dimarts, 12 de juliol del 2016

Al Rector de la UB: retiri l'aprovació de la modificació "ad hoc" de la RLT

A la reunió del Consell de Govern de la UB prevista per al 13 de juliol, es porta a aprovació una “modificació de la RLT de PAS funcionari i laboral” amb l’excusa d’una pretesa regularització de les retribucions en llocs de treball o complements i gratificacions no contemplats a l’RLT del PAS vigent, i que es corresponen amb les que l’any 2015 ja es van pretendre “regularitzar” però que finalment es van aturar en el Consell de Govern de l’11 de febrer.

Posteriorment, el 14 d’abril, els informes de la pròpia Assessoria Jurídica i de l’interventor de la UB van posar de manifest la seva manifesta il·legalitat. A tall d’exemple a l’informe del cap de l’Oficina de Control Intern (Interventor), s’afirma:

Pàgina 7: “... podem concloure que ens trobem, de forma generalitzada, davant d’una situació de mancança de motivació i de competència (...) Aquets aspectes poden ser causa de nul·litat de l’acte”

Les casuístiques, així com l’origen de cada cas, són diferents, però en totes hi manca una motivació justificada, i no és acceptable que la UB és limiti a “regularitzar” les “seves actuacions” sense donar explicacions a tothom. Fins i tot en la seva explicació de “criteris” per portar a aprovació la modificació de la RLT al juliol/2016 es diu, parlant del futur:

“Una vegada totes les situacions estiguin en la seva posició formalment correcte procedir a analitzar si els criteris d’oportunitat existents en el seu moment continuen vigents en l’actualitat.”

És a dir, tot el contrari del que són criteris per a modificar una RLT, doncs aquestes no s’han de realitzar en funció de les persones, sinó que s’han de fer segons la valoració dels llocs de treball.

CCOO considerem inacceptable que la UB pretengui “regularitzar” aquestes situacions aprovant una RLT “ad hoc”, és a dir, amb una modificació “a mida” dels llocs de treball, la qual cosa és del tot il·legal. La modificació de la RLT s’ha de fer amb motivació, amb criteris coneguts i acreditats (noves funcions o competències, canvis d’Estructura, etc.)

Alhora, hi ha moltes places que, no per casualitat, es troben afectades per la Sentència de nul·litat de Comissions de serveis de la UB, incloses les de via de fet, com vam explicar al nostre informe de 23 de maig de 2016. L’esmentada Sentència declara nuls els nomenaments efectuats per la UB i insta al cessament immediat, inclosos els que s'han donat per la via de fet. Així mateix l’imposa el pagament de costes.

En definitiva, amb aquesta aprovació es tracta de donar aparença de legalitat a un acció que és clarament il·legal, per la qual cosa és un frau, i es fa de manera premeditada, per tant possiblement se’n derivin responsabilitats penals per prevaricació, la qual cosa pot comportar l’assumpció de responsabilitat personals de qui, de manera personal o col·legiada, aprovi aquestes mesures il·legals, i que, en molts casos, tenen com a únic fi consolidar els pagaments irregulars que es venen realitzant des de fa molts any.

L’equip de govern actual és el responsable de les irregularitats comeses, fossin heretades o seves pròpies, tant pel que fa al motiu de l’encàrrec o pagament, com pel que fa als imports atorgats, i ha de procedir a regularitzar, amb criteris objectius, cadascuna d’aquestes “situacions”.

Per tot això, els representants del grup de claustrals DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO votarem en contra en les diferents òrgans col·legiats a on es presenti per aprovar o informar, com ara el Consell de Govern, el Consell Social i les diferents Comissions delegades.

Així mateix demanem que es realitzin votacions nominals per tal d’identificar, davant de possibles requeriments judicials (com en d’altres casos han requerit els Tribunals), d’entre l’anonimat de l’òrgan col·legiat, les persones que efectivament van donar suport a la mesura il·legal.


En cas de que no s’accepti la votació nominal, recomanem als membres dels diferents òrgans de govern que estiguin en contra d’aquestes aprovacions, que facin constar en acta el seu vot negatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada