dijous, 20 de juliol del 2017

Informacions PDI UB

·         Triennis temporals: demana’ls! si tens més de 3 anys d’antiguitat (a la UB o amb serveis previs en d’altres Administracions Públiques) i no t’ho estan pagant

Ens han arribat informacions de què la UB no està pagant d’ofici els triennis de PDI temporal si no ho demanen una primera vegada. CCOO-UB hem contrastat aquesta informació, i també hem realitzat consultes amb d’altres universitats del nostre entorn. Per saber si t'ho paguen has de veure si en la teva Nòmina apareix el concepte "triennis".

Arran d’aquestes consultes, hem demanat a la Gerència de la UB que faci d’ofici el pagament del primer reconeixement de triennis a tot el personal interí o temporal que tingui dret, o que els avisi de què ho han de demanar.

·         Oferta Pública extraordinària als Pressupostos Generals de l’Estat

Malgrat que en un primer moment el personal universitari quedava fora de l’Oferta Pública d’Ocupació extraordinària per a la millora de l’ocupació pública, i que en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat es preveia que les contractacions públiques de caràcter temporal no podien superar els tres anys de durada, finalment gràcies a les accions i mobilitzacions realitzades arreu, i haver aconseguit el suport de rectorats i diferents institucions i partits polítics, es va aconseguir que el PDI temporal fos inclòs a l’Oferta Pública per l’estabilització (no així el PAS), i que fos suprimida la limitació dels tres anys.

·         Sentència contra la UB per encadenament de contractes fraudulents

La sala Social del Tribunal Suprem ha dictat una sentència amb data 22 de juny on declara que, tal com defensava l’advocada del Gabinet Jurídic de CCOO, un docent de la UPF (i membre del Comitè d’empresa per CCOO) que va tenir diversos contractes com a professor associat entre el 2008 i el 2012, ha de veure reconegut el caràcter d’indefinit no fix de la seva relació contractual.

Creiem que aquesta sentencia del TS (junt amb una altra en termes similars del passat 1 de juny) obliguen a les universitats i al legislador a obrir un procés de negociació amb les organitzacions sindicals per tal de posar fi a una situació d’abús de la contractació temporal.

Tot i que s’ha d’estudiar cada cas per analitzar la concurrència de les circumstàncies en què es fonamenten les sentències, es tracta d’una fita molt important. Això, juntament amb el fet de la possibilitat de fer Ofertes Públiques extraordinàries (veure apartat anterior), ha de permetre negociar la regularització i estabilització de professorat laboral temporal.

·         Programa Serra Húnter i Oferta Pública aprovats a la UB

Finalment s’ha signat el Conveni del Programa Serra Húnter. Es preveu que en breu es desencallin els concursos del l’any 2016 i, alhora que s’iniciï la crida internacional per 29 Tenure Track, aprovades per la UB dins de l’oferta pública d’enguany.

Dins de l’oferta pública aprovada parcialment, s’inclouen 11 places d’Agregat per a RyC amb acreditació I3 i, també, tiraran endavant 35 places d’Agregat interí. Encara es desconeix quan s’aprovaran les places de Professor Lector, Agregat i Titular, així com les promocions a càtedres (funcionaris i contractats) per part de la DGU i que la UB voldria convocar.

·         Aplicació de les instruccions 2/2017 i 3/2017

Des de vicerectorat s’està fent un seguiment de l’aplicació de la instrucció 2/2017 sobre l’increment de dedicació a la docència del PDI permanent a temps complert i com afecta a la reducció general de la dedicació docent a nivell de Secció o Departament. A hores d’ara no coneixem com afecta directament al professorat temporal. És a dir, com i quin professorat associat ha vist reduïda la seva dedicació docent o bé no ha renovat el contracte.

En quan la instrucció 3/2017 sobre la dedicació docent dels professors associats, hi ha encara una gran incertesa en diversos centres de com afectarà la docència els curs vinent i hi ha molts dubtes de si es podrà iniciar adequadament el curs.

