dimecres, 14 d’octubre del 2015

Comentaris al document “implementació de la reforma de les estructures administratives i de gestió (RAG) marc de referència per a l’elaboració de l’RLT de PAS 2015/16”


  
Com a qüestió prèvia s’ha d’aclarir que el document “implementació de la reforma de les estructures administratives i de gestió (RAG) marc de referència per a l’elaboració de l’RLT de PAS 2015/16”, publicat per la UB a l’InfoPAS el 21 de setembre, no ha estat negociat amb els representants sindicals. De fet la Gerència ho va explicar a Comitè d’Empresa de PAS laboral i Junta de PAS funcionari el mateix dia que es va publicar.

Així mateix, el contingut del mateix pot portar a confusió quan es refereix a Acords previs atès que aquests no estan incorporats literalment i s’ha aprofitat per a introduir modificacions unilaterals. De tota manera no cal que tot el document estigui acordat (per exemple, el “Preàmbul”  no deixa d’ésser una “declaració de part”), però sí que s’ha de vetllar perquè qualsevol modificació sobre els Acords anteriors siguin consensuades. No s’hi val que la UB faci modificacions unilaterals, perquè això seria el mateix que incomplir els Acords.

Malgrat diferents afirmacions de manteniment de la Plantilla, cal verificar i fer el seguiment de què això sigui cert, per la qual cosa és necessari disposar d’un llistat de places i persones afectades per la Reforma. 

Pel que fa al contingut del document, en destaquem fins al moment el següent (hi ha apartats que caldrà negociar més endavant, com el document explica, ex:  el Manual de valoració de complements, C.Específic – CE de PAS-F - o C. Lloc de Treball – CLT de PAS-L):

1.    Preàmbul i presentació

Cal assenyalar que exclusivament és una declaració explicativa de l’equip de govern de la UB. Per la nostra part el veiem que es barregen d’una banda la Relació de Llocs de Treballs (que és el que veritablement el personal porta anys reclamant que es faci correctament) i la Reforma de les estructures administratives i de gestió (RAG), la qual és decisió de la UB, però que el fet de que es tractin conjuntament amb la RLT provoca no pocs problemes de procediment i greuges comparatius.

2.    Marc normatiu d’aplicació

Respecte dels agents negociadors, en el cas del PAS-L es diu que es negocia amb el  Comitè d’Empresa, però en el cas de PAS-F no ho concreta, diu “legítims representants”, és a dir, una vegada més la UB “recorda” que el paper de la Junta de PAS no té el mateix reconeixement jurídic d’un Comitè d’Empresa, però al mateix temps oblida que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), el qual és llei orgànica, estableix que la negociació del personal funcionari es duu a terme amb les Meses de Negociació, i aquesta no ha estat creada a la UB. Per aquet motiu, i mentre la UB no procedeixi a la seva creació (demanada des de fa anys pels diferents Sindicats que composen la Junta de PAS), és importat, per qüestió de seguretat jurídica, que els Sindicats s’afegeixin als diferents Acords.

Pel que fa a la normativa que menciona, és incomplerta i només parla de “criteris generals”, però en realitat l’EBEP va molt més enllà. Així, per exemple, la normativa aplicable respecte de l’EBEP:

Artículo 37. Materias objeto de negociación.
1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo (…)
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios*.
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación
de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica,
así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto

*nota: afecta a Valoració, i per tant al Manual proposat i per tant als CE de PASF i CLT de PAS-L

Tampoc no aclareix l’obligació negociadora de l’article 166 de l’Estatut de la UB (EUB). El que diu l’EUB a l’art. 166 és el següent:

Article 166
1. La relació de llocs de treball de personal d’administració i serveis és elaborada per la Gerència, prèvia negociació amb la Junta de Personal d’Administració i Serveis Funcionari i amb el Comitè d’Empresa, i s’eleva al Consell de Govern, amb l’informe previ de la Comissió de Personal d’Administració i Serveis,....

