dijous, 30 d’abril del 2015

Mesures Socials del PAS

Mesures Socials del PAS

-       Recuperar el Fons social amb catàleg de prestacions

-       1 mes addicional de vacances en l’any que es compleixen 20 o 30 anys d’antiguitat.

-       Tiquets menjadors .

-       Ampliació dels convenis d'assistència amb les clíniques d'odontologia i de podologia.

-       Convenis de “vacances per al PAS” 

dimecres, 29 d’abril del 2015

Salut laboral del PAS

Salut laboral del PAS

-       Mapa de risc laboral.

-       Serveis de prevenció.

-       Formació i informació bàsica en tots els llocs de treball.

-       Vigilància de la Salut per a tot el personal.

-       Riscos psicosocials


dimarts, 28 d’abril del 2015

Retribucions del PAS

Retribucions del PAS

-       Recuperar el nivell salarial d’abans de les retallades

-       Retribucions en funció de les tasques que corresponen al lloc de treball.

-       Equiparació de triennis: trienni únic per a tot el PAS.

-       Reduir el ventall retributiu.

dilluns, 27 d’abril del 2015

Jornada i horari del PAS

Jornada i horari del PAS

-       Continuada amb flexibilitat

-       Partida 1 tarda amb flexibilitat

-       Incrementar la flexibilitat horària

-       Problemàtiques dels horaris de tarda

-       Personal de cap de setmana

dijous, 23 d’abril del 2015

Aprovació de l'equiparació de retribucions de personal temporal o interí

Ahir es va aprovar a la Comissió Econòmica del Consell Social l’equiparació de retribucions del personal temporal o interí que estan cobrant per sota d’altres contractes o nomenaments corresponents a places creades a la RLT, amb efectes del mes de maig. El detall és el següent:


-165 PAS auxiliars administratius: increment de nivell 12 a nivell 16

- 26 PAS ajudant de biblioteques: increment de complement específic a “20B”

- 40 PAS laboral grup 1: increment de CLT “Q” a CLT “N”


Amb aquesta aprovació es concreta l’aplicació de la partida pressupostària “noves accions” que es va aprovar amb el Pressupost UB 2015, a proposta del grup de claustrals DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO, tal com us vam informar el 2-12-2014 amb la notícia petició de partides pressupostàries del PAS i el 12-12-2014 amb la notícia Pressupost UB-PAS.

És important destacar l’origen d’aquest acord, el qual en cap cas correspon a una “inspiració” de Gerència amb l’arribada de la Primavera. En aquest sentit hem anat exigint a les diferents reunions de la Comissió Delegada de PAS la concreció de l’aprovació d’aquests increments inclosos al Pressupost-2015.

El procés que ens han explicat que es seguirà a partir d’ara és de portar-ho al Plenari del Consell Social i posteriorment a Consell de Govern. El tràmit habitual és a l’inrevés, però en aquesta ocasió es fa així per reduir els terminis “burocràtics”. Tot i així l’increment no es farà efectiu fins la nòmina de juny, si be amb endarreriments des del mes de maig. De tota manera, des del nostre grup continuarem insistint per tal que els efectes econòmics ho siguin des de l’1 de gener.


dimecres, 22 d’abril del 2015

Els comptes clars!


Amb aquest apartat volem informar-te de dades que, encara que són rellevants, sovint no en són prou conegudes, com ara els ingressos i les despeses de la Secció Sindical de CCOO-UB.

Així mateix també et potser interessant veure l’apartat “Transparència de CCOO de Catalunya”.

·         Nombre delegats
Actualment els representants de les candidatures de CCOO als diferents òrgans de representació unitària la UB són 37 delegats i delegades, d’un total de 98, entre PAS i PDI, funcionaris i laborals.

·         Ajuts sindicals 2014 atorgats per la UB a Seccions Sindicals i òrgans unitaris de representació (Comitès d’Empresa i Juntes de Personal)
Per ajudar amb les despeses que comporta l’activitat de la representació sindical a la UB, hi ha pressupostada una quantitat total de 15.048€ (aquesta quantitat ha anat baixant al llarg dels anys, especialment a partir del 2012), la qual es distribueix al 50% entre les Seccions Sindical i l’altre 50% entre els diferents òrgans unitaris de representació. En tots dos casos en proporció al nombre de representants.

El detall del nombre de representants de cada Secció Sindical i de cada òrgan de presentació, així com les corresponent quantitats atorgades, els pots trobar en aquest enllaç

·         Justificació de la despesa 2014 de CCOO-UB
El detall de la despesa de l’ajut sindical atorgat a la Secció Sindical ho trobaràs en aquest enllaç

·         Portal transparència CCOO-Catalunya

En el aquest enllaç trobaràs el portal de la Transparència de CCOO de Catalunya, el qual informem, per exemple, dels “comptes auditats cada any” o “com ens financem?”

dilluns, 20 d’abril del 2015

RLT del PAS

RLT del PAS

- Reconeixement de tasques

- Valoració adequada

- Facilitar la carrera professional

- Creació de llocs estructurals

- Facilitar la provisió de llocs de treball


Funcionarització? situació actual

Amb la RLT aprovada al 2012, i publicada al 2013, es va procedir a “funcionaritzar” per la UB tota una sèrie de llocs de treball (fonamentalment, que no exclusivament, els llocs corresponents a personal auxiliar de serveis i personal tècnic especialitzat de biblioteques). Tanmateix també es va establir als Acords Addicionals de la RLT, la possibilitat de consultar als col·lectius afectats sobre el règim jurídic definitiu d’aquest llocs de treball, és a dir, si han d’ésser de funcionaris o de laborals (punt 6.3.3 dels Acords).

“6.3.3     En cas que la majoria del personal de la categoria d’auxiliar de serveis consideri   necessari   ésser específicament consultat sobre la catalogació de funcionaris dels seus llocs, es farà la  consulta de la  forma que acordin els  representants del PAS i la gerència. Un resultat absolutament  contrari a aquesta qualificació determinarà el retorn d’aquests llocs a l’actual catalogació  de laborals. Es seguirà el mateix procés en el cas d’auxiliars de biblioteques.”

Lògicament aquesta decisió s’ha de prendre abans de posar en marxa cap procés de funcionarització.

Desprès de dos anys la UB encara no ha resolt la situació, la qual cosa està provocant una gran incertesa i alhora causa greu problemes de provisió de llocs de treball, ja sigui de manera definitiva o de manera provisional. Tanmateix, en el marc del “Grup de funcionarització” creat per la Comissió Paritària de la RLT, la UB ha fet una “proposta” (Informe i estudi de retribucions) que contempla una suposada “carrera professional”.

Davant de la situació de paràlisi de la situació, des de CCOO-UB fem les següents consideracions:

- La carrera professional que presenta la UB per al personal que es funcionaritzi es limita a què per promocionar s’hagin de realitzar d’altres oposicions, però això en realitat tal com està plantejat pot suposar una gran estafa al donar la “il·lusió visual” de que tot el que tingui titulació podrà promocionar. Res més lluny de la realitat, especialment si es te en conte que hi ha actualment més de 130 PAS auxiliar administratiu esperant fa anys poder promocionar.

- CCOO considerem que és imprescindible que la proposta que finalment es porti endavant contempli una concreció de carrera professional dins del l’àmbit dels Punts d’Informació i Logística, amb independència de què la decisió final sigui funcionaritzar-se o laboralitzar-se (veure proposta més avall)

- Cal concretar amb la UB els termes de la consulta prevista al punt 6.3.3 dels Acords i que es realitzi abans de vacances. Si la UB es nega a realitzar-la, o dóna llargues, considerem que hem de fer igualment la consulta, conjuntament entre Comitè PAS laboral i Junta de PAS funcionari, i pressionar a la UB perquè accepti el resultat.Proposta de CCOO a negociar pel que fa al col·lectiu d’auxiliars de serveis

- Estructura dels “Punts d’informació i logística”
Lloc de treball
Règim laboral
Règim funcionari
Nombre

Aux. Serveis
Aux. Serveis*
Tècnic informació (NOVA)
Tècnic audiovisual
(actualment és laboral)
Tècnic suport logístic
Tècnic logístic


G4  (CLT Q)
G4  (CLT P)
G3
G3

G3
G2

C2 nivell 14
C2 nivell 16
C2/C1 nivell 18**
C2/C1 nivell 18**

C2/C1 nivell 18**
A2/C1 nivell 22**1 per Centre i torn: aprox. 30
1 per Centre i torn: aprox. 30

1per Administració: aprox.12
1per Administració: aprox.12


*negociar amb la Universitat una formació especifica dels Punts d’Informació que millori la qualitat i la millora del servei.