·         Promoció de laborals

El requeriment que va interposar la Secretaría de Estado de presupuestos y gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública va provocar la suspensió de la convocatòria de promoció de professor Col·laborador a Agregat. La DGU es van inhibir davant la situació i s’està negociant a nivell de Secretaria per poder endegar de nou el concurs.

Per altra banda, s’han pres mesures cautelars respecte a la promoció de Professor Agregat a Catedràtic i cal esperar com evoluciona el procés .

·         Incompliment de la Llei orgànica d’Universitats

De les dades facilitades per Vicerectorat, es desprèn que teòricament no se superen ni els percentatges de temporalitat ni de professorat contractat, tal i com afirmen des de Ministeri i Generalitat. Des de CCOO no estem d’acord amb com s’estan realitzant els càlculs i estudiarem les mesures jurídiques per tal que quedi palès que el nombre de PDI funcionari està per sota del que indica la llei, i que el percentatge de temporalitat ha superat amb escreix el que seria admissible.

·         Increment salarial de l’1%

Aquest és l’increment que estableixen els PGE 2017, i tot i ser un percentatge totalment insuficient, hem demanat que ens sigui d’aplicació el més aviat (a la Generalitat es pagarà al juliol), amb els corresponents endarreriments des de l’1 de gener.

·         Altres informacions enviades darrerament:

- ANECA: carta conjunta adreçada a Secretari General d’Universitats i director de l’ANECA

- La Seguretat Social dóna la raó a CCOO i emet la Targeta sanitària europea per a investigadors amb contracte predoctoral.


dimarts, 11 de juliol del 2017

Informacions PAS UB

·         Triennis temporals: demana’ls! si tens més de 3 anys d’antiguitat (a la UB o amb serveis previs en d’altres Administracions Públiques) i no t’ho estan pagant

Ens han arribat informacions de què la UB no està pagant d’ofici els triennis de PAS funcionari interí o PAS laboral temporal si no ho demanen una primera vegada. CCOO-UB hem contrastat aquesta informació, i també realitzades consultes amb d’altres universitats del nostre entorn,  i hem demanat a la Gerència de la UB que també faci d’ofici el pagament del primer reconeixement de triennis a tot el personal interí o temporal que tingui dret, o que els avisi de què ho han de demanar.

·         Acords sobre Borsa de treball de personal funcionari interí

La UB i la Junta de PAS, CCOO i UGT, van signar el 4 de juliol dos d’Acords sobre l’accés de personal funcionari interí. D’una banda es convocaran les ampliacions de les borses de les categories d’auxiliar administrava i d’ajudant de biblioteques respectivament (les bases de les convocatòries encara s’han d’acabar de negociar) i alhora s’estableix un procediment per als nomenaments urgents, mentre es desenvolupa el procés d’ampliació de les Borses de treball, però que no es pot perllongar més enllà del 30 de novembre.

Aquests acords desenvolupen el previst al Reglament de selecció de personal funcionari interí i desitgem que tinguin continuïtat amb les negociacions de les bases de les convocatòries. Així mateix esperem que sigui un camí que també s’enceti en la selecció de personal laboral temporal.

·         Estabilització

Malgrat les accions i mobilitzacions realitzades arreu, i haver aconseguit el suport de rectorats i diferents institucions i partits polítics, finalment no es van modificar el Pressupostos General de l’Estat (PGE), i per tant el PAS de les universitats no ha estat inclòs en les mesures d’Ofertes Públiques extraordinàries per a l’estabilització. Caldrà doncs persistir en les mobilitzacions per a que sigui inclòs als Pressupostos de 2018 que es comencem a discutir properament.

