dijous, 28 d’abril del 2016

Política irracional per al Professorat de la UB

Davant els darrers esdeveniments que afecten al futur del Professorat de la Universitat, CCOO vol expressar la seva solidaritat i suport a les accions que està duent a terme el Comitè d’Empresa PDI-L.

Des de CCOO volem denunciar l’arbitrarietat amb la que està actuant la nostra Institució a l’hora de determinar la dotació de places de professorat laboral. Aquesta situació es podria haver evitat si des del Vicerectorat s’hagués negociat el Pla d’Estabilització que ha estat reivindicat des de l’inici de la Legislatura per CCOO i recolzat totalment per la resta de sindicats que composen el Comitè d’Empresa PDI-L. Recordem al Vicerector que sempre ha estat una reivindicació i que inclús es van fer reunions amb l’actual coordinador de CCOO del PDI-L a Catalunya, en aquest sentit.

Instem de nou a les negociacions per dotar a la UB d’aquest Pla d’Estabilització que permetrà que el procés de dotació de places sigui totalment transparent, objectiu i democràtic. A la vegada, recordem que cal negociar també una RLT pel PDI i que aquesta no es pot supeditar al procés de nova estructuració de la UB.

Volem felicitar i agrair a tots aquells companys i companyes que han recolzat activament les actuacions dels representants del treballadors i que s’estan erigint en portaveus de les seves reivindicacions i defensors dels seus drets laborals. Vosaltres sou la nostra força!

Animen a tots els treballadors i treballadores a unir-se a la lluita. Avui són uns, demà uns altres, però si no us aixequeu finalment trucaran a la vostra porta!


No volem ni podem acceptar que ens enfrontin ni fomentin el canibalisme acadèmic: les condicions de treball, estabilització i promoció són qüestions col·lectives que marquen el futur de la universitat.

diumenge, 24 d’abril del 2016

Acords de Jornada i Horari del PAS-F


L’Assemblea de PAS-F va aprovar dimecres passat la proposta d’acord sobre Jornada i Horari. Així mateix va acordar que es realitzés una votació “on line” entre el col·lectiu. Aquesta votació es realitzarà al llarg de tot el dilluns 25 d’abril.

Després de molt de temps d’aparences de negociacions, per les continues interrupcions en el procés per par de la UB, a partir de gener de 2016 per fi les negociacions es van desbloquejar, i finalment la Junta de PAS ha pogut assolir una proposta d’Acord de Jornada i Horari (també ho signen els Sindicats de la Junta per donar un reforçament jurídic, atès la manca de Mesa negociadora de PAS-F, prevista a l’EBEP) que substitueixin als actuals acords referents a l'horari del P.A.S. Funcionari.
  
Els nous Acords permeten que el PAS funcionari pugui realitzar la jornada continuada, de manera voluntària i amb flexibilitat, i fins i tot depenen del que consideri individualment cadascú setmanalment, això sí, garantint que el servei quedi cobert

Des de CCOO-UB valorem positivament l’acord assolit i en volem destacar alguns dels aspectes més rellevants que s’ha aconseguit:

·         Es pot realitzar jornada continuada, atès que ja no es obligatori treballar una tarda (pels torns de matí), o un matí (pels torns de tarda)
·         S’amplien els marges de flexibilitat
·         S’amplia el saldo acumulat que pots arrossegar fins a 5 hores, de més o de menys
·         S’introdueix la pausa en les jornades reduïdes
·         Si has de fer una tarda/matí, es passa de 2,5h a 1h el temps mínim a treballar
·         S’introdueix 30 minuts de flexibilitat addicionals per a familiars dependents
·         Es crea una Comissió paritària pel seguiment i revisió de l’Acord

Per visualitzar millor el canvi que suposa aquest Acord respecte de la situació actual, pots veure el document de l’Acord amb la comparativa de la situació actual (amb color blau hi figuren els canvis respecte de l’actual; en color verd ressaltem les novetats o incorporacions de la Junta de PAS a les propostes de la Gerència, i d’aquestes últimes, en color groc, les més controvertides)


Ara, cal que el teu vot ho ratifiqui per tal de què sigui d’aplicació a partir del proper 1 de maig.


dimecres, 13 d’abril del 2016

Comissió Delegada de PAS 8-4-2016

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 8 d’abril es van tractar els següents punts:


·        Informe de la presidenta (vicerectora d’Administració)

·         Es lliura una previsió actualitzada del calendari d’accions relatives a la Reforma d’Administració i Gestió de la UB (RAG). En destaquem el següent:

- Aprovació dels Plans d’Ordenació (PO) en els Consell de Govern d’abril (dies 13 i 27), i de juny.

- Aprovació dels “aspectes complementaris” en el Consell de Govern de juliol

·         D’altra banda la presidenta de la Junta de PAS va reclamar la constitució de la Comissió Paritària prevista en el Reglament de personal interí aprovat al desembre.


