divendres, 28 d’abril del 2017

El TSJC ratifica la sentència contra la UB per la utilització fraudulenta de comissions de serveis en el PAS funcionari


La Junta de personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona (UB) va presentar un contenciós per demanar la nul·litat de la gran quantitat de comissions de serveis utilitzades de manera fraudulenta, d’una banda per la manca de justificació i d’altra banda per la durada de les mateixes, superior al limits fixats per la normativa. Aquesta actuació de la UB va continuar malgrat els requeriments previs realitzats.

La UB ha estat utilitzant diferents formes jurídiques (comissions de serveis, encàrrecs de funcions, acumulació de tasques,..) per donar aparença de legalitat a les seves actuacions, però que en realitat corresponia a comissions de serveis il·legals. A més ho ha fet en un nombre tant elevat de vegades que ha esdevingut el procediment habitual de provisió de llocs de treball, malgrat que la normativa especifica que aquest és un sistema excepcional.

El tribunal contenciós administratiu va dictar resolució el 22 d’abril de 2016 contra la UB, i a més la va condemnar a pagar costes. Tanmateix la UB, en una clara actitud dilatòria va interposar recurs davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el qual ha ratificat el 19 d’abril de 2017 la primera sentència i ha tornat a condemnar a costes a la UB. Costes que s’han d’afegir a les despeses d’advocats i procuradors, per un judici que sabien que tenien perdut, com així han reconegut en diferents converses.

Malauradament en el temps transcorregut des de la primera sentencia, la UB va procedir a consolidar moltes d’aquestes situacions il·legals. Aquesta actuació es va realitzar mitjançant la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per la “via de fet”, que no és una altra cosa que modificar les places “ad person” per donar aparença de legalitat als pagaments irregulars que des de fa molt anys s’han estat realitzant. I no ens referim només als casos afectats per la sentència contra les comissions de serveis, doncs també afecta a altres pagaments irregulars detectats per la Sindicatura de Comptes i denunciats públicament per la Secció Sindical de CCOO-UB. I així, aquesta RLT de “via de fet” també ha estat objecte de recurs per part de la Junta de PAS.

Aquesta sentència del TSJC, sense precedents i que considerem històrica, suposa posar en evidencia una manera d’actuar contraria a dret per part de la UB des de fa molt de temps, i especialment els darrers anys. Aquesta mena d’actuació, com si fos un “cortijo”, fent i desfent al marge de la llei, que també inclou una dinàmica de contractacions temporals sense control (casualment moltes vegades amb contractacions de familiars, amics i coneguts) ha suposat una gran desregulació de les condicions laborals de treballadors i treballadores.

Judicialització de les relacions laborals

En els darrers anys la UB acumula diferents denuncies perdudes en l’àmbit de personal laboral PAS i PDI. Per exemple, actualment la UB està negociant amb el Comitè d’Empresa de PAS com donar sortida al concurs denunciat davant el TSJC, i en el cas del Comitè d’Empresa de PDI, Inspecció de Treball ha posat un termini a la UB per facilitar la informació imprescindible per realitzar les seves tasques de representació i defensa dels interessos del col·lectiu.

Cal una neteja i canvi d’actitud urgentment

La UB necessita urgentment fer una neteja a fons i garantir els drets de treballadors i treballadores. Es fa necessari un canvi radical respecte les actuacions de l’anterior equip, doncs es continuen utilitzant les comissions de serveis com a forma habitual de provisió, encara que es vagin modificant diferents aspectes formals arrel de les continues denuncies (recursos d’alçada, informacions públiques de CCOO, queixes de la Junta de PAS,...)
També cal realitzar una auditoria en la Política de Personal dels darrers anys, i desitgem que el nou equip de govern de la UB faci neteja d’aquestes situacions i de tots els càrrecs que han estat còmplices d’aquesta situació, por acció directa o per complicitat necessària.

En aquesta important tasca CCOO-UB està disposada a participar activament i fer els esforços necessaris per a la regularització dels sistemes d’accés i provisió de llocs de treball temporals i fixos.

dijous, 6 d’abril del 2017

Modificació punt 5è del PDA

En reunions mantingudes amb el Vicerectorat de Professorat de la UB, ens han informat de la intenció d’aplicar a l’apartat 5è del PDA, relatiu a la dedicació docent del PDI, el màxim de les hores presencials establertes en el RD 14/2012. Aquest màxim s’aplicaria només al PDI permanent a temps complert i sempre que es donin certes premisses relacionades amb la recerca desenvolupada (no sexennis, menys de 810 h de PDA)

Des de CCOO hem expressat la nostra negativa a la Vicerectora de Professorat a tal aplicació, recolzant la resposta unitària que han expressat el òrgans de representació del PDI (Comitè d’Empresa i Junta de Personal). Els dubtes que genera aquesta mesura són molts i poden tenir implicacions negatives per al col·lectiu del PDI, especialment per als professors temporals. Per altra banda, denunciem que no hi ha hagut cap tipus de negociació amb els òrgans de representació i hem estat mers oients de les decisions ja preses.

Entenem que si es volen introduir modificacions que millorin el que tenim, cal:

-       Reflexionar què significa la docència universitària: és només realitzar activitats docents presencials?

-       Una revisió completa i consensuada del PDA de recerca. Ara per ara des del propi Vicerectorat s’entén que no es recullen adequadament les diferents activitats de recerca i per tant no es reflecteix la realitat existent entre el PDI de la UB.

-       L’establiment d’una RLT que permeti conèixer i decidir les necessitats actuals i futures de la Universitat a nivell docent, de recerca, de transferència i de gestió. D’altra forma es continuaran donant pals de cec.

-       Una aposta clara per establir una carrera acadèmica objectiva i transparent, on hi hagi cabuda a plans d’estabilització i promoció, independentment del tipus de vinculació amb la Institució (funcionarial o laboral).

-       Un anàlisi complert i exhaustiu de implicacions que tenen les mesures que ha presentat el Vicerectorat: Com afectaran a les renovacions de professorat? Posarà en perill la nova contractació? Com es relacionen aquestes mesures amb el necessari rejoveniment de la plantilla? Què s’ha de fer amb el professorat que té un PDA per sobre del que la normativa exigeix?

Per això, reiterem de nou la negativa a l’aplicació d’una mesura altament dubtosa i amb conseqüències indeterminades però probablement negatives per a al col·lectiu de professorat i per tant per la qualitat i l’excel·lència de la docència i la recerca a la UB.


CCOO continuarem treballant en el sí dels òrgans unitaris de representació del PDI (Comitè d’Empresa i Junta de Personal) per vetllar pels interessos de tot el col·lectiu.