Tanmateix, des de CCOO continuem reclamant que s’utilitzen les eines actuals per Acordar un pla d’ estabilització del PAS a la UB. Així, el 30 de març vam fer un proposta a la UB per tal d’incloure “a places vacants” els contractes i nomenaments estructurals. També ho vam explicar amb detall a la reunió del dia 18 de maig que vam tenir amb el vicerector d’organització i PAS i el Gerent.

Cal recordar que la UB va fer una interpretació molt restrictiva des de fa anys i va passar a nomenar o contractar “fora de plaça”. Per aquest motiu el 30 de maig, a la reunió d’urgència demanada per CCOO Universitats per parlar de la temporalitat i les esmenes al PGE amb la Direcció General d’Universitats , vam plantejar aquesta interpretació de la UB, i ens van dir que això no era així, que es tracta d’un problema de gestió intern de la UB! Així mateix, dies desprès es va realitzar un Acord de Govern de la Generalitat que modificava l’anterior i que ja no deixa marge a la interpretació, atès que ja no inclou a les universitats.

Per tant, continuem demanant un Pla d’estabilitat, que incorpori els contractes i nomenaments estructurals a plaça vacant, així com la realització de contractes indefinits no fixes (personal laboral) en els casos que correspongui.

També us informem que hem demanat incorporar l’Oferta Pública de 2009 de la UB, atès que es va aprovar però no es va executar, i que s’incorpori a la de 2017 les places afectades per la transitòria 4a de l’EBEP, tal com recull els PGE 2017.

·         Demandes de personal temporal

Com sabeu al llarg de mesos des de CCOO vam realitzar una campanya de reclamació d’indemnitzacions i/o situació d’indefinit no fixe de personal temporal (funcionari o laboral). En aquest moments els processos jurídics segueixen el seu camí.

D’altra banda, en aquest moments de moment des de CCOO estem exigint un Pla d’estabilitat a les diferents universitats, i en aquest sentit en demanat una reunió de la Mesa d’Universitats, que tindrà lloc el proper dia 20. Pel que fa a la UB vam realitzar una proposta concreta de criteris (veure punt anterior). Tanmateix si finalment no es possible arribar a una Acord amb la UB, valorarem les possibilitats de demandes, i llavors es faria una important oferta de reducció de preus dels honoraris dels advocats, atès que podria afectar a diferents universitats i llavors el volum de persones afectes ser molt important.

·         Comissió Delegada de PAS

El 5 de juliol es va reunir la Comissió Delegada de PAS, i el punt més rellevant va ser l’informe sobre la proposta de modificació de les retribucions del cap dels Serveis Jurídics, amb un increment de 9.300 euros a l’any, i alhora es disminueixen les retribucions del cap de gabinet de rector, per la qual cosa, va explicar el gerent, no hi ha cost pressupostari.

Els representants de CCOO es van manifestar en contra atès que encara que no hi hagi cost, considerem que una modificació de RLT no es pot fer per “motius personals” o per “captar el millor”. Així mateix vam exigir una justificació documental, els criteris per fer una valoració del complement específic, els canvis organitzatius que comporta, etc., i en qualsevol cas no ens sembla gens oportú un increment de retribució en els alts càrrecs mentre la resta de llocs han d’esperar una vegada més modificacions de la RLT.

Finalment la votació, no vinculant, va ser 3 a favor i 3 en contra (els representants de PAS), i va quedar aprovat pel vot de qualitat del president (vicerector de PAS)

·         Pressupost UB 2017

Els representants de CCOO van votar en contra, tant a la Comissió Econòmica com al Consell de Govern, atesa la manca de concreció de les mesures per al PAS. Tot i que verbalment es van donar explicacions, no ens van passar detall en les diferents partides pressupostàries que les haurien de contenir.

·         Increment salarial de l’1%


Aquest és l’increment que estableixen els PGE 2017, i tot i ser una quantitat totalment insuficient, hem demanat que ens sigui d’aplicació el més aviat (a la Generalitat es pagarà al juliol), amb els corresponents endarreriments des de l’1 de gener.