** en el cas de règim de funcionari els llocs de treball C2/C1 entren en concurs de provisió de llocs en competència conjuntament amb auxiliars administratius (C2) i administratius (C1). El canvi a Escala C1 només és possible legalment per oposició.
En el cas dels llocs de treball A2/C1 la provisió de llocs és només per administratiu o gestió. L’accés a aquestes escales es fa per oposició.


És molt important valorar totes aquests consideracions abans de prendre la decisió de funcionaritzar o laboralitzar els corresponents llocs de treball.


dimarts, 14 d’abril del 2015

Contundents informes “de la UB” sobre la “regularització de retribucions”


Els informes* emesos pel cap de “l’Oficina de Control Intern” (17 pàgines) i el cap dels Serveis Jurídics (9 pàgines) de la UB respectivament, donen la raó a la denúncia pública de CCOO sobre la pretesa regularització de retribucions al passat Consell de govern d’11 de febrer de 2015, i que us vam enviar el 9-2-2015

Tot i que recomanen l’aprovació de les 88 situacions presentades, ho fan “exclusivament a efectes pressupostaris” i només als efectes de “posar en coneixement”, que no d’aprovar. Alhora posen de manifest les il·legalitats dels respectius encàrrecs amb arguments molt contundents, i fins i tot amb la consideració de possibles actes nuls. És a dir, que el fet d’aprovar el document de les “retribucions” no suposa de cap manera convalidar els actes irregulars/il·legals, els qual continuarien essent presents.

D’altra banda, com a qüestió col·lateral, però no menys important, l’informe del cap de l’OCI alerta del perill en que es troben els contractes “obra i serveis” vinculats a places estructurals no creades.

Davant l’evidència d’aquest informes, CCOO-UB exigim  que es justifiqui, prèviament a la seva aprovació, cadascun dels casos. En definitiva demanem que es respecti la normativa vigent  Com aquesta justificació no s'ha fet demanem novament l’ajornament d'aquest punt al pròxim Consell de Govern.
* Alguns comentaris als informes de l’OCI i de Serveis Jurídics


De l’Informe del cap l’OCI:

A la pàgina 4: “Aquesta realitat de facto realitzada al marge de la RLT ha provocat, en la pràctica, tota una sèrie d’irregularitats administratives que es poden resumir en l’expressió, utilitzada per la Sindicatura de Comptes: prescindint del tràmit administratiu necessari”

A la pàgina 5: “ En tots els casos les resolucions són personals i directes, no existint constància documental de cap procediment que garanteixi un mínim de publicitat, concurrència i homogeneïtat de criteris per tal d’evitar possibles incoherències internes en matèria de llocs de treball”

“Aquests encàrrecs de funcions, utilitzat en la majoria de supòsits, no es correspon al concepte “encàrrec de funcions” recollit per la normativa en matèria de funció pública (Decret 123/1997)”

A la pàgina 6:  “La documentació facilitada (per RRHH) consisteix exclusivament en la resolució corresponent (...) es limiten a esmentar la nova necessitat sorgida (...) no s’acompanya cap document descriptiu i/o justificatiu

“En cap cas existeix una argumentació específica acreditativa d’aquests aspectes ni consta una contextualització  dels mateixos ni cap element que pugui acreditar una coherència interna en l’organització”

“No existeix cap document que amb data actual es pronunciï en relació a la continuïtat o no de les circumstàncies que van donar lloc a aquestes resolucions”

Pàgina 7: “... podem concloure que ens trobem, de forma generalitzada, davant d’una situació de mancança de motivació i de competència (...) Aquets aspectes poden ser causa de nul·litat de l’acte”

“Resulta difícil d’imaginar, segons el parer d’aquest interventor” (...) les conseqüències directes de la nul·litat d’aquests actes. La qual cosa ens porta, de forma inexorable, a la necessitat de trobar una solució ajustada a la normativa vigent de la situació generada en el transcurs de tots aquests anys i derivada de la manca de RLT i de la inèrcia seguida en la gestió de personal de la UB” (lògicament es refereix als màxims responsables: Gerència i Recursos Humans)

Així mateix desqualifica els objectius plantejats l’informe que es va enviar a aprovació del Consell de Govern de l’11 de febrer:

-       No és cert que la “despesa estructural de la plantilla de personal s’adeqüi al marc competencial establert (pàg. 10)

-       No és cert que es “garanteixi la publicitat i transparència (pàg. 11), entre d’altres, per que “els casos que es presenten precisament es caracteritzen per la seva manca de publicitat i de transparència en el seu moment”

-       No és cert que sigui una “adequació legal de les accions que es duguin a terme” (pàg. 11)

Sobre l’abast real de la qüestió portada a aprovació al Consell de Govern i posterior Consell Social, l’informe afirma (pàg. 12):

“qüestió estrictament relacionada amb la despesa pressupostària (...), tot i ser irregular”

“no implica ni tan sols vincula (...) la RLT”

“implica l’autorització explícita i concreta (...) únicament referida a aquest exercici pressupostari.

