dimecres, 23 de novembre del 2016

Respostes del candidat Joan Elias


1.       Presentació de la seva candidatura

1.1.     Davant les problemàtiques actuals i les perspectives de futur, què motiva que es presenti a les eleccions i quins fets diferencials, respecte de les altres candidatures, creu que pot aportar per fer-hi front?

Veure programa.

1.2.     Quin és el seu “currículum acadèmic”?2.       Oposició a les retallades.

2.1.     Davant les retallades pressupostàries, i incompliments econòmics, que pateix la UB per part de la Generalitat de Catalunya, sap quin és el deute d’aquesta amb la UB? I quines mesures concretes proposa per fer-li front? (retallades conjunturals i estructurals)

Sobre temes econòmics només tenim accés a la informació publicada a la pròpia intranet de al UB. I al que s’ha publicat a la premsa, naturalment.. Però no tenim forma de contrastar-ho ni de valorar-ne la fiabilitat d’aquestes informacions.

2.2.     Davant les retallades de drets laborals que pateix la UB per part de la Generalitat de Catalunya, quines mesures concretes proposa per fer-li front? (retallades conjunturals i estructurals)

Proposem (pàgina 29 del programa) una política d’ordenació del professorat i de la carrera acadèmica pròpia, i que respongui a les necessitats de la UB.

2.3.     Amb els recursos econòmics actuals es fa inviable tenir adaptada, de forma generalitzada, la UB a les previsions de l’EEES. Què proposa per fer front a aquesta situació?

Tal com s’explica al programa, un dels eixos vertebradors de la nostra proposta és la defensa del principi essencial d’autonomia universitària. També a nivell acadèmic i docent. Amb el lògic retiment de comptes a posteriori, és clar. Mai la intervenció prèvia però si el retiment de comptes.

2.4.     Farà servir mecanismes comunicatius, jurídics i de mobilització per denunciar els atacs a l’autonomia universitària i l’ofegament econòmic?

Farem servir tots els mecanismes disponibles per defensar l’autonomia universitària i el model d’universitat que decideixin els òrgans de govern.

2.5.     Mitjançant diferents àmbits en els que participa la UB (Mesa d’Universitats, Consell Interuniversitari, etc) s’aproven retallades de drets del personal de les universitats. Es compromet a que la UB faci públic el seu posicionament en tots el àmbits per a exigir el retorn dels drets laborals arrabassats als treballadors i a les treballadores de la UB?

Ens comprometem a fer públic el posicionament de la UB. No pot ser menys atès el compromís de transparència radical reivindicat tant al programa com als actes de campanya.

2.6.     Davant les continues retallades que està patint la Societat en general, n’hi ha molts centres públics (hospitals, escoles, etc) que fan visible el seu rebuig. Pel contrari, en el cas de la UB, la pràctica habitual és amargar-ho i, fins i tot, impedir accions que sorgeixen de la pròpia Comunitat Universitària (ordres de neteja permanent de cartells en molts Edificis, etc). Creu que la UB ha de fer visible el rebuig a les retallades? En cas afirmatiu, com proposa fer-ho?

En aquest sentit, ens comprometem a defensar (tal com figura al programa) una universitat pública, plural, democràtica i participativa. Basada en la transparència, el retiment de comptes, el diàleg i la flexibilitat.


3.       Defensa de l’autonomia universitària
Davant de les propostes de governança que anuncia el Govern de la Generalitat de Catalunya per controlar políticament a les universitats (per exemple amb el nomenament del rector/a per part d’un Patronat extern a la Universitat o els nomenaments en cascada dels diferents càrrecs – tipus jeràrquic ), quina opinió en té?

Considerem que és essencial recuperar l’autonomia universitària i en aquest sentit la nostra posició serà de fermesa davant les institucions.

4.       Estructuració de la plantilla de la UB (PAS I PDI)
Quina estructura organitzativa de llocs de treball creu que ha de disposar la UB? Com i quan es realitzarà el reconeixement de les tasques que desenvolupa el personal? Com i quan definirà la carrera professional del personal? Quin calendari proposa per a la realització d’una autèntica RLT?

Hi ha diferents llocs del programa on es concreten els objectius i les accions sobre el col·lectiu PDI. Vegis:

-            Pàgina 29. Política d’ordenació del professorat i la carrera acadèmica racional que respongui a les necessitats de la UB. Específicament primer objectiu
-            Pàgina 32. Model d’ordenació acadèmica i de reconeixement de l’activitat del professorat més ajustat a la diversitat de la nostra universitat.

Calendari el propers 4 anys, implementació per fases i objectius tal i com marca el programa

5.       Transparència en la informació
Una crítica habitual i comú a les Administracions Públiques és l’opacitat en la informació rellevant que es facilita tant a la Societat com a la pròpia Comunitat Universitària.
Creu que la UB es suficientment transparent en la informació que facilita, tant de caire econòmic com de política de personal? Quines mesures proposa per a la millora de la informació?

La transparència radical forma part del nostre projecte. De fet, un dels objectius específics que figura al programa (pàgina 82) és “Impulsar la transparència en la gestió i el retiment de comptes de les accions desenvolupades”.