També cal afegir la referència al 6è Conveni del PAS-L. Així a l’art.13, pel que fa a l’organització del treball, el qual és potestat de les gerències, també indica que s’ha de respectar el que preveu l’art. 41 de l’Estatut dels Treballadors (ET), com a ara

Article 41.4 ET
La decisió de modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu ha d'anar precedida d'un període de consultes amb els representants legals dels treballadors d’una durada no inferior a 15 dies. Aquest període de consultes ha de tractar les causes que han motivat la decisió empresarial i la possibilitat d'evitar-ne o reduir-ne els efectes, i també sobre les mesures necessàries per atenuar-ne les conseqüències per als treballadors afectats.
Durant el període de consultes, les parts han de negociar de bona fe, amb vista a aconseguir un acord.3.    Text refós dels acords adoptats

Considerem que el text refós no pot ser utilitzat per introduir modificacions unilaterals del que ja es va acordat amb anterioritat. Cal respectar els acords, i si es considera necessari realitzar un text refós, aquest  només ha de contenir els Acords previs. Així mateix resta pendent de comparació el text proposat amb els Acords de referència preexistents i que es relacionen més avall.

Pag. 6 segon paràgraf s’afirma que els acords addicionals es van adquirir exclusivament en el si de la Comissió Delegada de PAS (CDPAS), no és cert i es diu de manera confusa: “sembla que...”

D’altra banda no es fa una relació sencera i correcta dels documents aprovats per la CDPAS. Els correctes en són:

-  “Informe/proposta RLT Funcionaris fase 0” (7.2.2011). Veure annex 1.

-  “Característiques i implementació  de la RLT PAS-L” (26.2.2012) (inclou els “II Acords addicionals a la RLT-L”). Veure annex 2.

-  “Documentació i informació necessàries per a les actualitzacions de la RLT PAS L i F” (14.11.2013). Veure annex 3.

De l’afirmació “deixa sense efecte” no es pot admetre que es facin modificacions rellevants unilaterals (per exemple no ho seria qüestions d’estils, format, etc. per aconseguir un text unificat), atès que això seria equivalent a l’incompliment del que es va acordar en el seu moment.

3.1.  Mecanismes de participació

La referència que es fa a la Comissió paritària segons “el punt 6.2 dels II Acords addicionals” obvia que aquesta es referia a la RLT del PAS-L. Va ser amb posterioritat que CE, JP i Sindicats vam acordar amb RRHH l’establiment d’una Paritària comuna de PAS-F i PAS-L, però aquesta ha estat molt inoperant en tot aquest temps. Davant d’això i del fet de què ara es vol utilitzar també la Paritària per a la negociació de la RAG, ens fa replantejar el paper. Aclariments i propostes respecte el paper de la Comissió Paritària:

-       Paritària no es refereix al nombre de membre de la Comissió, es refereix a que hi ha dues parts (UB i representants sindicals), i cadascuna concreta les persones que hi envia. Dintre de la “part sindical” hi ha “paritat” en CE i JP. Per tant la presa de decisions de la Paritària no es fa per votació dels presents. En definitiva hi ha dues parts i els acords s’han de prendre per consens entre les diferents parts. Això en tot cas no impedeix  a la UB portar endavant les seves propostes, però prèvia negociació.

-       Les decisions de la “part sindical” tampoc es fa per votació entre els assistents. Ha d’haver majoria dels representants dels Sindicats del CE i de la JP respectivament per poder afirmar que hi ha una “posició presa per la part sindical”. Altrament sí que poden haver opinions sindicals i/o individuals.

-       Els possibles Acords (entenen els temes rellevants, no els propis d’organització del treball de la Comissió, etc) les ha de ratificar, si s’escau, pel CE i la JP respectivament, atès que aquests en són els òrgans que tenen la potestat negociadora.

-       Els temes que afecten exclusivament a un col·lectiu (exemple, estructura dels Departament, Mapa de llocs de PAS-L,...) s’han de negociar directament entre la UB i CE o JP respectivament, si bé resta pendent de definir el lloc més adient (en comissió negociadora?)

-       Com dèiem abans en l’apartat “Marc normatiu”, el paper “negociador” de la Junta, ha de quedar clar que es reconegut per la UB (la “llei” li deixa un paper d’informació i poc més, a diferència dels Sindicats, o Mesa de negociació EBEP, la qual no ha estat creada a la UB)


Altres qüestions d’aquest apartat:

Pàg. 7, 1r paràgraf. L’afirmació “el personal opini amb caràcter previ a la negociació...” es refereix només a les fitxes? Va relacionat amb el següent paràgraf?

Al 2n paràgraf. “les fitxes dels llocs de treball seran trameses al personal...” Es refereix a situació actual? o també a les propostes de les estructures?

L’opinió del personal afectat és fonamental per tal de valorar la definició de les seves tasques i per tant considerem insuficients que les seves opinions siguin trameses mitjançant els caps. Considerem imprescindible que simultàniament siguin trameses també  directament a la Comissió Paritària.

Així mateix cal publicar totes les fitxes a l’Intranet (InfoPAS) per tal de que tothom vegui la resta de llocs i pugui fer, si s’escau, les comparacions pertinents. Cal fer un exercici de transparència.

5è paràgraf. Pel que fa a la Comissió de seguiment (exclusiva de la Gerència), quin interès té que això aparegui aquí? Això correspon a l’organització interna de la gerència.

6è paràgraf. Parla de la missió de la Paritària, per examinar la documentació, proposar modificacions, etc. “Queda bé”, però precisament això no s’ha complert a la reunió de la CDPAS del 2.10.15 a la qual es van sotmetre a discussió propostes que no van ser prèviament negociades, ni tampoc informades.

8è paràgraf. Tal com s’ha redactat el termini de 15 dies per finalitzar el “tràmit negociador” sembla que estigui només per “cobrir l’expedient”. La reunió que es fa esment no té perquè ser única. No ens trobem en unes modificacions puntuals o de petita repercussió. Amb l’envergadura i transcendència de la RLT i les RAG cal tenir disposició a negociar i per tant, si cal, a continuar amb d’altres reunions.


3.2.  Elements a tenir en compte en l’elaboració i disseny de l’RLT

3.2 b) es parla de la consulta de funcionarització dient que no serà vinculant per a la universitat. Això és una modificació inacceptable dels Acords. La consulta ha d’ésser vinculant, si bé les condicions s’han de pactar amb la UB

A – Amb aquest redactat es deixa fora de l’anàlisi per a la consideració del règim jurídic dels llocs de treball a la Comissió Paritària i CE i JP. Per tant no és acceptable. D’altra banda,  quin sentit té l’expressió utilitzada “determinats col·lectius”?, és que hi ha previstos més canvis de règim jurídic?

3.3.  Efectes de les modificacions

Segon paràgraf. Això és una modificació inacceptable dels Acords, atès que aquest estableixen que els efectes econòmics seran els mateixos per a totes les modificacions, sempre que les tasques desenvolupades existeixin en la data de referència.

3.4.  Consideracions complementàries

Ja hem comentat en apartats anteriors que els textos dels diferents Acords que mencionen al document no són correctes o són incomplerts.

Així mateix el tema de “deixar sense efectes” els Acords anteriors també hem comentat anteriorment la nostra oposició.

·         Uns primers apunts sobre la resta de punts del document:

Reduir el ventall retributiu.
Amb independència dels resultats finals del Mapa de llocs de treball (F o L) i del procés de Valoració de complements (c. específic- CE de PAS-F i c. de lloc de treball- CLT de PAS-L), creiem que s’ha de reduir el ventall retributiu entre les retribucions dels llocs que més cobren i els que menys. En aquest sentit no estarem d’acord amb una proposta que a sobre incrementi el diferencial.

Mapa de llocs de treball
Per exemple, no estem d’acord amb la proposta que es fa d’increment de nivell i CE de les Administracions de Centre, pels següents motius: d’una banda suposen dos o tres increments retributius consecutius (nivell i CE amb la RLT, i possiblement canvi subgrup de A2 a A1 per oposició interna) i d’altra banda perquè el nivell 27 proposat impedeix que les persones A2 puguin optar a ocupar la plaça, com fins ara.

Pel que fa al “nivells senars” no ens sembla adequat. Per exemple recordem que el nivell 17 es va crear amb la RLT 0, exclusivament per adequar la valoració a les exigències de la Generalitat i que pogués ser aprovada. No va ser en cap cas un nivell pensat per a l’Estructura, i tampoc ho hauria d’ésser ara.
Cal incloure un nou perfil de lloc de treball, que CCOO ja va proposar fa mesos per afegir més possibilitats de promoció al personal auxiliars de serveis. En concret ens referim al “Tècnic d’informació”.

Cal justificar adequadament els nous perfils introduïts al CRAI i les relacions amb la resta de places existents, cap amunt i cap avall.

·         Mobilitat:
En una primera “lectura” sembla que es vol tenir a tothom “a disposició discrecional” dels caps! S’ha de justificar molt bé la motivació i les limitacions. En tot cas no ens sembla adequat el redactat actual.

·         Implementació.
Proposta de Gerència (punt 4.5: adequació a l’estructura prevista d’aprovació de l’RLT):
“En el cas d’aprovacions parcials d’estructures per Consell de Govern, la provisió serà per adscripció provisional fins l’aprovació definitiva de totes les estructures. Un cop s’hagin aprovat totes les estructures de la Universitat de Barcelona, es realitzarà un concurs general.”

Aquesta proposta és molt problemàtica a l’hora de fer les adscripcions i provisió de llocs de manera definitiva, entre d’altres motius perquè el concurs general esmentat està previst convocar-ho a l’últim trimestre de 2016.
A banda de la credibilitat que pugui tenir el calendari previst: com s’atorguen les adscripcions provisionals? Quins efectes tindrà en el concurs posterior?
·         Provisió de llocs de treball
S’han d’analitzar amb molt de cura les diferents casuístiques, les que s’adjudiquen de manera transitòria però també les corresponents a adjudicacions definitives (siguin per concurs o per reassignació d’efectius) per tal d’evitar greuges comparatius i no impedir el dret a la carrera professional.

Pel que fa al “Barem” que es proposa en el cas de PAS-F la proposta és un canvi radical caldrà valorar-la però ja hem insistit des de fa anys (davant de propostes reiterades de la UB) que hi ha aspectes que no tenen res a veure amb la valoració d’un concurs i són inacceptables, com ara valorar el “sentit de pertinença”.


Annexos:

-  “Informe/proposta RLT Funcionaris fase 0” (7.2.2011). Veure annex 1.

-  “Característiques i implementació  de la RLT PAS-L” (26.2.2012) (inclou els “II Acords addicionals a la RLT-L”). Veure annex 2.


-  “Documentació i informació necessàries per a les actualitzacions de la RLT PAS L i F” (14.11.2013). Veure annex 3.

divendres, 9 d’octubre del 2015

Queixa al rector per informació donada sobre demanda contra la UB amb motiu de les irregulars Comissions de Serveis i Encàrrecs de Funcions del PAS-F

Ahir dia 8 diferents membres del PAS funcionari (es suposa que es trobaven en situació de Comissió de Serveis o Encarrecs de Funcions el dia 21 de gener) van rebre un escrit des de Vicerectorat d’Administració per “informar-les” de que hi havia una demanda d’una persona contra la UB i que ells estaven afectats, però que si volien veure la demanda i l’expedient  s’havien de personar al corresponent jutjat amb un advocat.

La persona que s’indica com a “demandant” és la Presidenta de la Junta de PAS i actua en representació d’aquesta, la qual cosa no es diu a l’escrit. I ho fa per denunciar la gran quantitat de Comissions de Serveis i Encàrrecs de Funcions de PAS funcionari, i que a més en molts casos sobrepassen de llarg els terminis previstos a la normativa vigent.

Pel que fa al “coneixement” de la informació “amb advocat” és del tot incomprensible el que es diu, i cal que sigui la pròpia UB la que faciliti d’ofici tota la informació a qui ho demani.

Així mateix cal que la UB expliqui amb claredat als personal que va enviar els escrits la motivació d’aquesta demanda, la qual no va adreçada contra persones individuals. Sembla com si la UB volgués utilitzar-les com a “testimoni de part”. Vergonyós!

Davant de tot això, avui mateix hem adreçat un escrit de protesta al rector, que podeu llegir aquí. Així mateix podeu llegir la demanda sencera aquí.