Riscos que esmenta l’informe de l’OCI:

Entre d’altres la possible “judicialització de la situació”, amb la sol·licitud de la “declaració de nul·litat dels actes” (pàg. 13)

Sobre la situació actual s’afirma (pàg. 14):

-       “Situació d’irregularitat i/o il·legalitat administrativa”

-       “No garanties dels principis bàsics de publicitat, concurrència i desenvolupament d’una carrera administrativa que es basi en els principis de mèrit i capacitat”

-       “No transparència”

-       “Limitació en la carrera administrativa dels treballadors de la UB en no disposar de l’element bàsic (RLT)”

Pel que fa a l’apartat de “Conclusions” (pàg. 14), en destaquem:

-       “ Ens trobem, de forma generalitzada, davant d’una situació de mancança de motivació, de competència i del procediment establert  (...) poden ser causa de nul·litat dels actes

Pel que fa a l’apartat de “Recomanacions” (pàg. 16), en destaquem:

-       “4. Simultàniament (amb l’aprovació) i, si es considera, amb caràcter prioritari (...)

a) La revisió de tots els casos afectats (...)

b) Fruit d’aquesta revisió procedir a la motivació, justificació i aprovació per l’òrgan competent” fins l’aprovació, si s’escau, de la RLT.

-       10. Dotar-se (...) document base per a la motivació dels actes (...) d’aquesta manera es pot garantir la realització d’una RLT amb un grau de motivació adequat i suficient (...) existència d’una autèntica carrera administrativa dels treballadors/es de la UB basada en els principis de mèrit i capacitat (...)” (pàg. 17)

Altre situació: Regularització de “places” corresponents a contractes “d’obra i servei”

L’informe del cap de l’OCI fa un advertiment sobre els riscos en que es troben aquestes situacions (contractes i places) i recomana: “8. Incorporar a l’estructura de la UB totes aquelles places, actualment ocupades mitjançat contractes d’obra i servei, que es considerin necessàries i procedir a l’oportuna adequació dels contractes existents (Pàg. 17)

De l’informe del cap dels Serveis Jurídics:

-       Assumeix les consideracions de l’Informe del cap de l’OCI

-       “L’acord que pugui adoptar el Consell de Govern (... i el consell social), no podrà ser mai aprovar” (pàg. 3), ja que l’acord ha estat pres de manera global” (amb el Pressupost 2015) i recomana “constatar que dins la partida del Capítol 1 del pressupost (...) consta la despesa corresponent a retribucions en llocs de treball o complements i gratificacions 8...)”dimecres, 8 d’abril del 2015

FORMACIÓ DEL PAS


FORMACIÓ DEL PAS

  • Assignació pressupostària equivalent al 2%, com a mínim.

  • Conciliació de la vida laboral i familiar

  • Garantia de l'arribada de totes les sol·licituds a la Comissió de Formació de la UB.

  • Adjudicacions dels cursos per la Comissió de Formació

  • Hores anuals el temps destinat en horari laboral a cursos de Formació

  • Formació per a reciclatge

  • Formació per a la de promoció

  • Formació personal

Comissió Delegada de PAS 7-4-2015


A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 7 d’abril es van tractar els següents punts:


Com a qüestió prèvia:

El dia 26 de març vam demanar, d’acord amb el Reglament de la Comissió Delegada de PAS i els terminis establerts, incloure dos punts a l’ordre del dia de temes que ja s’arrosseguen des de fa mesos i sense concretar-se: Reglament de selecció personal interí i retribucions d’interins i temporals que “no ocupen plaça”. La presidenta de la Comissió no ho va acceptar. Tanmateix va ser del primer que es va parlar a la reunió.


·         Informe presidenta (vicerectora d’Administració)

- Reglament de selecció d’interins: mostrem la nostra queixa pel fet de que aquest tema (el redactat, perquè els criteris ja estaven acordats) ja porta gairebé un any de discussió, i es va tancar definitivament el dia 6 de febrer d’enguany i, per tant, ara resta pendent de que es porti a Consell de Govern.