6.       Defensa dels treballadors i les treballadores:
6.1.     Es compromet a mantenir els contractes temporals i els nomenaments d’interins actuals?
6.2.     Quins criteris concrets creu que són els que justifiquen la consideració d’un lloc de treball com a estructural? Quin projecte presenta per a l’estabilització d’aquests llocs?
6.3.     Quina proposta realitza per a l’estabilització del personal contractat amb finançament extern (a càrrec del capítol 6,...) i que porta molt anys a la UB?
6.4.     Es compromet a no realitzar cap externalització de les tasques i els serveis que són realitzats actualment per personal de la UB?

Al marge de tot el que està especificat al programa en relació amb la promoció, estabilització i captació de personal, tant PDI com PAS, la defensa dels drets dels treballadors ha estat i serà  sempre una prioritat.

7.       Altres temes més sectorials dels diferents col·lectius

·         PDI
7.1.     Promoció de PDI acreditat a càtedres (laboral o funcionari). Quina proposta i calendari en fa?

Us adrecem al nostre programa. A la pàgina 29: Política d’ordenació del professorat i la carrera acadèmica racional que respongui a les necessitats de la UB. Específicament quart objectiu (pàgina 31).


7.2.     Estabilització de PDI acreditats. Quines propostes realitza per a que es convoquin les places d’Agregat o Professorat Titulat Universitari?

Us adrecem al nostre programa. A la pàgina 29: Política d’ordenació del professorat i la carrera acadèmica racional que respongui a les necessitats de la UB.

7.3.     Contractes realitzats fora de la carrera acadèmica, és a dir, l’enllaçament de diferents tipologies contractuals (becaris, predoc, postdoc, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, etc).Quines propostes i calendari en fa?

Us adrecem al nostre programa. A la pàgina 29: Política d’ordenació del professorat i la carrera acadèmica racional que respongui a les necessitats de la UB. Específicament segon i tercer objectiu (pàgina 30).

7.4.     Acordarà un pla d’estabilització amb el Comitè d’Empresa del PDI? Amb quins criteris?

Tal i com marca la legalitat vigent, i seguint el compromís de transparència i diàleg, s’establiran els acords necessaris amb tots el agents implicats en cada una de les decisions polítiques que s’hagin d’emprendre

7.5.     Acordarà un protocol de relació amb el Comitè d’Empresa del PDI, per garantir les competències de l’art.64 de l’Estatut dels Treballadors?

Tal i com marca la legalitat vigent, i seguint el compromís de transparència i diàleg, s’establiran els acords necessaris amb tots el agents implicats en cada una de les decisions polítiques que s’hagin d’emprendre

7.6.     Es revisarà el PDA? En quin sentit?

Us adrecem al nostre programa, A la pàgina 32: Model d’ordenació acadèmica i de reconeixement de l’activitat del professorat més ajustat a la diversitat de la nostra universitat. Primer objectiu pàgina 61 (acció quarta i cinquena).


7.7.     Tindrà en compte el 51%

Si, perquè la nostra política de professorat respectarà la legalitat vigent i ho farà amb la transparència que calgui


·         PAS

7.8.     Mantindrà l’actual gerència i equip de Recursos Humans?

No, no respon al nostre model de gerència.

7.9.     Mantindrà els Plans d’Ordenació de la Reforma Administrativa i de Gestió del PAS? Quin és el seu model de “organització”?

La reforma postulada no respon a un disseny estratègic i no ha estat suficientment dialogada.

7.10. Es compromet a lluitar per recuperar la jornada de 35 hores? I mantenir els projectes actuals de Gestió del Temps i de Conciliació?

Els empleats públics han de recuperar els drets i condicions laborals previs a la crisi.

7.11. Es compromet a que els representants del personal puguin fer un seguiment de l’accés de personal temporal i interí?

La transparència radical forma part del nostre projecte.

7.12. Es compromet a evitar al màxim les comissions de serveis i les diferents tipologies d’encàrrecs? I que en els casos que excepcionalment s’hagin de fer, els representants del personal puguin fer un seguiment de l’atorgament, i de la motivació?

Ens comprometem a ser transparents i dialogants.

7.13. Creu que s’han de mantenir el personal de lliure designació quan el càrrec que els va nomenar ja ha cessat?

Per principi, s’ha de complir la llei.

7.14. Com solucionarà la problemàtica actual que comporta el fet de què tasques estructurals de PAS s’estiguin desenvolupant per personal aliè (Fundacions) o precaritzades (becaris)?

És una mala solució motivada per la incapacitat d’ampliar el capítol 1 degut a la crisi. Ens trobem a una universitat amb becaris com a PAS i associats com a professors. Mal camí.


8.       Reduccions de càrrecs i de les seves retribucions:
Malgrat que el nombre de personal que treballa a la UB s’està reduint, i malgrat les fortes retallades de drets al personal, observem una gran proliferació d’alts càrrecs i personal de lliure designació. Comparteix aquesta opinió?

No en coneixem la situació.

Reduirà les estructures formals i reals de càrrecs, acadèmics o administratius, així com les corresponents retribucions?

S’ha d’adaptar als reptes estratègics de futur.

9.       Més democràcia i més negociació amb els/les representants/es del personal:
És força habitual en les relacions entre l’Administració i els representants sindicals confondre informar amb negociar. Clarificarà els respectius àmbits de negociació? com?

Informar no és negociar, igual que negociar no és donar la raó.

10.   Salut laboral:
Quina valoració fa de la situació actual a la UB? I quines propostes en fa?

No disposem de la necessària informació per la manca de transparència.

11.   Polítiques d’igualtat:
Quina valoració fa de la situació actual a la UB? I quines propostes en fa?


Pàgines 43 i 44 del nostre programa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada