prova estava prevista per al dia 7 de maig, no es va fer la constitució dels respectius Tribunals fins a 10 dies abans. Es van prendre decisions sense que el tribunal estigués constituït. Això ha afectat a qüestions com el haver acordat per la UB unes determinades dates d’examen (amb el parer en contra dels representants de la JPAS); la realització d’un curset pels ”tribunals”; encarregar preguntes a l’ICE; o no haver nomenat a un representant de l’Escola d’Administració Pública. Per tant creiem que Recursos Humans va condicionar l’actuació dels Tribunals

Composició del Tribunal de tècnics A1. Des del primer moment, la Junta de PAS-F es va queixar a la UB pel fet de que hi haguessin membres que són personal eventual (expressament prohibit per la normativa - EBEP). Atesa la manca de resposta de la UB, la Junta de PAS-F va haver de recusar a 3 dels 5 membres del Tribunal i, finalment, aquests van ser substituïts.

Oposicions d’Administratiu C1

Malgrat el compromís adquirit de fer-ho quan s’aprovés el Pressupost de 2016, i tot que a la mateixa CDPAS de desembre es va dir que es convocarien al març, hores d’ara encara no disposem ni tant sols de l’esborrany de les bases de la convocatòria.

Provisió de llocs:  Concursos

S’ha trigat 6 mesos per resoldre els diferents concursos de mèrits de PAS-F, això és excessiu i provoca una gran dificultat per acabar amb les Comissions de Serveis i els seus efectes “encadenats”. Els casos més incomprensibles han estat els que només corresponien a la convocatòria d’una plaça de cap, i que es va resoldre en una tarda!

Comissions de Serveis i Encàrrecs

El que, d’acord amb la normativa vigent, ha d’esser una manera excepcional de provisió de llocs de treball, a la UB és habitual. Hi ha hagut Sentència contra les Comissions de Serveis i Encàrrecs de Funcions de PAS-F, i la UB la ha recorregut. CCOO-UB considerem que cal complir-la i fer totes les accions necessàries per evitar-les, com ara, treure totes les vacants a concurs, creació a la RLT de les places “no creades” i convocar-les a concurs, renovació si es cau, de les “caducades”, etc.

Vacant de lletrat

Hi ha dues vacants de Lletrat sense cobrir-se reglamentàriament i la UB l’any passat va  nomenar un personal interí sense concurrència pública, i vulnerant el que diu l’EBEP. Amb posterioritat, davant de les queixes que es van produir, han procedit a encarregar els serveis a un personal extern, i no per casualitat és la mateixa persona que inicialment van nomenar interí. Això ja sembla prevaricació, amb l’agreujat de nepotisme

Per tot això, valorem negativament l’actuació de la UB en els processos de selecció i provisió de llocs de treball.

I així vam demanar que és votés a la reunió de la CDPAS. Tanmateix la Presidenta es va negar a sotmetre-ho a votació adduint que no se li havia avisat amb anterioritat!* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser la Vicerectora d’Administració, el Gerent (va marxar abans de finalitzar la reunió) i 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB). No van assistir-hi dos representants del PDI i un de l’alumnat.

**vetllar pel correcte desenvolupament dels sistemes de selecció (…)