- Retribucions d’interins i temporals “sense plaça”: demanem que s’aprovi sense més demora l’equiparació de retribucions amb d’altres que ocupen plaça, i recordem que això ja està inclòs al Pressupost de 2015.

El Gerent va explicar que hi ha “voluntat institucional” però que això és una estimació i que no podrà ser amb efectes de tot l’any. Sí que consolidaria la situació per tot el 2016. Nosaltres insistim en la urgència del tema i que sigui amb efectes de l’1.1.2015, la qual cosa no hauria d’ésser un problema atès que del Pressupost 2015 no hi haurà efectes econòmics en aquest any per a les convocatòries d’Oferta Pública i oposicions de promoció (per les dates previstes actualment, els efectes econòmics no ho seran fins el 2016)

- Aplicatiu “Currículum del PAS: la vicerectora informa que ja està previst publicar a l’Espai Personal el currículum que hi figura als arxius de la UB. Li demanem que incloguin també, el més aviat, informació sobre la puntuació de cada curs que hi figura als efectes de concursos.


·         Informar sobre proposta de Conveni modificat en resposta a requeriments de “l’autoritat laboral”

S’informa que per requeriment de l’Autoritat Laboral s’han realitzat adaptacions i/o aclariments tècnics per garantir la seva publicació. Cal recordar que el 6è Conveni del PAS laboral encara no està publicat atès que la Generalitat pretenia que es recollís explícitament totes les retallades aplicades, la qual cosa no podem acceptar i, per aquet motiu, es van acordar tota una sèrie de normes transitòries que permetin “recuperar automàticament” els drets que figuren al Conveni a mesura que les Lleis es vagin modificant, com per exemple amb el cas del dies d’afers propis (la Llei ho va retallar fins a 3 dies, i posteriorment s’han anat incrementant primer a 4 dies i desprès a 5 dies)

Votació: 4 SI; 1 NO


·         Informar de l’Acord de la Mesa d’Universitats per prorrogar els Acords de Drets Sindicals

Amb les diferents lleis “retalladores” es van derogar tots els “acords sindicals”, tot i que es possibilita que hi hagi de nous sempre que siguin acordats en Meses Generals. Atesa la situació tant heterogènia entre les set universitats públiques, i el context actual, es va acordar, per tercer cop, prorrogar per un any la situació actual. Tot i que CCOO-UB no vam signar en el seu moment l’Acord de Drets Sindicals a la UB, coincidim en que ara no és el millor moment per encetar aquesta negociació.

 Votació: 5 SI i 1 abstenció


·         Modificació RLT eventuals: s’incrementen en 12.000 euros les retribucions del cap d’assessoria jurídica! Més 15% de variables!

L'increment de retribucions de 58.000€ a 70.000€, més un 15% de variable que ara no hi tenia assignat, ens sembla una mesura totalment fora de lloc. La RLT-eventual fa pocs mesos que es va aprovar, sense criteris coneguts, i ara es fa una modificació exclusivament per un tema personal! (segons el Gerent, el cap d’assessoria ha estat 6 mesos “a prova” cobrant menys!) Arguments que no tenen res a veure amb una valoració de llocs de treballs. I alhora hi ha gent esperant des de fa molts anys que sigui reconegut el seu treball, i, amb l’excusa de la “RTL”, continua passant el temps.

Votació: 2 SI; 2 NO, i 1 abstenció (s’aprova pel vot de qualitat de la Presidenta de la CDPAS)


·         Informar sobre el Marc General de la reformar administrativa i gestió de la UB

El Gerent explica que hi ha dues qüestions: Marc General de la reforma,  que cal aprovar ara, i el Pla d’Ordenació, que s’hauran d’aprovar de manera específica per a cada cas. Això pot significar que cada Campus pot tenir una RLT específica (!). Explica que s’han d’anar aprovant tants Plans específics com a Centres i Àrees hi hagi.

Atesa que la informació ens va ser lliurada l’últim dia de treball abans de ”Festes”, ha estat impossible poder fer una valoració del nostre grup de claustrals i, per tant, vam demanar l’ajornament.  Així mateix es va demanar que cal especificar en el document, la negociació amb CE i JP; els terminis previstos, i molt especialment saber els criteris que s’utilitzaran, és a dir, el criteris comuns d’estructures i que han de servir per desprès fer els Plans específics.

En definitiva cal conèixer l’impacte que això tindrà en el PAS, com ara, les estructures de nivells i categories a cada unitat, com afectarà per auxiliars de serveis, auxiliars administratius, caps, etc.

Votació: 3 SI i 2 NO