·        Informar sobre els Plans d’Ordenació (PO): Economia i Empresa i Biologia

La UB informa de la presentació dels 2 PO i en destaquen el “manteniment d’efectius de personal, així com l’increment important de nivells intermitjos que facilitaran la promoció” (veure annex al PO). Aquestes aprovacions són continuació de les 3 que es van realitzar al febrer (Dret, Farmàcia i Dret). A l’igual que vam fer al febrer, els dos* representants del grup de claustrals de PAS CCOO-UB ens vam abstenir en la votació, atès que aquestes propostes no es poden considerar com a un procés tancat i encara hi ha molts aspectes que negociar, i escriure, com ara:

- cal conèixer la resta de PO (de Centre i Àrees transversals, de PAS-F i de PAS-L)

- s’ha concretar i negociar la implementació, així com un calendari

- s’han de negociar les propostes de la Junta sobre nivells i Mapa de llocs 

- cal veure la proposta que Escola de Doctorat, sembla que a l’abril, i com afecta a les Oficines de Màsters

- cal veure quina proposta ens fan per resoldre les problemàtiques de personal FBG que fa tasques de personal de la UB

També vam manifestar que fins el moment encara no hi ha propostes relatives als àmbits de PAS laboral.

Votació*: 4 SI i 2 Abstencions (els PO van ser votats de manera individual)


·        Informar sobre modificació RLT de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logístic

La Vicerectora i la directora de RRHH expliquen, vist l’informe positiu del Consell Social, la proposta que realitzen de canvi de règim jurídic, “de funcionari a laboral”, de les places de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logístic. Això no inclou 6 places que desenvolupen tasques administratives corresponents a PAS funcionari. En aquest casos proposen que es transformin a “Administratiu/va 2” mantenint el règim jurídic de funcionari.

S’informa que s’accepten dues de les quatre propostes realitzades per la Junta de PAS-F, relatiu a que puguin participar en els concursos el PAS-F que actualment ocupa places de Logístics, de manera definitiva o provisional.

No s’accepten les altres dues peticions de la Junta de PAS-F, la primera fa referència al retorn al seu àmbit del PAS-L que desenvolupa llocs de PAS-F (les 6 places esmentades abans) i la segona demana que es permeti concursar al PAS-F, també al PAS-L, en les vacants produïdes des del 2013 en l’àmbit de Logístics (2 ò 3 places vacants)

No es presenta cap proposta de Pla d’Ordenació dels àmbits que s’han de “laboralitzar”, és a dir “Auxiliar de serveis i logístic i CRAI (Biblioteques)”. Diuen que encara ho estan treballant.

No es presenta cap proposta de “laboralització” relativa al personal de Biblioteques, tot adduint que ho volen presentar conjuntament amb la proposta de Pla d’Ordenació.

CCOO-UB vam demanar, igual que els representants del CE de PAS-L i de la Junta de PAS-F, que es respecti el resultats de la consulta realitzada al desembre i es procedeixi a la laboralització de totes les places afectades en els dos àmbits, i posteriorment, si cal, es faran el canvis en el marc dels Plans d’Ordenació que es presentin.

- Pel que fa a les 6 places d’auxiliars de serveis que es transformen en Administratiu/va 2, considerem que això produeix un canvi substancial en la naturalesa del lloc de treball, i per tant la conseqüència és la creació d’un lloc i un concurs de provisió. S’estan barrejant situacions personal amb les propostes de llocs de treball. Davant d’això demanem:

1- que es concreti per escrit la repercussió en el personal afectat (és a dir, en quines condiciones hi queden, han de concursar?, poden promocionar, etc)

2- que es recavi l’opinió del personal directament afectat

3- que l’Interventor de la UB realitzi un informe sobre la proposta de la Gerència

- La Presidenta de la JPAS va explicar la petició realitzada per tal de permetre concursar alhora al PAS-F i al PAS-L, en les vacants produïdes des del 2013 en l’àmbit de Logístics. Això ve provocat pel fet que aquestes vacants de llocs de treball, de PAS funcionari des del 2013, no han sortit a concurs, a pesar de les reiterades demandes realitzades. Tampoc han tingut oportunitat de participar-hi el PAS laboral. Per tant, la Junta de PAS-F demana que en aquestes 2 o 3 vacants produïdes des del 2013 pugui participar conjuntament el PAS-F (les places actualment són de funcionari) i el PAS-L (aquests per aplicació de l’EBEP). Tanmateix, per fer-ho cal que es convoqui el concurs abans de procedir a canviar de nou el seu règim jurídic. Aquesta convocatòria s’ha de consensuar entre el Comitè de PAS-L i la Junta de PAS-F

CCOO-UB, davant de tota aquesta situació vam demanar que cal continuar negociant i incloure en el canvi de règim jurídic tots els llocs de treball que van ser consultats

- Gerent: proposa un grup de treball, amb presència de l’Interventor, i deixar aquest punt per a la propera CDPAS

- CCOO-UB manifestem que és difícil fer-ho sense la proposta del PO de biblioteques i PO de logístics i aux. serveis, però acceptem la proposta de realitzar un grup de treball

Finalment s’acorda:

1- ajornar aquest punt per a la propera reunió de la Comissió Delegada de PAS (dia 22 d’abril)

2- constituir un grup de treball* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser la Vicerectora d’Administració, el Gerent, 1 PDI i 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB). No van assistir-hi un altre representant del PDI i un de l’alumnat.