Per últim, relatiu a diferents consultes rebudes, la informació relativa a la interposició d’aquesta denúncia, i dels requeriments previs, es va informar en diferents escrits, al 2014 i al 2015, així com en Assemblees realitzades.

dimarts, 6 d’octubre del 2015

Comissió Delegada de PAS 2-10-2015
Com a qüestió prèvia a la reunió:

Amb menys de 48 hores d’antelació es va enviar la convocatòria amb l’ordre del dia de la Comissió Delegada de PAS (CDPAS), i es va realitzar una reunió el dia abans, en el que la vicerectora d’Administració i el Gerent van manifestar que volien portar a aprovació els Plans de Reforma Administrativa i de Gestió (RAG) de Mundet i de Farmàcia/Torribera. La manca de temps per valorar les propostes (la proposta sobre Mundet és d’abans de vacances, però no ha estat fins dilluns de la setmana passada que ens han estat lliurats el criteris generals d’estructura de llocs de treball, i la proposta de Farmàcia/Torribera ens la lliuren el mateix dia de la reunió!) i realitzar la corresponent negociació. Aquests fets van provocar la protesta dels representants sindicals del Comitè d’Empresa de PAS laboral i de la Junta de PAS funcionari. Així mateix CCOO vam demanar ajornar la convocatòria de la CDPAS.

Atès que la UB va mantenir la convocatòria, delegats i delegades sindicals van protestar el mateix dia 2, abans de l’inici de la reunió de la CDPAS. Desprès d’una estona de forta tensió finalment la UB va decidir separar el Document que es pretenia aprovar en dos parts: posaven a aprovació la part dels respectius Plans RAG però no així la part que correspon als llocs concrets de PAS. Aquests es passen com a informació de la proposta que realitza Vicerectorat i Gerència, els quals s’hauran de negociar amb Comitè de PAS i Junta de PAS.

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 18 de juny es van tractar els següents punts:

·                  Informe presidenta (vicerectora d’Administració)

La presidenta afirma que a la propera reunió de la CDPAS hi portarà el Reglament de selecció de personal interí (funcionari). CCOO recordem, una vegada més, que aquest reglament fa gairebé un any que es va acordar amb la Junta de PAS i resta pendent d’aprovació pel Consell de Govern.

La presidenta també informa de la convocatòries de concursos de PAS funcionari i que es preveu que comencin les valoracions dels tribunal a mitjans d’octubre.

·                  Pla d’ordenació de les RAG de Mundet i Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.

El Gerent fa la presentació de la proposta, en la qual, com t’informem més amunt, es treu la proposta d’aprovació dels llocs de treball i s’adjunten en annex informatiu la  proposta de Vicerectora i Gerent, pendent de negociació. En aquest punt el Gerent manifesta que s’ha tret de la proposta inicial de Mundet el que afecta a Departaments, perquè encara no està tancada la discussió interna.

També es lliura un document amb el compromís de negociar les propostes presentades amb el Comitè d’Empresa i la Junta de PAS. En aquest document també hi figura el compromís de què “amb l’aprovació dels plans d’ordenació i les noves estructures de la UB es manté la plantilla de PAS”. A proposta de CCOO s’afegeix “plantilla estructural” per aclarir que també inclou al personal temporal i interí.
Finalment et sotmet a votació els plans d’ordenació, amb el vot en contra dels representants del PAS per la manca de negociació de les estructures i no saber quina serà la repercussió final que això pot implicar.

Votació: 4 SI, 3 NO


·                  Torn obert

CCOO demanem l’aplicació de les novetats del Reial Decret-llei 10/2015 d’11 de setembre, per que fa al retorn d’una part de la paga extra de 2012, el 6è dia de l’EBEP, i l’increment dels dies d’afers propis i vacances per antiguitat. En aquest sentit anunciem que s’ha demanat també una reunió de la Mesa d’Universitats.

La resposta de la UB va ser:

-       Pel que fa a la paga 2012, que esperen instruccions de la Generalitat de Catalunya

-       Pel que fa al 6è dia de l’EBEP, s’aplicarà immediatament

-       Pel que fa als dies addicionals d’afer propis i vacances per antiguitat, intentaran tenir una posició comuna a d’altres universitats catalanes